Middeldatabasen   30. september 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Reglone, reg.nr. 1-178
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Reglone
Pakningsstørrelse
5 og 10 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Reglone, reg.nr. 1-178
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
295,00 kr/l  (23. sep. 2020)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
374  g/l  diquat dibromid
(~ 200  g/l  diquat)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Kartofler) 4,00 l/ha  0,250 BI/l
(Vinterraps) 3,00 l/ha  0,333 BI/l
(Vårraps) 3,00 l/ha  0,333 BI/l
(Ærter) 3,00 l/ha  0,333 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,912 l/ha 1,10 B/l
Miljøadfærd 556 l/ha 0,0018 B/l
Miljøeffekt 5,49 l/ha 0,182 B/l
I alt 0,781 l/ha 1,28 B/l
 
Pesticidafgift: 148 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-178
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.
Behandlingsfrist
Ukrudtsbekæmpelse: Må i kartofler ikke anvendes senere end stadie 14. Må i frugttræer og frugtbuske ikke anvendes senere end stadie 80. Må i jordbær ikke anvendes senere end stadie 93. Må i sukkerroe, rødbede, gulerod, pastinak, persillerod, kålroe, majroe, radise, såløg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, hovedkål, savoykål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, kørvel, persille, dild, timian, friske ærter og bønner med og uden bælg, sukkermajs, knoldselleri, blegselleri, salat, asparges, sætteløg, skalotteløg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod ikke anvendes senere end stadie 07. Må i valmuer, rødkløver og kommen ikke behandles senere end 75 dage før høst. Nedvisning: Ved nedvisning af kartofler må der ikke behandles senere end 7 dage før høst og kartoffeltoppen må ikke anvendes til foder. Ved nedvisning af ærter til modenhed, raps og rybs må der ikke behandles senere end 7 dage før høst. Må i frøafgrøderne rødkløver, hvidkløver, sneglebælg, kinakål, hvidkål, rødkål, pak choi, karse, rucola og skorzoner ikke anvendes senere end stadie 89.
Forbehold
Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes i andre afgrøder end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 1. okt. 1998 15. maj 2002 Anvendelsesforbud - Liste A - se f.eks. afsnit om forbudte midler i håndbogen Vejledning i Planteværn.
Godkendt 7. jan. 2008 4. maj 2019 Reglone - anvendelsesområde udvidet til at omfatte ukrudtsbekæmpelse en række afgrøder
På forbudsliste 4. feb. 2020 31. dec. 2099 Reglone, reg.nr. 1-178, NB! Forbud mod opbevaring og anvendelse. Ifølge EU Kommissionens forordning nr. 2018/1532 af 12. oktober 2018 skal alle medlemslande forbyde anvendelsen af diquat-produkter senest 4. februar 2020

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger.
Resistensklasse
D / 22
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Brug altid rent vand, da vand fra mergelgrave, vandløb og lignende kan indeholde jord og organisk materiale og dermed inaktivere midlet.
Rengøring
TANKSPULEDYSE MONTERET Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivér alle haner/ ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken. 1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. 2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank), tilsæt 0,5 l All Clear™ Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre mængde skyllevand, end få gange med en større mængde skyllevand. 4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding. 5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom/dyser. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2) også ude i marken. Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan punkt 3) også startes i marken og omrøringen fortsættes, mens man kører hjem. HUSK at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. INGEN TANKSPULEDYSE MONTERET I stedet for at anvende 10 - 15% af tankkapaciteten under punkt 3) (vaskningen), skal tanken fyldes helt.
