Middeldatabasen   19. februar 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Stomp
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
268,00 kr/l  (11. sep. 2014)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
400  g/l  pendimethalin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 4,00 l/ha  0,250 BI/l
Grøntsager 5,00 l/ha  0,200 BI/l
(Kartofler) 2,50 l/ha  0,400 BI/l
Majs 4,00 l/ha  0,250 BI/l
Vinterraps 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Vintersæd 4,00 l/ha  0,250 BI/l
Vårsæd 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Ærter 1,50 l/ha  0,667 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,1 l/ha 0,0990 B/l
Miljøadfærd 0,796 l/ha 1,26 B/l
Miljøeffekt 8,33 l/ha 0,120 B/l
I alt 0,678 l/ha 1,47 B/l
 
Pesticidafgift: 178 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-03-2020, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-138
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kløvergræs, vårsæd, vårsæd med udlæg af kløver/lucerne eller kløvergræs, byg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden udlæg af rajgræs, gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer.
Behandlingsfrist
Må i vårsæd og foderafgrøder som udlæg, samt kløvergræs ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i friske ærter med eller uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i ærter til modenhed, sukker- og fodermajs med eller uden udlæg af rajgræs, samt gulerødder ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i løg, porrer og purløg ikke anvendes senere end 8 uger før høst. Må i dild ikke anvendes senere end 7 uger før høst. Må i byg/ærte mix til helsædsensilage ikke anvendes senere end 6 uger før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i korn, ærter, kløvergræs og majs ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. jul. 2010 28. feb. 2020 Off-label godkendelse af Stomp til bekæmpelse af ukrudt i vinterraps
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. sep. 2010 28. feb. 2020 Off-label godkendelse af Command CS + Stomp til ukrudtsbekæmpelse i kål til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. sep. 2010 28. feb. 2020 Off-label godkendelse af Stomp til ukrudtsbekæmpelse i humlesneglebælg til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. sep. 2010 28. feb. 2020 Off-label godkendelse af Stomp til ukrudtsbekæmpelse i almindelig, italiensk og hybridrajgræs til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. sep. 2010 28. feb. 2020 Off-label godkendelse af Stomp til ukrudtsbekæmpelse i skorzonerrod til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. sep. 2010 28. feb. 2020 Off-label godkendelse af Stomp til ukrudtsbekæmpelse i pil
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. sep. 2010 28. feb. 2020 Off-label godkendelse af Stomp til ukrudtsbekæmpelse i etableret frøgræs, efter høst af dæksæd, eller flere års frøgræsmarker
Mindre anvendelse / Off-label godk. 9. mar. 2011 28. feb. 2020 Off-label godkendelse af Stomp til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af lucerne uden dæksæd forår/efterår.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. mar. 2011 28. feb. 2020 Off-label godkendelse af Stomp til bekæmpelse af ukrudt i jordbær
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. mar. 2011 28. feb. 2020 Off-label godkendelse af Stomp til bekæmpelse af ukrudt i persille
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. mar. 2011 28. feb. 2020 Off-label godkendelse af Stomp til bekæmpelse af ukrudt i pastinak og persillerod
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. jul. 2011 28. feb. 2020 Godkendelse af Stomp til mindre anvendelse til bekæmpelse af ukrudt i græs og kløvergræs uden dæksæd om foråret og efteråret
Godkendt 5. mar. 2012 1. sep. 2018 Stomp - godkendelse udvidet til at omfatte vårsæd uden udlæg
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. mar. 2012 28. feb. 2020 Godkendelse af Stomp til mindre anvendelse i poppel og el til energiproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 23. maj 2012 28. feb. 2020 Godkendelse af Stomp til mindre anvendelse i hestebønner
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. mar. 2014 28. feb. 2020 Godkendelse af Stomp, reg nr. 19-138, til mindre anvendelse mod ukrudt i hvidkål, rødkål, spidskål, savoykål, rosenkål, blomkål og broccoli
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. jul. 2014 28. feb. 2020 Godkendelse af Stomp til mindre anvendelse mod ukrudt i elefantgræs til tækkerør
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. aug. 2014 28. feb. 2020 Godkendelse af Stomp, reg.nr. 19-138, til mindre anvendelse mod ukrudt i hindbær og brombær.
Afmeldt / registrering trukket 2. sep. 2018 28. feb. 2020 Stomp - godkendelse trukket.
På forbudsliste 1. mar. 2020 31. dec. 2099 Stomp reg.nr. 19-138, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S24 Undgå kontakt med huden.
S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis beholder eller etiket.
S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9:Gruppe nr/bogstav: 11c
IMDG
Class 9:UN-no.: 3082:PG: III
IATA
Class 9: UN/ID-nr: 3082 PG: III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Stomp
Sikkerhedsdatablad
Stomp
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.