Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Stomp CS
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Stomp CS
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
360,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Kapselsuspension
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
455  g/l  pendimethalin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 3,52 l/ha  0,284 BI/l
Grøntsager 4,40 l/ha  0,228 BI/l
Kartofler 2,20 l/ha  0,455 BI/l
Majs 3,52 l/ha  0,284 BI/l
Vinterraps 1,76 l/ha  0,569 BI/l
Vintersæd 3,52 l/ha  0,284 BI/l
Vårsæd 1,76 l/ha  0,569 BI/l
Ærter 1,32 l/ha  0,758 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøadfærd 1,13 l/ha 0,886 B/l
Miljøeffekt 7,48 l/ha 0,134 B/l
I alt 0,730 l/ha 1,37 B/l
 
Pesticidafgift: 201 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-205
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, vinterraps, kløvergræs, vårsæd med udlæg af kløver/lucerne eller kløvergræs, byg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden udlæg af rajgræs, gulerødder, kartofler, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer.
Behandlingsfrist
Må i vårsæd med foderafgrøder som udlæg, i kløvergræs, i byg/ærte mix til helsædsensilage, i friske ærter med eller uden bælg og i ærter til modenhed ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i sukker- og fodermajs med eller uden udlæg af rajgræs, samt gulerødder ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i løg, porrer og purløg ikke anvendes senere end 8 uger før høst. Må i dild ikke anvendes senere end 7 uger før høst. Må i kartofler ikke anvendes senere end 45 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer..
Afstand til vandløb
Må i korn, vinterraps, ærter, kløvergræs og majs ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i gulerødder, kartofler, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. dec. 2013 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod en - og tokimbladet ukrudt i diverse blomsterfrø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. dec. 2013 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod en- og tokimbladet ukrudt i etableret frøgræs, efter høst af dæksæd eller flere års frøgræsmarker
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. dec. 2013 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod en- og tokimbladet ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd efterår/forår
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. dec. 2013 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod en- og tokimbladet ukrudt i pil
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. dec. 2013 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod en- og tokimbladet ukrudt i poppel og el til energiproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. dec. 2013 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod en- og tokimbladet ukrudt i alm.-, ital,- og hybridrajgræs til frøproduktion udlagt i efteråret
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. dec. 2013 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod en- og tokimbladet ukrudt i skorzonerrod til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. dec. 2013 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod en- og tokimbladet ukrudt i kål til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. dec. 2013 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod en- og tokimbladet ukrudt i humlesneglebælg til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. dec. 2013 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod en- og tokimbladet ukrudt i hestebønner
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. dec. 2013 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod en- og tokimbladet ukrudt i udlæg af lucerne uden dæksæd efterår/forår
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. mar. 2014 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod ukrudt i hvidkål, rødkål, spidskål, savoykål, rosenkål, blomkål og broccoli
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. apr. 2014 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod ukrudt i persille på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. apr. 2014 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod ukrudt i jordbær på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. apr. 2014 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod ukrudt i pastinak og persillerod
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. jul. 2014 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS til mindre anvendelse mod ukrudt i elefantgræs til tækkerør
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. aug. 2014 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod ukrudt i hindbær og brombær.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. sep. 2015 30. nov. 2024 Godkendelse af Command CS (19-109) og Stomp CS (19-205) til mindre anvendelse mod ukrudt i vinterraps
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. feb. 2016 30. nov. 2024 Godkendelse af Stomp CS, reg.nr. 19-205, til mindre anvendelse mod en- og tokimbladet ukrudt i udlæg af lucerne uden dæksæd efterår/forår
Godkendt 29. nov. 2023 30. nov. 2024 Stomp CS, reg.nr. 19-205, omklassificering
Under revurdering 1. dec. 2024 31. dec. 2099 Stomp CS, reg.nr. 19-205, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange herbicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Stomp CS består af aktivstoffet pendimethalin. Pendimethalin tilhører gruppen af dinitroanilin herbicider (HRAC gruppe 3 (tidligere K1)), som vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Aktivstoffet i Stomp CS pendimethalin har været anvendt i adskillige år i Danmark uden at der er konstateret resistente ukrudtsarter. Skift mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter, vil dog altid være at anbefale. Risikoen for resistens hos herbicider kan nedsættes ved sprøjtning på små planter tidligt i vækstperioden.
Resistensklasse
K1 / 3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Stomp CS kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, således at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Stomp CS bør opbevares frostfrist i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder og ikke over 40 °C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Adimax, Atlantis OD, Boxer, Callisto, Centium 36 CS, Command CS, Fenix, Fighter 480, Kalif 360 CS, LFS Aclonifen, MaisTer, Pico 750 WG, Primera Super, Starane 333 HL, Manganchelat 8% Mn, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, ATR Clomazon 360 CS, Clomate, DFF, Lamdex, Metaxon, Othello, Sempra 500 SC, Sempra SC, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Mateno Duo SC 600
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Kornvalmue 0,44 lEfterår umiddelbart efter såning og senest 3 dage efter såning Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist bestemt af anvendelsestidspunkt. For at opnå bredest mulig ukrudtseffekt anvendes Stomp CS i vinterraps normalt i blanding med Command CS.
