Middeldatabasen   1. maj 2017   SEGES P/S
Produktoplysningerhjælp

Aramo
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES P/S Planter & Miljø sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES P/S, Planter & Miljø, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 620H, BAS 620 02H
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
382,00 kr/l  (11. sep. 2014)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
50  g/l tepraloxydim
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Grøntsager) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Kartofler) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Roer) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Ærter) 2,00 l/ha  0,500 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,871 l/ha 1,15 B/l
Miljøadfærd 107 l/ha 0,0094 B/l
Miljøeffekt 455 l/ha 0,0022 B/l
I alt 0,863 l/ha 1,16 B/l
 
Pesticidafgift: 127 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i kartofler, bederoer, ærter, porrer, løg, hvidløg, skalotteløg, gulerødder samt planteskolekulturer.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Registreringsnummer
19-110
Behandlingsfrist
Må i bederoer ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Må i ærter og kartofler ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i porrer, løg, hvidløg, skalotteløg, og gulerødder ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må ikke anvendes senere end 1. august.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. aug. 2009 31. maj 2015 Aramo
På forbudsliste 1. dec. 2016 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
A
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Bør oplagres frostfrit og væk fra direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Cycocel 750, Fastac 50, Signum WG, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Fenix
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer, Kartofler Enårig rapgræs, kvik, spildkorn 2 lAfgrødens stadium 12-20 Enårig rapgræs med 3-5 blade, spildkorn med 2-4 blade. Maksimalt hvert andet år.
Ærter Enårig rapgræs, kvik, spildkorn 1,8 lAfgrødens stadium 12-20 Enårig rapgræs med 3-5 blade, spildkorn med 2-4 blade.
Gulerødder, Hvidløg, Løg, Planteskolekulturer, Porrer, Skalotteløg Enårig rapgræs, kvik, spildkorn 1,8 lEfter afgrødens fremspiring Enårig rapgræs med 3-5 blade, spildkorn med 2-4 blade.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Tepraloxydim er et systemisk virkende ukrudtsmiddel med effektiv virkning mod en- og flerårige græsser som f.eks. enårig rapgræs, kvik og spildkorn. Virkningen mod kvik kan være utilstrækkelig. Aktivstoffet hæmmer fedtsyresyntesen i følsomme arter. Midlet er selektivt i en række bredbladede afgrøder. Optagelsen af det aktive stof sker gennem de overjordiske plantedele (blade og stængler) og transporteres mod vækstpunkterne i planternes saftstrøm. Væksten standser meget hurtigt efter udsprøjtning og efter 1-2 uger ses en begyndende rødfarvning af blade samt nedvisning af hjerteskud. Hjerteskuddet løsner sig fra resten af planten og kan trækkes løs ved en let påvirkning. Efter 2-5 uger vil det behandlede græsukrudt normalt være helt nedvisnet.

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, helmaske. Filtertype A2P3
•  Beskyttelsesdragt uden hætte
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R38 Irriterer huden.
R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen.
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.
S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Aramo
Leverandør brugsanvisning
Aramo
Vejledning i Planteværn  2016
Side 434
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES P/S og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES P/S.