Middeldatabasen   1. maj 2017   SEGES P/S
Produktoplysningerhjælp

Metaxon
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES P/S Planter & Miljø sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES P/S, Planter & Miljø, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
195,00 kr/l  (17. sep. 2015)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
750  g/l MCPA
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 2,67 l/ha  0,375 BI/l
Græs og kløver 2,70 l/ha  0,370 BI/l
Vintersæd 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Vårsæd 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Ærter) 0,177 l/ha  5,64 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,51 l/ha 0,399 B/l
Miljøadfærd 2,31 l/ha 0,434 B/l
Miljøeffekt 5,01 l/ha 0,200 B/l
I alt 0,969 l/ha 1,03 B/l
 
Pesticidafgift: 148 kr. pr. l

Godkendelse  
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må kun anvendes én gang om året. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Registreringsnummer
347-5
Behandlingsfrist
Må kun anvendes én gang om året. Må ikke anvendes senere end BBCH 39.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Off-label godkendelse 2. maj 2011 31. okt. 2018 Godkendelse af Metaxon til mindre anvendelse mod agerpadderok på banelegemer
Godkendt 3. okt. 2011 31. okt. 2018 Metaxon
Off-label godkendelse 28. feb. 2012 31. okt. 2018 Godkendelse af Metaxon til mindre anvendelse til bortsprøjtning af hvidkløver til frø før høst
Off-label godkendelse 8. mar. 2012 31. okt. 2018 Godkendelse af Metaxon til mindre anvendelse i nordmannsgran juletræer og pyntegrønt.
Off-label godkendelse 18. jul. 2012 31. okt. 2018 Godkendelse af Metaxon til mindre anvendelse i planteskolekulturer, træfrugt (æble, pære, kirsebær og blomme) og buskfrugt (solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben)
Off-label godkendelse 8. maj 2013 31. okt. 2018 Godkendelse af Metaxon til mindre anvendelse i kartofler
Off-label godkendelse 11. apr. 2014 31. okt. 2018 Godkendelse af Metaxon til mindre anvendelse mod hvidkløver i engrapgræs i august måned
Off-label godkendelse 7. jul. 2015 31. okt. 2018 Godkendelse af Metaxon til mindre anvendelse til bekæmpelse af agerpadderok på sporarealer

