Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Agil 100 EC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Agil
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Agil 100 EC
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
250,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  propaquizafop
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,50 l/ha  0,667 BI/l
Grøntsager 1,50 l/ha  0,667 BI/l
Kartofler 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Roer 1,50 l/ha  0,667 BI/l
Vinterraps 0,750 l/ha  1,33 BI/l
Vårraps 1,50 l/ha  0,667 BI/l
Ærter 1,00 l/ha  1,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,67 l/ha 0,599 B/l
Miljøadfærd 20,4 l/ha 0,0489 B/l
Miljøeffekt 48,3 l/ha 0,0207 B/l
I alt 1,50 l/ha 0,668 B/l
 
Pesticidafgift: 96 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-12
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter, kartofler, rødbeder, bønner, hør og sennep.
Behandlingsfrist
Må i bederoer og rødbeder ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i kartofler ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Må i raps og sennep ikke anvendes senere end 90 dage før høst. Må i ærter og bønner ikke anvendes senere end 45 dage før høst. Må i hør ikke anvendes senere end 83 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. sep. 2016 30. nov. 2024 Godkendelse af Agil 100 EC til mindre anvendelse mod ukrudt i havefrø til frøavl.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. okt. 2016 28. feb. 2028 Godkendelse af Agil 100 EC (396-12) til mindre anvendelse mod ukrudt i juletræer og klippegrønt. Vejledning kan erhverves hos Danske Juletræer - træer & grønt, Blokken 15, DK-3460 Birkerød, email info@christmastree.dk.
Godkendt 20. apr. 2017 28. feb. 2028 Agil 100 EC, reg.nr. 396-12 - godkendelse udvidet til at omfatte splitbehandling i vinterraps
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. okt. 2019 28. feb. 2028 Godkendelse af Agil 100 EC (396-12) til mindre anvendelse mod ukrudt i rødsvingel, strandsvingel, bakkesvingel, engrapgræs, engrapgræs udlagt i hvidkløver og alm. rajgræs om efteråret
Mindre anvendelse / Off-label godk. 19. mar. 2021 28. feb. 2028 Godkendelse af Agil 100 EC (reg.nr. 396-12) til mindre anvendelse mod græskrudt of spildkorn i prydplanter og planteskolekulturer på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Propaquizafop tilhører HRAC gruppe A. Der er en høj risiko for resistensudvikling ved gentagen brug af dette middel. Der er konstateret resistens hos agerrævehale, italiensk rajgræs og vindaks over for herbicider med samme virkemekanisme som Agil 100 EC. Ved behov for yderligere behandling i samme afgrøde bør der så vidt muligt vælges et produkt med en anden virkningsmekanisme. Ved behandling i en efterfølgende afgrøde, bør der ligeledes vælges et middel med en anden virkemekanisme.
Resistensklasse
A / 1
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Se brugsanvisningen. Der bør holdes en afstand på 3 dage mellem behandling med Agil 100 EC og behandling med andre ukrudtsmidler for at opnå den bedste effekt. Såfremt afgrøder, kvik eller andet græsukrudt er blevet hæmmet efter forudgående sprøjtning med et andet produkt, bør behandling med Agil 100 EC udsættes til der igen er normal vækst, hvilket oftest vil betyde en afstand på ca. 7 dage.
Opblandingsanvisninger
Tanken fyldes 3/4 med rent vand. Midlet tilsættes under omrøring, og der fyldes op med vand. Der bør være konstant omrøring under tilberedning og sprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes samme dag, den er tilberedt.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. Gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18.december 2014.
Opbevaring
Tørt og frostfrit. Ikke i sollys. Tåler kortvarigt mellem -10 og +35 gr. C
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Betanal Classic, Goltix SC 700, Herbasan, Kontakt 320 SC, Lamdex, Manganchelat 8% Mn, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Betanal, Caryx, Cliophar 600, Fighter 480, Juventus 90, Matrigon 72, Revus, Safari 50 WG
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Belkar, Solubor DF
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer, Rødbeder Kvik 0,75-0,8 lFra afgrødens stadium 11 Fra fremspiring til 60 dage før høst. Maksimumdosering pr vækstsæson er 0,8 L/ha ved enkeltbehandling og 0,4 L/ha/behandling ved delt behandling (max. 2 behandlinger). Kun behandling hvert 3. år på samme areal.
Bederoer, Rødbeder Flyvehavre, græsukrudt, spildkorn 0,5-0,8 lFra afgrødens stadium 11 Fra fremspiring til 60 dage før høst. Maksimumdosering pr vækstsæson er 0,8 L/ha ved enkeltbehandling og 0,4 L/ha/behandling ved delt behandling (max. 2 behandlinger). Kun behandling hvert 3. år på samme areal.
Bederoer, Rødbeder Flyvehavre, græsukrudt, kvik, spildkorn 0,4 l1. sprøjtning Fra fremspiring til 60 dage før høst. Maksimumdosering pr vækstsæson er 0,8 L/ha ved enkeltbehandling og 0,4 L/ha/behandling ved delt behandling (max. 2 behandlinger). Kun behandling hvert 3. år på samme areal.
