Middeldatabasen   16. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Diflanil 500 SC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Q-CHEM NV
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
420,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  diflufenican
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,150 l/ha  6,67 BI/l
(Majs) 0,0750 l/ha  13,3 BI/l
Vintersæd 0,200 l/ha  5,00 BI/l
Vårsæd 0,150 l/ha  6,67 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,956 l/ha 1,05 B/l
Miljøeffekt 3,94 l/ha 0,254 B/l
I alt 0,770 l/ha 1,30 B/l
 
Pesticidafgift: 192 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
601-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale samt til ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager (æbler og pærer).
Behandlingsfrist
Må i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 28. Må i æbler og pærer anvendes med én behandling i perioden efter blomstring til midten af juli.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ved doseringer op til 0,15 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Må ved doseringer op til 0,25 L/ha ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Må ved doseringer op til 0,60 L/ha ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. nov. 2011 15. jan. 2027 Godkendelse af Diflanil 500 SC til mindre anvendelse i purløg til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. maj 2012 15. jan. 2027 Godkendelse af Diflanil 500 SC til mindre anvendelse i gulerod, pastinak og persillerod. Vejledning til mindre anvendelser rekvireres ved Niels Ege Nielsen, Limfjords, email: nen@limfjords.com
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. jul. 2013 15. jan. 2027 Godkendelse af Diflanil 500 SC til mindre anvendelse i priklebede med planteskolekulturer
Godkendt 23. jul. 2013 15. jan. 2027 Diflanil 500 SC, reg.nr. 601-1
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. okt. 2013 15. jan. 2027 Godkendelse af Diflanil 500 SC til mindre anvendelse mod ukrudt i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. jul. 2014 15. jan. 2027 Godkendelse af Diflanil 500 SC til mindre anvendelse til bekæmpelse af ukrudt i timian til frøproduktion i etableringsfasen.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. aug. 2014 15. jan. 2027 Godkendelse af Diflanil 500 SC, reg.nr. 601-1, til mindre anvendelse i frøgræs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. sep. 2014 15. jan. 2027 Godkendelse af Diflanil 500 SC (601-1) til mindre anvendelse mod ukrudt i kirsebær og blomme
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. aug. 2015 15. jan. 2027 Godkendelse af Diflanil 500 SC til mindre anvendelse mod ukrudt i elefantgræs
Under revurdering 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Diflanil 500 SC, reg.nr. 601-1, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Diflanil 500 SC
Sikkerhedsdatablad
Diflanil 500 SC
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.