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen kendskab til resistente ukrudtsarter.
Resistensklasse
O
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Tanken fyldes 3/4 med rent vand. Midlet tilsættes under omrøring, og der fyldes op med vand. Der bør være konstant omrøring under tilberedning og sprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes samme dag, den er tilberedt.
Rengøring
1. Umiddelbart efter afsluttet behandling skal tanken skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet bør sprøjtes ud på den netop behandlede mark. Husk også at rengøre den udvendige side af sprøjten. 2. Under rengøringen aktiveres alle ventiler/haner, så alle slanger bliver rengjorte. Endvidere skal sprøjten tømmes helt mellem hver skylning. 3. Fyld sprøjten med vand og tilsæt 0,3 liter 3-dobbelt salmiakspiritus pr. 100 liter vand (evt. alm. salmiakspiritus - 1 liter pr. 100 liter vand eller All Clear Extra - 0,5 liter pr. 100 liter vand). Skyl slanger og bom, fyld igen tanken med vand og lad den stå i mindst 15 minutter under cirkulation. Tøm tanken gennem bommen/dysen over afgrøde/mark eller biobed og skyl tanken/bommen med rent vand. 4. Dyser og sier rengøres separat med samme middel og koncentration, som anvendt til sprøjten. 5. Gentag trin 2. 6. Skyl tanken/sprøjten grundigt i 5 minutter samtidig med, at skyllevandet sprøjtes ud gennem bommen/dysen. Tankspuledyse: Er en sådan monteret, lettes rengøringen meget, da der spares både tid og vand. I stedet for at anvende en fuld tank, som beskrevet ovenover i trin 2, er det i stedet nok at fylde 100-150 liter vand i en 1000 liters tank (10-15 %), og så lade tankspuledysen arbejde i den angivne tid. Tankspuledysen anvendes også ved skylninger med rent vand, eftersom den sikrer, at tanken skylles overalt indvendigt.
Opbevaring
Bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar (Syngenta Nordics A/S), Aproach, Bumper 25 EC, Catch, Cleave, Comet (BASF A/S), Cossack OD, Cycocel 750, Express ST, Fastac 50, Folicur EW 250, Harmony SX, Hussar, Hussar OD, Juventus 90, Karate 2,5 WG, Kayak, Mavrik 2F (Adama Northern Europe B.V.), Pirimor G, Primus XL, Proline EC 250, Proline Xpert, Rubric, Stabilan Extra, Starane 180S, Starane 333 HL, Starane XL, Stereo 312,5 EC, Tilt 250 EC (Syngenta Nordics A/S), Tomahawk 180 EC, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate 20 WG, Agros Florasulam + 2,4 D, Agros MF, Akonazole 250 EC, Alliance, Ally ST, Ally SX, Ariane FG S, ATR Azoxystrobin, Azaka, Azoxystrobin, Bell, CCC 750, Cloflufix, DLA Agro Azoxystrobin, Dugal, Finy (AgriChem B. V.), Finy (UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)), Floxy, Flurostar 180, Harass, Inter-Trinex, Isomexx, LFS Alpha-cypermethrin, LFS Clopyralid+Fluroxypyr+MCPA, LFS Iodosulfuron, LFS Iodosulfuron OD, LFS Prothioconazol, LFS Sulfosulfuron, LFS Thifensulfuron, LFS Trinexapac-ethyl, Lodin, Mavrik Vita, Medax Max, Medax Top, Mirador 250 SC, Moddus M, Moddus Start, Monitor (Monsanto Crop Sciences Danmark A/S), Monitor 80 WG, Moxa, Mustang forte, Nicanor 20 SG, Opera (BASF A/S), Optimus, Opus (BASF A/S), Propi 25 EC, Ricorso, Savvy, Skytown, Spitfire, Spitfire XL, Starpri, Stomp CS, Sulfosulfuron, Thifensulfuron, Tomahawk 200 EC, Trimaxx, Trinex, Tristar, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Adimax, Agros Fenoxaprop, Cerone, Cythrin 500, Foxtrot, LFS Ethephon + mepiquat-chlorid, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, Primera Super, Serrate, Terpal, YaraVita KombiPhos
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Korn Agerkål, agerpadderok, agersennep, agersvinemælk, agertidsel, alm. pengeurt, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kiddike, kornblomst, kornvalmue, svinemælde 1 lAfgrødens stadium 20-39 Må kun anvendes én gang om året. Metaxon må ikke anvendes senere end 1 august.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner for efterfølgende afgrøder.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 12 ºC 20 ºC 25 ºC
Luftfugtighed 60 % 70-90 %  
Timers tørvejr 2-3   4-6    
Virkemåde
MCPA optages primært gennem bladene og transporteres rundt i hele planten herunder også ud i udløberne på flerårige ukrudtsarter som agertidsel og agerpadderokke. MCPA har auxinvirkning og forårsager ukontrolleret vækst i følsomme planter. Der kan ske rodoptagelse af MCPA og midlet har en vis persistens i jord. Det betyder, at der i en periode efter behandling af et areal ikke kan sås følsomme afgrøder som eksempelvis roer og raps.

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Overtræksbukser eller forklæde
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger.
Førstehjælp
Hud: Fjern forurenede klædningsstykker. Vask huden grundigt med rigeligt vand og sæbe. Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Søg læge. Indånding: Ro, frisk luft. Søg læge. Øjenkontakt: Skyl med rindende vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg øjenlæge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R22 Farlig ved indtagelse.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S25 Undgå kontakt med øjnene.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis beholder eller etiket.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264c Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280cd Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501b Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
ikke klassificeret
IMDG
ikke klassificeret
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Metaxon
Leverandør brugsanvisning
Metaxon
Vejledning i Planteværn  2016
Side 325 til 326
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES P/S og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES P/S.