0,4 l2. sprøjtning 2-4 uger senere
Kartofler Kvik 0,75-0,8 lFra afgrødens stadium 11 Fra fremspiring til 30 dage før høst. Maksimum 1 behandling pr. vækstsæson. Kun behandling hvert 2. år på samme areal.
Kartofler Flyvehavre, græsukrudt, spildkorn 0,5-0,8 lFra afgrødens stadium 11 Fra fremspiring til 30 dage før høst. Maksimum 1 behandling pr. vækstsæson. Kun behandling hvert 2. år på samme areal.
Bønner, Grønne ærter, Ærter, Ærter til modenhed Kvik 0,75-0,93 lAfgrødens stadium 00-89 Fra såning til BBCH 89. Behandlingsfrist 45 dage før høst. Kun behandling hvert 2. år på samme areal.
Bønner, Grønne ærter, Ærter, Ærter til modenhed Flyvehavre, græsukrudt, spildkorn 0,5-0,93 lAfgrødens stadium 00-89 Fra såning til BBCH 89. Behandlingsfrist 45 dage før høst. Kun behandling hvert 2. år på samme areal.
Vårraps Kvik 0,75-1,5 lFra afgrødens stadium 11 Fra fremspiring til 90 dage før høst. Maksimum 1,5 L/ha ved enkeltbehandling og 0,75 L/ha/behandling ved delt behandling (maks. 2 behandlinger).
Vårraps Flyvehavre, græsukrudt, spildkorn 0,5-1,5 lFra afgrødens stadium 11 Fra fremspiring til 90 dage før høst. Maksimum 1,5 L/ha ved enkeltbehandling og 0,75 L/ha/behandling ved delt behandling (maks. 2 behandlinger).
Vårraps Flyvehavre, græsukrudt, kvik, spildkorn 0,75 l1. sprøjtning Fra fremspiring til 90 dage før høst. Maksimum 1,5 L/ha ved enkeltbehandling og 0,75 L/ha/behandling ved delt behandling (maks. 2 behandlinger).
0,75 l2. sprøjtning 2-4 uger senere
Vinterraps Flyvehavre, græsukrudt, kvik, spildkorn 0,4-0,74 lEfterår på afgrødens stadium 13-16 Enkeltbehandling efterår. Fra BBCH 13-16. Maks. Dosis på BBCH 13 er 0,54 L/ha. Kun behandling hvert 3. år på samme areal. Hvis der er anvendt Agil i efteråret kan dette produkt ikke anvendes i foråret, da samme areal kun må behandles hvert 3. år.
Vinterraps Flyvehavre, græsukrudt, kvik, spildkorn 0,37 lEfterår på afgrødens stadium 13-16 Splitbehandling efterår. Fra BBCH 13-16. Kun behandling hvert 3. år på samme areal. Hvis der er anvendt Agil i efteråret kan dette produkt ikke anvendes i foråret, da samme areal kun må behandles hvert 3. år.
0,37 l2. sprøjtning 21-28 dage senere
Vinterraps Flyvehavre, græsukrudt, kvik, spildkorn 0,5-1,2 lFra afgrødens stadium 13 Forår fra BBCH 13 til 90 dage før høst. Hvis der er anvendt Agil i efteråret kan dette produkt ikke anvendes i foråret, da samme areal kun må behandles hvert 3. år.
Hør Flyvehavre, græsukrudt, spildkorn 0,5-1 lSe bemærkninger Dosering afhængig af ukrudtets størrelse. Behandlingsfrist 83 dage før høst.
Sennep Flyvehavre, græsukrudt, spildkorn 0,6-0,8 lSe bemærkninger Dosering afhængig af ukrudtets størrelse. Behandlingsfrist 90 dage før høst.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning af korn og græsser kan ske tidligst 4 uger efter behandling.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8-10 ºC 12-15 ºC  
Luftfugtighed   70 %  
Jordfugtighed   høj  
Timers tørvejr 0,5   1    
Virkemåde
Propaquizafop er et systemisk herbicid, der primært optages gennem bladene og transporteres til plantens vækstpunkter med saftstrømmen, herunder til de underjordiske udløbere hos kvik. Propaquizafop blokerer celledelingen i følsomme planter. Væksten standser forholdsvis kort tid efter behandling, mens synlig effekt i form af gul- eller rødfarvning indtræffer 10-14 dage efter behandling. Efter yderligere en periode opnås fuldstændig nedvisning.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Hejre 1 l/ha Effektivitetsvurdering DJF Ingen forsøg, men baseret på at hejre er meget følsom over for midler med samme virkemekansime.
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger.
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH208 Indeholder propaquizafop. Kan give allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Agil 100 EC
Sikkerhedsdatablad
Agil 100 EC
Vejledning i Planteværn  2024
Side 393 til 395
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.