Middeldatabasen   16. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Primus XL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 og 20 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Primus XL
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
185,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspoemulsion
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
5  g/l  florasulam
100  g/l  fluroxypyr
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,735 l/ha  1,36 BI/l
Græs og kløver 1,06 l/ha  0,944 BI/l
(Majs) 0,730 l/ha  1,37 BI/l
Vintersæd 0,590 l/ha  1,69 BI/l
Vårsæd 0,558 l/ha  1,79 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,36 l/ha 0,423 B/l
Miljøadfærd 6,04 l/ha 0,165 B/l
Miljøeffekt 84,6 l/ha 0,0118 B/l
I alt 1,67 l/ha 0,600 B/l
 
Pesticidafgift: 87 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-78
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs samt frøgræs og græs.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39. Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 7 dage.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 16. nov. 2016 31. dec. 2024 Primus XL, reg.nr. 64-78
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. apr. 2023 31. dec. 2024 Godkendelse af Primus XL (64-78) til mindre anvendelse mod tokimbladet ukrudt i rullegræs på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Primus XL indeholder aktivstofferne florasulam, som tilhører HRAC gruppe B og har høj risiko for udvikling af resistens, samt fluroxypyr, der tilhører HRAC gruppe O med lav risiko for udvikling af resistens. Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi. Dow AgroSciences anbefaler, at der kun anvendes et ALS produkt pr. afgrøde til bekæmpelse af ukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
B / 2 + O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Primus XL er meget fleksibel som blandingspartner og kan blandes med de fleste herbicider, fungicider og vækstregulatorer. Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende produkter påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/ beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Primus XL i fyldestationen.
Rengøring
Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. På marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, CCC 750, Cycocel 750, Cycocel Extra, DFF, Hussar OD, Hussar Plus OD, Metaxon, Primus, Starane 333 HL, CarboMan 500, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, Mantrac 500, Yaravita Gramitrel
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Folicur Xpert EC 240, Medax Max, Medax Top, Moddevo, Moddus M, Moddus Start, Orius Gold, Proline Xpert EC 240, Ratio Super 50 SX, Ricorso, Sempra 500 SC, Sempra SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Cerone, LFS Clodinafop, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, Primera Super, Terpal, Topik EC
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Tokimbladet frøukrudt 0,75 lAfgrødens stadium 20-29  
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Tokimbladet frøukrudt 1 lAfgrødens stadium 30-39  
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 0,75 lAfgrødens stadium 20-29  
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 1 lAfgrødens stadium 30-39  
Frøgræs, Græs Tokimbladet frøukrudt 0,75 lAfgrødens stadium 20-39 1. års marker. Primus XL kan ikke anvendes, hvor der er udlagt kløver, lucerne eller andre bælgplanter i renbestand eller blanding.
Frøgræs, Græs Tokimbladet frøukrudt 1 lAfgrødens stadium 20-39 2. eller flereårs marker. Primus XL kan ikke anvendes, hvor der er udlagt kløver, lucerne eller andre bælgplanter i renbestand eller blanding.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Ved omsåning kan der etableres korn, græs eller majs. Efterfølgende afgrøde: Det følgende efterår, efter behandling med Primus XL, kan der kun sås korn, raps og græs. Fra det følgende forår er der ingen begrænsninger for afgrødevalg. Plantemateriale: Halm, fra en afgrøde som er behandlet med Primus XL, må ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 15-20 ºC  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr 1   1    
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Undgå sprøjtninger under meget tørre og varme forhold eller forud for frost.
Virkemåde
Primus XL indeholder ALS-hæmmeren florasulam og auxindanneren fluroxypyr. Primus XL optages primært gennem bladene. Efter behandling ses de første symptomer fra få dage til få uger efter behandling. Symptomer ses først, på arter som er følsomme overfor fluroxypyr. Den fulde effekt ses fra ca. 4 uger efter behandling.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS02
Brandfarlig
Brandfarlig
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand (P303 + P361 + P353). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Ved brand: Anvend vand til brandslukning (P370 + P378). Der henvises endvidere til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P370+P378c Ved brand: Anvend vand til brandslukning
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1993
RID_ADR
3, III
IMDG
3, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Primus XL
Sikkerhedsdatablad
Primus XL
Vejledning i Planteværn  2024
Side 272 til 274
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.