Opbevaring
Frostfrit (tåler dog frost)
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Boxer, Fenix, Matrigon 600 SL, Matrigon 72 SG, Ohayo, Zignal 500 SC
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
ATR Clopyralid, Dalimo, Frowncide, Matrigon 72, Potato Top, Shirlan Ultra, Winby
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Nedvisning af kartofler Nedvisning 1,5-2,5 lAfgrødens stadium 43-49 Der nedvisnes når knoldene har opnået den ønskede størrelse eller ved konstateret skimmelangreb. Læggekartofler nedvisnes, når knoldene har den ønskede størrelse eller ved risiko for virusoverførsel med bladlus. Efter ca. 14 dage er knoldene klar til optagning. (Sprede-klæbemiddel er unødvendigt). Kartofler med kraftig grøn top: 2 x 2,5 l/ha. Kartofler ved begyndende afmodning: 1 x 2,5 eller split 1,5 + 1,0. Max. 2 behandlinger med 5-8 dages interval.
Nedvisning af chrysanthemum til frøavl, Nedvisning af convolvulus til frøavl, Nedvisning af cynoglossum til frøavl, Nedvisning af godetia til frøavl, Nedvisning af gypsophila til frøavl, Nedvisning af hvidkløver til frøavl, Nedvisning af hvidkål til frøavl, Nedvisning af iberis til frøavl, Nedvisning af karse til frøavl, Nedvisning af kinakål til frøavl, Nedvisning af nemesia til frøavl, Nedvisning af nigella til frøavl, Nedvisning af pak choi til frøavl, Nedvisning af papaver til frøavl, Nedvisning af purløg til frøavl, Nedvisning af radiser til frøavl, Nedvisning af rucola til frøavl, Nedvisning af rødkløver til frøavl, Nedvisning af rødkål til frøavl, Nedvisning af skorzoner til frøavl, Nedvisning af sneglebælg til frøavl, Nedvisning af spinat til frøavl Nedvisning 2-2,5 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 85-89 Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand. Max. 1 behandling.
Nedvisning af ærter til modenhed Nedvisning 2,5 lAfgrødens stadium 86-89 Behandles 7-10 dage før høst (<30% vand) BBCH 87-89. Ukrudt i marken vil også blive bekæmpet (dog ikke flerårigt ukrudt) og nedvisningen vil sørge for en ensartet modning af marken. Kan også anvendes i ærter til fremavl. (Sprede-klæbemiddel er unødvendigt).
Nedvisning af raps, Nedvisning af ryps Nedvisning 2,5 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 86-89 Rapsen nedvisnes typisk et par dage efter optimalt skårlægningstidspunkt. Der kan tærskes direkte (kræver specialudstyr i form af lodret monteret sidekniv) ca. 7-14 dage efter udsprøjtning. Undlad at nedvisne en umoden afgrøde eller en afgrøde, der har passeret de anbefalede stadium for sprøjtning (BBCH 86-87). Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand. Max. 1 behandling.
Engrapgræs til frøavl, Hvene til frøavl, Hvidkløver med udlæg af engrapgræs, Hvidkløver til frøavl, Kommen til frø, Rødkløver til frøavl Ukrudt 1-2 lSe bemærkninger Sprøjtning udføres i december - februar, når væksten i afgrøden er helt ophørt efter en periode med frost. Væksten må ikke være begyndt, hvis sprøjtningen udføres sent (februar). Tørre planter og klart vejr giver det bedste resultat. I svage engrapgræsmarker bør sprede-klæbemiddel udelades. Max. 1 behandling.
Valmue Ukrudt 1-2 lAfgrødens stadium 12-16 Valmuer tåler Reglone efter fremspiring. Sprøjtning kan tidligst ske, når valmuerne har blivende blade. Det vil oftest være nødvendigt at gentage sprøjtningen, når valmuerne har 4 - 6 blade. Tilsæt ikke sprede-klæbemiddel. Max. 2 behandlinger med 5-8 dages interval.
Kartofler Frøukrudt 1-2,5 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Før kartoflernes fremspiring (se bemærkninger) Ukrudt bekæmpes på ukrudtets kimbladsstadie eller senest når 10% af kartoflerne er fremspiret (BBCH 00-14). Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.
Frugtbuske, Frugttræer Frøukrudt 2-2,5 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 10-80 BBCH 10-80. Sprøjtningen foretages som en afskærmet sprøjtning, således at kulturplanterne ikke rammes.Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.