Vintersæd Tokimbladet ukrudt 1 lEfterår på afgrødens stadium 10-12 Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist bestemt af anvendelsestidspunkt. Stomp CS anvendes om efteråret i kornets vækststadium 10-12 (så snart sprøjtespor kan ses). Fugtig jord fremmer virkningen, men Stomp CS bør altid udbringes tidligt i vækstsæsonen og uafhængigt af fugtighed i jorden. Stomp CS nedbrydes ikke af sollyset, hvorved produktet også virker efter en længere tør periode. Pga. At Stomp CS for en stor dels vedkommende optages via rødderne kan produktet udbringes under fugtige forhold, men da Stomp CS ofte udbringes i tankblandinger er det vigtigt at kontrollere blandingspartnerens krav til tørvejrsperiode efter udsprøjtnjng. Virkningen på humusholdig jord kan være nedsat pga. at aktivstoffet bindes til det organiske materiale. Store mængder af planterester kan forårsage uens fordeling af produktet og deraf følgende uens virkning.
Vårbyg, Vårbyg med udlæg af kløver, Vårbyg med udlæg af kløvergræs, Vårbyg med udlæg af lucerne, Vårhvede Tokimbladet ukrudt 1 lAfgrødens stadium 11-13 Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 6 uger.
Byg/ært helsæd Tokimbladet ukrudt 1 lAfgrødens stadium 11-13 Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 6 uger.
Kløvergræs, Udlæg af kløvergræs uden dæksæd Tokimbladet ukrudt 1 lAfgrødens stadium 11-13 Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 6 uger.
Grønne ærter, Ærter til modenhed Tokimbladet ukrudt 1 lÉn behandling, når ærterne er 2-3 cm høje Sprøjtefrist 6 uger. En eventuel tromling af ærterne bør foretages inden behandling med Stomp CS.
Grønne ærter, Ærter til modenhed Tokimbladet ukrudt 0,5 lFørste behandling, når ærterne er 2-3 cm høje Sprøjtefrist 6 uger. En eventuel tromling af ærterne bør foretages inden behandling med Stomp CS.
0,5 lAnden behandling, når ærterne er 4-6 cm høje
Majs, Majs med udlæg af rajgræs Tokimbladet ukrudt 1 lForår fra umiddelbart efter såning (stadium 00) til afgrødens stadium 13 Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 3 mdr. Én behandling med Stomp CS i majs vil normalt ikke give en tilstrækkelig kontrol af ukrudt, hvorfor anvendelse af Stomp CS i majs vil være i kombination med andre midler.
Kartofler Tokimbladet ukrudt 1 lFør afgrødens fremspiring Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 45 dage. Én behandling med Stomp CS i kartofler vil normalt ikke give en tilstrækkelig kontrol af ukrudt, hvorfor anvendelse af Stomp CS i kartofler vil være i kombination med andre midler.
Gulerødder Tokimbladet ukrudt 1,6 lFør afgrødens fremspiring Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 3 mdr.
Løg, Porrer, Purløg Tokimbladet ukrudt 1,6 lSe bemærkninger NB! Såede kulturer. Der behandles, før fremspiring eller når afgrøden er 6-8 cm. Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 8 uger.
Såløg Tokimbladet ukrudt 1,6 lAfgrødens stadium 10-11 NB! Der behandles på 1-bladstadiet. Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 8 uger.
Løg, Porrer Tokimbladet ukrudt 1,6 lSe bemærkninger NB! Plantede kulturer. Der behandles, når planterne er 8-15 cm høje. Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 8 uger.
Dild Tokimbladet ukrudt 1,6 lFør afgrødens fremspiring Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 7 uger.
Blomsterløg Tokimbladet ukrudt 1,6 lEfter plantning Maksimalt 1 behandling pr sæson.
Planteskolekulturer Tokimbladet ukrudt 1,6 lSe bemærkninger NB! Der behandles om vinteren, før ukrudtet spirer frem. Maksimalt 1 behandling pr sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
I tilfælde af udvintring af vintersæd kan der efter harvning i min 15 cm dybde sås vårhvede og vårbyg og efter pløjning kan der sås majs, ærter, kartofler, kløver og hestebønner.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC 5-15 ºC 25 ºC
Luftfugtighed 50 % 60-90 %  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr 2   4   6  
Virkemåde
Aktivstoffet pendimethalin optages primært via rødderne og virker ved at blokere celledelingen hvorved strækningsvæksten og rodudviklingen standser. Følsomme planter vil ofte få et mørkegrønt kompakt udseende kort tid efter behandling, inden de senere dør og forsvinder.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerstedmoder 1 l/ha BASF (Stomp CS-etiketten) >85% effekt
Enårig rapgræs 1 l/ha BASF (Stomp CS-etiketten) >85% effekt
Fuglegræs 1 l/ha BASF (Stomp CS-etiketten) >85% effekt
Hyrdetaske 1 l/ha BASF (Stomp CS-etiketten) >85% effekt
Kornvalmue 1 l/ha BASF (Stomp CS-etiketten) >85% effekt
Markforglemmigej 1 l/ha BASF (Stomp CS-etiketten) >85% effekt
Raps 1 l/ha BASF (Stomp CS-etiketten) 60-85% effekt
Storkenæb 1 l/ha BASF (Stomp CS-etiketten) >85% effekt
Storkronet ærenpris 1 l/ha BASF (Stomp CS-etiketten) >85% effekt
Tvetand 1 l/ha BASF (Stomp CS-etiketten) >85% effekt
Vindaks 1 l/ha BASF (Stomp CS-etiketten) 60-85% effekt
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Forurenet tøj fjernes. Efter indånding: ro, frisk luft Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne. Ved indtagelse: Skyl munden og drik derefter rigelige mængder vand
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Stomp CS
Sikkerhedsdatablad
Stomp CS
Vejledning i Planteværn  2024
Side 371 til 374
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.