Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Herbasan
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
85,00 kr/l  (28. sep. 2021)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
160  g/l  phenmedipham
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 4,50 l/ha  0,222 BI/l
Roer 4,50 l/ha  0,222 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 18,2 l/ha 0,0549 B/l
Miljøeffekt 20,7 l/ha 0,0483 B/l
I alt 9,69 l/ha 0,103 B/l
 
Pesticidafgift: 18 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-452
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i jordbær, rødbeder og bederoer.
Behandlingsfrist
Må i jordbær ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i rødbeder ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i bederoer ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 23. jan. 2009 15. feb. 2026 Herbasan, reg.nr. 18-452
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. apr. 2009 15. feb. 2026 Off-label godkendelse af Herbasan til ukrudtsbekæmpelse i spinat til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. apr. 2009 15. feb. 2026 Off-label godkendelse af Herbasan til ukrudtsbekæmpelse i beder til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. apr. 2009 15. feb. 2026 Off-label godkendelse af Herbasan til ukrudtsbekæmpelse i urtechrysanthemum til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. apr. 2009 15. feb. 2026 Off-label godkendelse af Herbasan til ukrudtsbekæmpelse i Calendula til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. apr. 2009 15. feb. 2026 Off-label godkendelse af Herbasan til ukrudtsbekæmpelse i skorzonerrod til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. jul. 2009 15. feb. 2026 Off-label godkendelse af Herbasan til ukrudtsbekæmpelse i så- og priklebede eller i frit udplantede kulturer i planteskoleplanter
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. sep. 2013 15. feb. 2026 Godkendelse af Herbasan til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i blomster til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. sep. 2014 15. feb. 2026 Godkendelse af Herbasan (18-452) til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri
Under revurdering 16. feb. 2026 31. dec. 2099 Herbasan, reg.nr. 18-452, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9.11 (c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Herbasan
Sikkerhedsdatablad
Herbasan
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.