Middeldatabasen   16. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cleave
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Cleave
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
178,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Suspoemulsion
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
2,5  g/l  florasulam
100  g/l  fluroxypyr
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,973 l/ha  1,03 BI/l
Græs og kløver 1,64 l/ha  0,611 BI/l
(Majs) 1,15 l/ha  0,870 BI/l
Vintersæd 0,837 l/ha  1,19 BI/l
Vårsæd 0,773 l/ha  1,29 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,68 l/ha 0,374 B/l
Miljøadfærd 7,15 l/ha 0,140 B/l
Miljøeffekt 112 l/ha 0,0089 B/l
I alt 1,92 l/ha 0,522 B/l
 
Pesticidafgift: 76 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-64
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs samt frøgræs og græs.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 45. Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 7 dage.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 17. nov. 2023 31. dec. 2024 Cleave, reg.nr. 396-64, udvidet godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Aktivstoffet fluroxypyr, tilhører gruppe O i henhold til HRAC og har auxinvirkning. Risikoen for udvikling af resistens anses for at være meget lille. For nærværende er der ikke kendte tilfælde af resistens overfor fluroxypyr. Aktivstoffet florarulam, tilhører gruppe B i henhold til HRAC. Der er fundet resistens overfor florasulam hos fuglegræs (Stellaria media) og kornvalmue (Papaver rhoeas) i Danmark. ADAMA anbefaler, at der kun anvendes et ALS produkt pr. afgrøde til bekæmpelse af ukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler ADAMA, at der anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet – gerne i blandinger, hvor flere komponenter bidrager med effekt mod ovennævnte ¨risikoarter¨. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbearbejdning bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
B / 2 + O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant.
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Fremstilling af sprøjtevæsken: Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende produkter påfyldes den ønskede mængde produkt, som suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/ beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventilen til der ikke er synlige spor af Cleave i fyldestationen. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede produkt automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit og ikke sammen med foder og fødevarer.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, CCC 750, Cycocel 750, Cycocel Extra, DFF, Hussar OD, Hussar Plus OD, Metaxon, Moddus M, Moddus Start, Primus, CarboMan 500, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, Mantrac 500
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Medax Max, Medax Top, Moddevo
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Cerone, Foxtrot, LFS Clodinafop, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, Primera Super, Serrate, Terpal, Topik EC
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vintersæd med udlæg, Vintersæd uden udlæg Tokimbladet frøukrudt 0,8 lAfgrødens stadium 20-29 Maksimalt 1 behandling pr. vækstår. Behandlingsfrist vækststadium 45.
Vintersæd med udlæg, Vintersæd uden udlæg Tokimbladet frøukrudt 1,2 lAfgrødens stadium 30-45 Maksimalt 1 behandling pr. vækstår. Behandlingsfrist vækststadium 45.
Vårsæd med udlæg, Vårsæd uden udlæg Tokimbladet frøukrudt 0,8 lAfgrødens stadium 20-29 Maksimalt 1 behandling pr. vækstår. Behandlingsfrist vækststadium 45.
Vårsæd med udlæg, Vårsæd uden udlæg Tokimbladet frøukrudt 1 lAfgrødens stadium 30-45 Maksimalt 1 behandling pr. vækstår. Behandlingsfrist vækststadium 45.
Frøgræs Tokimbladet frøukrudt 1,5 lAfgrødens stadium 20-40 Maksimalt 1 behandling pr. vækstår. Behandlingsfrist 7 dage før høst.
Græs Tokimbladet frøukrudt 1,5 lAfgrødens stadium 20-40 Godkendt i italiensk rajgræs, engsvingel, strandsvingel, alm. rapgræs, timothe og hundegræs. Cleave vil virke hæmmende på evt. kløver, lucerne eller andre bælgplanter, som er udlagt i blanding med græsset. Maksimalt 1 behandling pr. vækstår. Behandlingsfrist 7 dage før afgræsning og slæt.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Hvis der bliver tale om omsåning om foråret efter en forårsbehandlet afgrøde, kan der kun sås korn, majs eller rajgræs. Efterfølgende afgrøde: Der er ingen restriktioner for det efterfølgende afgrødevalg. Plantemateriale: Plantemateriale fra Cleave-behandlede afgrøder må ikke anvendes i drivhuse og til kompost.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 15 ºC  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr 0,5   1    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Tidspunkt, afgrøde og dosering af Cleave er relativt uafhængig af temperaturen på behandlingstidspunktet, hvorfor behandlinger kan foretages fra 5°C. I vintersæd og græsser kan der behandles, så snart planterne er i vækst om foråret. Dog er virkningen af fluroxypyr-komponenten bedst ved temperaturer på over 12-15 grader, hvorfor der anbefales gode temperaturer, hvor effekten af dette aktivstof er væsentlig for produktes samlede effekt.
Virkemåde
Blandingsprodukt der er sammensat af aktivstofferne fluroxypyr og florasulam. Fluroxypyr har auxinvirkning og fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme planter. Florasulam er beslægtet med sulfonylureamidlerne og er som disse en ALS hæmmer. Det medfører, at følsomme planter ikke kan producere vigtige aminosyrer.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cleave
Sikkerhedsdatablad
Cleave
Vejledning i Planteværn  2024
Side 272 til 274
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.