Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Lentagran 45 WP
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Belchim Crop Protection NV/SA
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
449,00 kr/kg  (20. sep. 2022)
Formulering
Vanddispergerbart pulver
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
450  g/kg  pyridat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Majs) 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
Ærter 1,00 kg/ha  1,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 15,2 kg/ha 0,0660 B/kg
Miljøadfærd 11,2 kg/ha 0,0893 B/kg
Miljøeffekt 18,8 kg/ha 0,0531 B/kg
I alt 4,80 kg/ha 0,208 B/kg
 
Pesticidafgift: 39 kr. pr. kg

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-08-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
632-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hovedkål, rosenkål, broccoli, blomkål, glaskål (kålrabi), majroer, kålroer og andre foderkål, grønkål og andre bladkål, porre, kepaløg, skalotteløg, forårsløg, hvidløg, etablerede asparges, ærter til modenhed og grønne ærter med og uden bælg.
Behandlingsfrist
Må i broccoli, blomkål, rosenkål, grønkål, hovedkål, kålrabi, majroe og kålroe ikke anvendes senere end 42 dage før høst. Må i løg, skalotteløg og hvidløg ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Må i forårsløg og porre ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i asparges kun anvendes under bladene efter høst eller før fremspiring. Må i tørrede ærter og friske ærter med og uden bælg anvendes senest i vækststadium 16.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. mar. 2021 31. jan. 2023 Lentagran 45 WP, reg.nr. 632-1, udvidet godkendelse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. dec. 2022 31. jul. 2024 Godkendelse af Lentagran 45 WP (reg.nr. 632-1) til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i gulerødder, linser, lupiner og kikærter på friland
Afmeldt / registrering trukket 1. feb. 2023 31. jul. 2024 Lentagran 45 WP, reg.nr. 632-1, afmeldt i forbindelse med skift af godkendelses-indehaver til et nyt firma.
På forbudsliste 1. aug. 2024 31. dec. 2099 Lentagran 45 WP, reg.nr. 632-1, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke pulver.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Lentagran 45 WP
Sikkerhedsdatablad
Lentagran 45 WP
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.