Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Glyphomax 48 HL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5, 10, 15, 20, 200, 640 og 1000 l
Registreringsindehaver
Albaugh TKI d.o.o.
Distributør
Albaugh TKI d.o.o.
Firmaets produktside
Glyphomax 48 HL
Anvendes indenfor
Frugtavl, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
122,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
480  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vinterraps 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vintersæd 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vårraps 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Vårsæd 2,63 l/ha  0,381 BI/l
Ærter 2,63 l/ha  0,381 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 18,2 l/ha 0,0548 B/l
Miljøeffekt 29,6 l/ha 0,0338 B/l
I alt 11,3 l/ha 0,0886 B/l
 
Pesticidafgift: 23 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 30-11-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
756-7
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: 1) Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. 2) Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 3) Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. 4) Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer. 5) Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.
Behandlingsfrist
Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelser på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. jul. 2022 31. maj 2023 Glyphomax 48 HL, reg.nr. 756-7
Afmeldt / registrering trukket 1. jun. 2023 29. nov. 2024 Glyphomax 48 HL, reg.nr. 756-7, afmeldt i forbindelse med navneskifte
På forbudsliste 30. nov. 2024 31. dec. 2099 Glyphomax 48 HL, reg.nr. 756-7, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Midlet tilhører HRAC Resistensgruppe G. Albaugh UK Ltd. Anbefaler en stærk anti-resistens strategi efter retningslinjerne udarbejdet af WRAG (Weed Resistance Action Group). For at undgå resistensudvikling anbefaler Albaugh UK Ltd., at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedningen af sprøjtevæsken startes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde Glyphomax 48 HL, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes i fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Glyphomax 48 HL i fyldestationen. Direkte injektion: Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Centium 36 CS, Command CS, DFF, Diflanil 500 SC, Legacy 500 SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Udyrkede arealer Frøukrudt, rodukrudt 3-4,5 lIntet særligt tidspunkt Udyrkede arealer, dog ikke befæstede og stærkt permeable arealer eller på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.
Korn Frøukrudt, rodukrudt 1,5 lFør høst, se bemærkninger Kvikmængde under 25 skud pr. m2. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til human konsum.
Korn Kvik 2,25 lFør høst, se bemærkninger Kvikmængde over 25 skud pr. m2. Der behandles når kernerne er vanskelige at dele med en fingernegl. Behandlingsfrist 10 dage. Må ikke anvendes i afgrøder til human konsum.
Ærter Kvik 1,5-2,25 lSenest 10 dage før høst Ærterne behandles når 70-75 pct. af marken har skiftet farve, gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at ærterne fra de øverste bælge skal være til at dele med fingrene. Ærternes vandindhold: 30 pct.
Ærter Nedvisning 3 lSenest 10 dage før høst Ærterne behandles når 70-75 pct. af marken har skiftet farve, gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at ærterne fra de øverste bælge skal være til at dele med fingrene. Ærternes vandindhold: 30 pct.
Raps Nedvisning 2,25 lSenest 10 dage før høst Der behandles når vandprocenten er under 30 pct. Dette er normalt, når størstedelen af skulperne i rapsen er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Behandlingstidspunktet er normalt 2-4 dage før normal skårlægningstidspunkt og 14-21 dage før en direkte høst. Behandlingsfrist: 10 dage.
Hestebønner Kvik 2,25 lSenest 10 dage før høst Behandlingen foretages efter samme system som ved ærter. Behandlingsstadiet er når 2/3-3/4 af bælgene har skiftet farve dvs. normalt 10-14 dage før høst.
Hestebønner Nedvisning 3 lSenest 10 dage før høst Behandlingen foretages efter samme system som ved ærter. Behandlingsstadiet er når 2/3-3/4 af bælgene har skiftet farve dvs. normalt 10-14 dage før høst.
Stub Spildkorn, tokimbladet ukrudt 1,125-1,5 lI stub efter høst Til bekæmpelse af græsser samt småt bredbladet ukrudt og spiret kulturfrø. For at opnå bedste effekt skal halm og lignende fjernes. Laveste dosering ved gode vækstforhold.
Stub Kvik 2,25-3 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Kvikken skal have 3-6 blade og være ca. 15-20 cm høj. For at opnå bedste effekt skal halm og lignende fjernes. Laveste dosering ved gode vækstforhold.
