Middeldatabasen   20. januar 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Mangansulfat 32
Mikronæringsstof
Mikronæringsstof
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
25 kg
Registreringsindehaver
Forhandles af flere firmaer.
Distributør
Forhandles af flere firmaer.
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
5,80 kr/kg  (28. sep. 2021)
Formulering
Pulver
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
879  g/kg  mangansulfat
(~ 320  g/kg  mangan)
Pesticidbelastning:
Ingen

Anvendelse  
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Atlantis OD, Catch, Cleave, Cossack OD, Cyperb 100, Cyperb 100 W, DFF, Folicur Xpert, Hussar OD, Hussar Plus OD, Input EC 460, Mateno Duo 600 SC, Mavrik Vita, Mirador Forte, Mustang forte, Option, Orius Max 200 EW, Othello, Primus XL, Proline EC 250, Proline Xpert, Prosaro EC 250, Ricorso, Riza, Starane XL, Tebusha 25% EW, Trimmer 500 WG, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Agroxone, Alliance, Ally 20 SX, Amistar, Ampect, ATR Azoxystrobin, ATR Floclopy, Avaunt 150 EC, Axiendo 2,5 WG, Azaka, Banjo 500 SC, Basagran SG, Boxer, Broadway, Curbatur, Cyperb 100 EW, Cythrin 500, Diflanil 500 SC, Evure Neo, Express 50 SX, Fastac 50, Fidox EC, Fighter 480, Flexity, Flurostar 180, Flurostar XL, Folicur EW 250, Globaztar 250 SC, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Hormotex 750, Isomexx, Kerb 400 SC, Lamdex, Legacy 500 SC, LFS Azoxystrobin, LFS Metrafenon, LFS Pirimicarb, LFS Propyzamid, LFS Prosulfocarb, LFS Prothioconazol, M-750, Mavrik, Medax Max, Medax Top, Metaxon, Mirador, Mirador 250 SC, Mixin, Mystic 250 EC, NF-M 750, Nicanor SG, Nuance Max 75 WG, Pediment, Pirimor 500 WG, Pixxaro EC, Ratio Super 50 SX, Rexade 440, Roxy EC, Safari 50 WG, Saracen Delta Max, Savvy, Sempra 500 SC, Starane 333 HL, Stomp CS, Tombo, Trimmer SG, Zaftra AZT 250 SC, Zypar
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Agil 100 EC, ATR Mesotrion 100 SC, Border 100 SC, Callisto, Evolya, Lumica, MaisTer, Meristo, Starship Max, Talius, Temsa SC, Tocalis, Zetrola
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
ATR Clopico, ATR Clopyralid, Cerone, Cliophar 600 SL, Cuadro 25 EC, Cuadro NT, Foxtrot, Galera, Glotron 700 SC, Goliath, Goltix 70 WG, Goltix SC 700, LFS Clopyralid 72 SG, LFS Clopyralid-Picloram, LFS Ethephon + mepiquat-chlorid, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, LFS Trinexapac-ethyl, Matrigon 600 SL, Matrigon 72 SG, Metafol 700, Mitron 700 SC, Moddevo, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Primera Super, Sonis, SweDane Metafol 700, Terpal, Topik EC, Tridus 250, Solubor DF

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Ingen oplysninger

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, helmaske. Filtertype A2P3
•  Beskyttelsesdragt uden hætte
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Ingen oplysninger
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Mangansulfat 32
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.