Middeldatabasen   30. november 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Command CS
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
FMC 57020
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Command CS
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
675,00 kr/l  (28. sep. 2021)
Formulering
Kapselsuspension
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
360  g/l  clomazon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Kartofler 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Roer 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vinterraps 0,333 l/ha  3,00 BI/l
Vårraps 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Ærter 0,250 l/ha  4,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 2,45 l/ha 0,408 B/l
Miljøeffekt 6,93 l/ha 0,144 B/l
I alt 1,81 l/ha 0,552 B/l
 
Pesticidafgift: 82 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-109
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.
Behandlingsfrist
Må i kartofler, ærter, gulerødder og raps ikke anvendes senere end før fremspiring.
Forbehold
Den maksimale dosering for alle anvendelser er 0,25 L/ha, svarende til 90 g a.s./ha. For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb mm.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i rosenkål, hovedkål (rød – og hvidkål, savoykål) samt blomsterkål (blomkål og broccoli)
Godkendt 8. maj 2013 31. okt. 2022 Command CS, reg.nr. 19-109
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i spinat til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i bladbeder til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i etableret skorzonerrod til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i hvidkål til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i gul sennep til produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse til kørvel til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i olieræddike til produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i urtechrysantemum til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i vår- og vinterhestebønne til foder og produktion af udsæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i bederoer til foder og fødevarer
Mindre anvendelse / Off-label godk. 2. jul. 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS af mindre anvendelse i diverse blomsterfrø mod ukrudt
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. jul. 2013 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS til mindre anvendelse i planteskolekulturer og og prydplanter på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. apr. 2014 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS, reg nr. 19-109, til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i persille til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. sep. 2014 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS (19-109) til mindre anvendelse mod ukrudt i pastinak og persillerod
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. sep. 2015 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS (19-109) og Stomp CS (19-205) til mindre anvendelse mod ukrudt i vinterraps
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. mar. 2020 31. okt. 2022 Godkendelse af Command CS (19-109) til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerødder efter fremspiring
Under revurdering 1. nov. 2022 31. dec. 2099 Command CS, reg.nr. 19-109, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Lav risiko.
Resistensklasse
F4 / 13
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Påfyldning af koncentreret sprøjtemiddel bør kun ske på et bevokset areal, eller hvor opsamling af eventuelt spild er mulig og altid i god afstand til brønde og boringer. Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel og efterset for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, sier og filtre. Tanken fyldes 3/4 op med rent vand. Command CS tilsættes under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen. Command CS kan blandes med Sencor WG. Tilsæt først Command CS efter at Sencor WG er helt opløst i sprøjtevæsken.
Rengøring
Efter sprøjtning rengøres sprøjten grundigt både ind- og udvendigt. Dette bør kun ske på et bevokset areal, et biobed eller hvor opsamling af skyllevand er mulig og altid i god afstand til brønde og boringer. En grundig rengøring er nødvendig, da efterfølgende fremspirede afgrøder kan skades af Command CS. Til rengøring brug en sodaopløsning til tank, bom, slanger, pumpe og ventiler og skyl mindst to gange. Dyser og filtre rengøres separat med samme opløsning.
Opbevaring
Midlet opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Boxer, Fenix, LFS Aclonifen, Proman, Stomp CS, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Glyphomax 360 TF, Glyphomax HL, Roundup Bio
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Tokimbladet ukrudt 0,25 lEfterår umiddelbart efter såning og ikke senere end før fremspiring Der kan under etableringsfasen opstå forbigående lysfarvning af rapsen, især efter kraftig regn på let sandjord. Maks. 90 g aktivt stof hvert 3. år.
Kartofler Tokimbladet ukrudt 0,25 lUmiddelbart efter lægning og færdighypning af kartoflerne, og ikke senere end før fremspiring. Anbefales dog ikke anvendt senere end 5 dage før kartoflernes gennembrydning Anbefales ikke anvendt senere end 5 dage før kartoflernes gennembrydning. Maks. 90 g aktivt stof hvert 3. år.
Gulerødder, Ærter Tokimbladet ukrudt 0,25 lUmiddelbart efter såning og ikke senere end før fremspiring. Anbefales dog senest anvendt 5-10 dage før afgrødens fremspiring. Anbefales ikke anvendt senere end 5-10 dage før afgrødens fremspiring. Maks. 90 g aktivt stof hvert 3. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ved udvintring af behandlet vinterraps kan der om foråret efter en grundig pløjning så om med korn, ærter, majs, kartofler, vårraps, gulerødder, løg og hør.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   god  
Såbedskvalitet   uden knolde  
Andet Veltilberedt såbed uden knolde. Midlet skal ikke indarbejdes i jorden.
Virkemåde
Det aktive stof clomazon optages i spiringsfasen via kimstængel og rodnet. Clomazon påvirker dannelsen af klorofyl og blokerer på denne måde for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspiringen. Påvirkede ukrudtsplanter bliver kraftigt afblegede.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerkål 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Agersennep 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Agerstedmoder 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Agersvinemælk (frøfremspiret) 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Agertidsel (frøfremspiret) 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Alm. hanespore 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Alm. pengeurt 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Alm. rajgræs 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Alm. svinemælk 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Bleg pileurt 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Burresnerre 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Enårig rapgræs 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Ferskenpileurt 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Flyvehavre 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Forglemmigej 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Fuglegræs 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Grøn skærmaks 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Gråbynke (frøfremspiret) 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Gul okseøje 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Gulurt 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hanekro 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Haremad 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hundepersille 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hvede spildkorn 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hvidmelet gåsefod 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hyrdetaske 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Kornblomst 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Kornvalmue 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Kruset skræppe 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Kvik 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Liden nælde 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Lugtløs kamille 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Lægejordrøg 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Markærenpris 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Raps 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Rug spildkorn 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Rød tvetand 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Rødsvingel 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Skivekamille 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Snerlepileurt 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Sort natskygge 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Storkenæb 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Storkronet ærenpris 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Vedbendærenpris 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Vejpileurt 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Vindaks 0,25 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Overtræksbukser eller forklæde
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelle anvisninger: Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Ved besvær: Gå til lægen. Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen. Indånding: Ro, frisk luft, lægehjælp. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Ved irritation – søg læge Øjenkontakt: Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge. Indtagelse: Skyl straks mund og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp. Fremkald ikke opkastning uden at have fået besked derpå af giftkontrolcenter eller læge. Fremkald aldrig opkastning eller giv noget oralt, hvis den tilskadekommende er uden bevidsthed eller har krampeanfald. Anvisninger til lægen: Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder polymethylenpolyphenylisocyanat og 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Command CS
Sikkerhedsdatablad
Command CS
Vejledning i Planteværn  2017
Side 177 til 181
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.