Stub efter frøgræs Græsukrudt, kvik 3-4,5 lI stub efter høst Halmen og plantemateriale bør fjernes hurtigt efter høst således at der kommer en god genvækst. Der behandles, når kvikken og græsserne har 3-6 blade. Højeste dosering på smalbladede græsarter.
Græs Græsukrudt, kvik, nedvisning 3 lSe bemærkninger Før sidste slet behandles når græs og kvik er 10-20 cm høj (3 til 6 blade). Marken behandles mindst 10 dage før sidste slet tages. Græsset kan anvendes til afgræsning, staldfodring, ensilering og pillefremstilling, umiddelbart efter behandlingsfristen udløb.
Før såning om foråret Kvik 2,25-3 lForår når kvikken har 3-4 blade Før jordbearbejdning. For at opnå effekt på kvik, bør kvikken have 3-4 blade.
Før såning om foråret Delvis udvintret korn 1-1,5 lFør såning Omsåning af delvis udvintret korn. For at opnå effekt på kvik, bør kvikken have 3-4 blade.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring Frøukrudt 1,125 lEfter såning men før fremspiring Direkte såning. Bedst effekt opnås hvis halmen er fjernet. Ønskes effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade. Behandling før fremspiring af afgrøde er betinget af, at frøene er godt dækkede.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring Kvik 2,25-3 lEfter såning men før fremspiring Direkte såning. Bedst effekt opnås hvis halmen er fjernet. Ønskes effekt på kvik, bør kvikken have 3-6 blade. Behandling før fremspiring af afgrøde er betinget af, at frøene er godt dækkede.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 2,25-2,625 lSe bemærkninger Anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet, forårsskuddene er modne og endeknopperne er dannet. Tidligst når granerne er rodfæstet på blivestedet.
Under blommetræer, Under kirsebærtræer, Under pæretræer, Under æbletræer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 2,25-4,5 lSe bemærkninger Når ukrudt er i god vækst. Kulturen og rodskud må ikke rammes. Anvend afskærmet sprøjtning for at undgå vindafdrift. Behandlingsfrist 30 dage.
Trækulturer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 2,25-4,5 lSe bemærkninger Når ukrudt er i god vækst. Kulturen og rodskud må ikke rammes. Anvend afskærmet sprøjtning for at undgå vindafdrift.
Stødbehandling af fældede træer Genvækst fra træstubbe 0 lOktober-februar NB! Dosis: 0,15 liter Glyphomax 48 HL pr. 8 liter vand. Oktober til ultimo februar når træernes saftstrømme er nedadgående. Glyphomax 48 HL pensles eller sprøjtes på træets snitflade umiddelbart efter fældning. Bemærk: Mellem træer af samme art, kan der forekomme rodsammenfl etninger og dermed risiko for overførsel af Glyphomax 48 HL fra et behandlet træ til et andet. Det samme gør sig gældende ved behandling af rodskud.
Selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr Kæmpebjørneklo, rød hestehov 0 lSe bemærkninger NB! Dosis: 0,15 liter Glyphomax 48 HL pr. 8 liter vand. Pensling. Påstryg kun de planter, der ønskes bekæmpet. Andre planter der kommer i berøring med sprøjtevæsken, kan blive skadet.
Uspecificeret Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 0,15-0,225 lSe bemærkninger Ryg- og håndholdt sprøjte på mindre arealer, fx under hegn, omkring buske o.l. NB! Der anvendes 0.15-0.225 l Glyphomax 48 HL pr. 10-15 l vand for 500 m². Sprøjt kun på det, der ønskes bekæmpet. Undgå vindafdrift ved behandlingen.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC >15 ºC  
Luftfugtighed   >70 % 100 %
Timers tørvejr 4-6   6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Midlet optages gennem bladene og transporteres rundt i hele planten inklusiv rødder med plantens saftstrøm. I planten hindres dannelsen af flere vigtige aminosyrer, hvilket resulterer i at planten dør. Effekten ses normalt 10-14 dage efter behandling.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælp: Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
ikke farligt gods
RID_ADR
ikke farligt gods
IMDG
ikke farligt gods
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Glyphomax 48 HL
Sikkerhedsdatablad
Glyphomax 48 HL
Vejledning i Planteværn  2023
Side 292 til 306
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.