Middeldatabasen   16. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Zypar
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
GF-2644
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Zypar
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
230,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
OD-formulering
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
5  g/l  florasulam
6,25  g/l  halauxifen-methyl
(~ 6,00  g/l  halauxifen)
6,25  g/l  cloquintocet-mexyl
(~ 4,42  g/l  cloquintocet)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 0,667 l/ha  1,50 BI/l
Vårsæd 0,667 l/ha  1,50 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,47 l/ha 0,224 B/l
Miljøadfærd 18,3 l/ha 0,0546 B/l
Miljøeffekt 159 l/ha 0,0063 B/l
I alt 3,52 l/ha 0,284 B/l
 
Pesticidafgift: 41 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-88
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, rug, byg og triticale med og uden udlæg af græs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug, byg og triticale ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. apr. 2017 5. aug. 2026 Godkendelse af Zypar (reg.nr. 64-88) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs, engrapgræs, strandsvingel og rødsvingel til frø udlagt i dæksæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. feb. 2018 5. aug. 2026 Godkendelse af Zypar (reg.nr. 64-88) til mindre anvendelse i hvidkløver med udlæg af engrapgræs
Godkendt 26. feb. 2019 5. aug. 2026 Zypar, reg.nr. 64-88, udvidet godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Zypar indeholder halauxifen-methyl, der tilhører HRAC gruppe 0, og florasulam, der tilhører HRAC gruppe B. Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi. Dow AgroSciences anbefaler, at der kun anvendes et ALS produkt pr. afgrøde til bekæmpelse af ukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
B / 2 + O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Omryst dunken grundigt før brug. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Zypar i fyldestationen. Direkte injektion: Der henvises til sprøjtefabrikantens vejledning.
Rengøring
Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/ afslutning af sprøjteopgave: Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear1 Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand. - Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser. Udvendig rengøring af sprøjteudstyr: Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ally 20 SX, Amistar, Atlantis OD, Broadway, CCC 750, Cycocel 750, DFF, Express 50 SX, Express Gold 33 SX, Harmony Plus 50 SX, Hussar OD, Hussar Plus OD, Metaxon, Moddevo, Moddus M, Moddus Start, Mustang forte, Nicanor SG, Primus, Proline EC 250, Rexade 440, Sonis, Trece 750, Trimmer SG, U46 M
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Cossack OD, Kaiso Sorbie, Lamdex, Legacy 500 SC, Mavrik, Medax Max, Medax Top, Proline Xpert EC 240, Stemper, Tombo, Trimaxx M, Mangan-nitrat 235, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Cerone, Foxtrot, Primera Super, Terpal, Topik EC
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Tokimbladet frøukrudt 0,75 lAfgrødens stadium 23-29  
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Tokimbladet frøukrudt 1 lAfgrødens stadium 30-45  
Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 0,5 lAfgrødens stadium 13-29  
Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 1 lAfgrødens stadium 30-45  

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: 1 måned efter behandling kan der etableres vårbyg og vårhvede. 2 måneder efter behandling kan der etableres majs efter forudgående pløjning. Efterfølgende afgrøde: Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde. Pløjning anbefales forud for etablering af bælgplanter.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2 ºC 8-15 ºC 25 ºC
Timers tørvejr ½ 1    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Zypar er relativt uafhængig af luftfugtigheden. Meget tørre forhold kan give en svag effektreduktion. Undgå at behandle når afgrøden er udsat for stress fra kulde, tørke, vandlidende jord, angreb af skadedyr, mangel på næringsstoffer osv. Behandling af en stresset afgrøde kan give en forbigående lysfarvning eller højdereduktion. Dette har normalt ikke udbyttemæssig betydning.
Virkemåde
Zypar er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i vinterhvede, vinterbyg, triticale, rug samt vårbyg og vårhvede om foråret. Zypar kan ikke anvendes i afgrøder, hvor der er udlagt kløver, lucerne og andre bælgplanter. Zypar bekæmper bl.a. burresnerre, fuglegræs, kamille, kornblomst, lægejordrøg, storkenæb og valmuer. Zypar indeholder ALS-hæmmeren florasulam og auxindanneren halauxifen-methyl. Zypar optages gennem ukrudtets blade. På følsomme ukrudtsarter ses symptomer fra få dage til få uger efter behandling alt afhængig af den enkelte ukrudtsarts følsomhed. Den fulde effekt ses fra 4-6 uger efter behandling.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+352). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+313). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+351+338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+364). Der henvises endvidere til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Zypar
Sikkerhedsdatablad
Zypar
Vejledning i Planteværn  2024
Side 303 til 304
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.