Middeldatabasen   19. oktober 2017   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Harmony SX
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
Du Pont Danmark ApS
Anvendes indenfor
a Produkt må kun anvendes erhvervsmæssigt, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
7,80 kr/g  (11. sep. 2017)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  thifensulfuron-methyl
(~ 482  g/kg  thifensulfuron
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Græs og kløver 37,5 g/ha  0,0267 BI/g
Majs 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
Vintersæd 22,5 g/ha  0,0444 BI/g
Vårsæd 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 99,9 g/ha 0,0100 B/g
Miljøeffekt 1.751 g/ha 0,0006 B/g
I alt 94,5 g/ha 0,0106 B/g
 
Pesticidafgift: 1,158 kr. pr. g

Godkendelse  
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg, samt i lucerne, græs, kløvergræs og fodermajs når majsen har 2-8 blade.
Forbehold
Må ikke anvendes i højre doseringer end de i brugsanvisningen nævnte eller i andre vækststadier. For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl kun anvendes 1 gang om året (Spe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Registreringsnummer
3-169
Behandlingsfrist
Må i korn og fodermajs ikke anvendes senere end 2 måneder før høst. Må i græs og helsæd ikke anvendes senere end 2 uger før høst.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Off-label godkendelse 26. jan. 2011 31. mar. 2019 Off-label godkendelse af Harmony 50 SX til bekæmpelse af ukrudt i Chrysanthemum til frøavl
Off-label godkendelse 11. maj 2011 31. mar. 2019 Off-label godkendelse af Harmony SX til bekæmpelse af ukrudt i sukkermajs
Godkendt 1. dec. 2013 31. mar. 2019 Harmony 50 SX
Off-label godkendelse 22. jul. 2014 31. mar. 2019 Godkendelse af Harmony SX til mindre anvendelse mod ukrudt i elefantgræs til tækkerør
Under revurdering 1. apr. 2019 31. dec. 2099 Harmony 50 SX under revurdering
Off-label godkendelse 1. apr. 2019 31. dec. 2099 Off-label godkendelse af Harmony 50 SX til bekæmpelse af ukrudt i Chrysanthemum til frøavl forlænget mens Harmony SX er under revurdering.
Off-label godkendelse 1. apr. 2019 31. dec. 2099 Off-label godkendelse af Harmony SX til bekæmpelse af ukrudt i sukkermajs forlænget mens Harmony SX er under revurdering.
Off-label godkendelse 1. apr. 2019 31. dec. 2099 Godkendelse af Harmony SX til mindre anvendelse mod ukrudt i elefantgræs til tækkerør forlænget mens Harmony SX er under revurdering.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Harmony SX
Sikkerhedsdatablad
Harmony SX
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.