Middeldatabasen   16. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Mizuki
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
OS-222 EC
Pakningsstørrelse
5 og 10 l
Registreringsindehaver
Nichino Europe Limited
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
400,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
10,6  g/l  pyraflufen-ethyl
(~ 9,88  g/l  pyraflufen)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 4,00 l/ha  0,250 BI/l
(Vintersæd) 1,37 l/ha  0,732 BI/l
(Vårsæd) 1,37 l/ha  0,732 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,18 l/ha 0,848 B/l
Miljøadfærd 264 l/ha 0,0038 B/l
Miljøeffekt 140 l/ha 0,0071 B/l
I alt 1,16 l/ha 0,858 B/l
 
Pesticidafgift: 121 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
727-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til nedvisning af og ukrudtsbekæmpelse i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved applikationsrater 2 x 2.0 L/ha og 1 x 2.0 L/ha (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved applikationsrater 2 x 1.0 L/ha og 1 x 1.0 L/ha (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater 2 x 2.0 L/ha og 1 x 2.0 L/ha (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater 2 x 1.0 L/ha og 1 x 1.0 L/ha (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 11. jul. 2023 31. mar. 2032 Mizuki (OS-222), reg.nr. 727-2
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. jun. 2024 31. mar. 2032 Godkendelse af Mizuki (reg.nr. 727-2) til mindre anvendelse mod ukrudt og til nedvisning i purløg- og spinatfrø på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Pyraflufen-ethyl tilhører gruppen af PPO hæmmere (HRAC gruppe 14) og vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens ved den godkendte anvendelse.
Resistensklasse
E / 14
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
5 dage, se brugsanvisningen
Opblandingsanvisninger
Opblanding: Fyld sprøjtetanken halvt med vand og tilsæt Mizuki under omrøring. Fyld op med vand. Hold omrøringen i gang indtil sprøjtearbejdet er afsluttet. Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling.
Rengøring
Restsprøjtevæsken skal fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Tokimbladet frøukrudt 1 lAfgrødens stadium 00-09 Inden kartoflernes fremspiring. Anvend 200-400 liter vand pr. ha. Maksimalt én sprøjtning mod ukrudt.
Kartofler Nedvisning 1-2 lFra afgrødens stadium 50 Nedvisning uden aftopning. Fra vækststadie BBCH 50 (blomsterknopper udviklet). 1-2 behandlinger med minimum 5 dages interval. Behandlingsfrist: 7 dage. Bemærk: Ved dosering over 1 l/ha og 2 behandlinger udføres minimum 1 behandling inden vækststadie BBCH 90. Maksimal dosering pr. vækstår er 4 l/ha.
Kartofler Nedvisning 1 lFra afgrødens stadium 50 Nedvisning med aftopning. Fra vækststadie BBCH 50 (blomsterknopper udviklet). 1-2 behandlinger med minimum 5 dages interval. Behandlingsfrist: 7 dage. Bemærk: Maksimalt 2 l/ha efter aftopning. Maksimal dosering pr. vækstår er 4 l/ha.
Kartofler Nedvisning 2 lFra afgrødens stadium 50 Nedvisning med aftopning. Fra vækststadie BBCH 50 (blomsterknopper udviklet). Maksimalt 1 behandling. Behandlingsfrist: 7 dage. Bemærk: Maksimalt 2 l/ha efter aftopning. Maksimal dosering pr. vækstår er 4 l/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr   2    
Dækning af planter   god  
Timers dagslys 4   6-10    
Virkemåde
Mizuki er et middel med kontaktvirkning. Derfor skal ukrudt eller kartoffeltop rammes og dækkes godt for at opnå bedst mulig virkning. Der opnås bedst effekt ved at behandle om formiddagen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til GIFTLINJEN eller en læge (P308 + P311). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 +P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge (P305+P351+P338 + P310). Se også afsnit 4.1 i sikkerhedsdatabladet.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H371 Kan forårsage organskader.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308+P311 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P391 Udslip opsamles.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Mizuki
Sikkerhedsdatablad
Mizuki
Vejledning i Planteværn  2024
Side 415
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.