Jordbær Frøukrudt 2-2,5 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efter høst Afskærmet sprøjtning efter høst (BBCH 91-93). Ønskes en bekæmpelse af udløbere bør der ikke anvendes mindre end 2,5 l/ha. Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.
Asparges, Blegselleri, Blomkål, Broccoli, Bønner med bælg, Bønner uden bælg, Dild, Fennikel, Forårsløg, Grønkål, Gulerødder, Hovedkål, Kinakål, Knoldselleri, Kørvel, Kålroer, Majroe, Pastinak, Persille, Porrer, Purløg, Radiser, Rodpersille, Rosenkål, Rødbeder, Salat, Savoykål, Spinat, Sukkermajs, Sukkerroer, Såløg, Timian, Ærter med bælg, Ærter uden bælg Frøukrudt 1-2 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Før afgrødens fremspiring Såbedet gøres klart så tidligt som muligt, for at sikre en hurtig fremspiring af ukrudtet. Når ukrudtet er fremspiret sås afgrøden. Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjte før afgrødens fremspiring (BBCH 00-07), da denne ellers vil blive ødelagt. Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.
Hvidløg, Jordskok, Peberrod, Rabarber, Skalotteløg, Sætteløg Frøukrudt 1-2 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Før afgrødens fremspiring Arealet gøres klart så tidligt som muligt. Afgrøden sættes/plantes og der sprøjtes med Reglone på fremspiret ukrudt inden kulturplanterne begynder at skyde (BBCH 00-07). Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.
Såede kulturer af løvfældende buske, Såede kulturer af løvfældende træer, Såede kulturer af nåletræer Frøukrudt 1-2 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Før kulturens fremspiring Der sprøjtes på fremspiret ukrudt inden kulturplanterne spirer frem (BBCH 00-07). Der må ikke sprøjtes på grusdækkede bede. Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.
Priklede/udplantede kulturer af løvfældende buske, Priklede/udplantede kulturer af løvfældende træer, Priklede/udplantede kulturer af nåletræer Frøukrudt 1-2,5 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efter ukrudtets fremspiring (småt ukrudt) Der sprøjtes på fremspiret ukrudt. Sprøjtningen foretages som en afskærmet sprøjtning, således at kulturplanterne ikke rammes. Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Midlet er skånsomt overfor rovinsekter som: Løbebille (Pterostichus cupreus) og jagtedderkopper (Pardosa spp.).
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen, dog kan inaktivering på meget lette sandjorde tage op til 3 døgn. Der bør derfor gå 3 dage fra sprøjtning til såning på meget sandede jorder.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   temp. uafhængig  
Timers tørvejr 0,15 (10 min.) ½  
Lysintensitet   høj  
Andet  
Virkemåde
Reglone® er et kontaktmiddel. Det virker på planternes grønne dele, hvor Reglone® ved hjælp af lyset danner brintoverilte, der ødelægger plantecellerne. Virkningen af Reglone® ses meget hurtigt, og nedvisning sker i løbet af 3-10 dage.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS06
Giftig
Giftig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Opkastning, smerte, diarré.
Førstehjælp
Inhalation: Afbryd arbejdet, bring personen ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro. Søg straks lægehjælp. Hud: Fjern straks forurenet tøj og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbe og vand. Dette er vigtigt for at minimere kontakten med huden. Forurenet tøj skal vaskes, før det må anvendes igen. Øjne: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg straks læge. Indtagelse: Hurtig reaktion er yderst vigtig. Søg straks læge. Overflyt straks til hospital. Fremkald ikke opkastning.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H290 Kan ætse metaller.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H331 Giftig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P234 Opbevares kun i den originale beholder.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P311 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1760
RID_ADR
8, III
IMDG
8, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Reglone, reg.nr. 1-178
Sikkerhedsdatablad
Reglone, reg.nr. 1-178
Vejledning i Planteværn  2019
Side 236 til 240
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.