Middeldatabasen   21. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Gozai
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Nordisk Alkali
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Gozai
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
504,00 kr/l  (28. sep. 2021)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
26,5  g/l  pyraflufen-ethyl
(~ 24,7  g/l  pyraflufen)
Behandlingsindeks:  (midlertidigt)
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vintersæd) 0,547 l/ha  1,83 BI/l
(Vårsæd) 0,547 l/ha  1,83 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,61 l/ha 0,623 B/l
Miljøadfærd 78,4 l/ha 0,0128 B/l
Miljøeffekt 41,0 l/ha 0,0244 B/l
I alt 1,52 l/ha 0,660 B/l
 
Pesticidafgift: 76 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
604-32
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 2021: Må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring. Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider. Dispensation til anvendelse gælder i perioden 7. juli - 19. oktober 2021. Tilladelse til opbevaring bortfalder 19. oktober 2021.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 92 og senest 14 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3 områder for at beskytte vilde planter.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 16. okt. 2018 11. jul. 2019 Gozai, reg.nr. 604-25, Opbevarings- og anvendelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 8. nov. 2019 9. jul. 2020 Gozai, reg.nr. 604-28, Opbevarings- og anvendelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 29. okt. 2020 6. jul. 2021 Gozai, reg.nr. 604-29, Opbevarings- og anvendelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 20. okt. 2021 31. dec. 2099 Gozai, reg.nr. 604-32, Opbevarings- og anvendelsesforbud efter udløb af dispensation

Anvendelse  
Resistensrisiko
Pyraflufen-ethyl tilhører gruppen af PPO hæmmere (HRAC gruppe E / 14) og vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens ved den godkendte anvendelse.
Resistensklasse
E / 14
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Minimum 7 dage
Opblandingsanvisninger
Opblanding: Fyld sprøjtetanken halvt med vand, tilsæt Gozai under omrøring og derefter Renol. Fyld op med vand. Hold omrøringen i gang indtil sprøjtearbejdet er afsluttet. Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Blandingspartnere: Der kan blandes med et svampemiddel, hvis der samtidig ønskes effekt mod kartoffelskimmel (knoldskimmel). Pga. olietilsætningen kan der ikke blandes med fluazinam-produkter.
Rengøring
Restsprøjtevæsken skal fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ranman Top
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Banjo Forte, Dalimo, Frowncide, Ohayo, Shirlan Ultra, Vendetta, Winby, Zignal 500 SC
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Nedvisning af kartofler Nedvisning 0,8 l +
1,5 l Renol
Se bemærkninger Maksimalt 2 behandlinger med minimum 7 dages mellemrum med 0,8 liter Gozai i 200-300 L vand per. ha. Der skal tilsættes 1,5 l Renol pr. ha. For at opnå bedst effekt behandles om formiddagen. Der skal mindst være 4 timer før mørket falder på. Gozai er regnfast efter 2 timer. I kartofler med stor grokraft kan det være nødvendigt med to behandlinger. Den sidste sprøjtning skal være udført senest BBCH 92 og senest 14 dage før høst.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efterfølgende afgrøder: Efter optagning af kartoflerne kan der samme år sås vintersæd, når arealet forinden er pløjet.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 2      
Lysintensitet   høj  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet For at opnå bedst effekt behandles om formiddagen. Der skal mindst være 4 timer før mørket falder på.
Virkemåde
Gozai indeholder aktivstoffet pyraflufen-ethyl, der påvirker enzymet PPO, der er et nøgleenzym i plantens klorofylsyntese. Behandling blokerer plantens dannelse af klorofyl, og virkningen ses ved lyse pletter på bladene. Høj lysindstråling fremmer effekten af midlet.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til GIFTLINJEN/læge. Fremkald IKKE opkastning (P301 + P310 +P331). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 +P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333 + P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/ en læge i tilfælde af ubehag (P304 + P340 + P312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i fl ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gøres let. Fortsæt med skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN/læge (P305 + P351 + P338 + P310).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Gozai
Sikkerhedsdatablad
Gozai
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.