Middeldatabasen   16. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Roundup PowerMax XL
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 kg
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Roundup PowerMax XL
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
170,00 kr/kg  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
720  g/kg  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Vinterraps 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Vintersæd 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Vårraps 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Vårsæd 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
Ærter 1,75 kg/ha  0,571 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 8,51 kg/ha 0,117 B/kg
Miljøeffekt 32,0 kg/ha 0,0313 B/kg
I alt 6,72 kg/ha 0,149 B/kg
 
Pesticidafgift: 36 kr. pr. kg

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2025, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-671
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse før såning og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen. Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske. Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. Omlægning af brak- og græsmarker. Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer samt juletræsplantager. Stødbehandling af fældede træer og buske. Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i raps, sennepsfrø, lupin, hør, ærter, bønner, hestebønner og græs. Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn.
Behandlingsfrist
Korn, raps, sennepsfrø, lupin, hør, ærter, bønner, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffet glyphosat i konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale/rughvede og spelt) efter fremspiring af afgrøden i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes at restindhold i animalske produkter fra disse dyr vil overskride grænseværdien. Dette gælder dog ikke for behandlede frugter og bær. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 1.38 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 1.38 L produkt/ha op til og inklusiv 2.72 L produkt/ha. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2.72 L produkt/ha. (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. jan. 2023 30. sep. 2023 Roundup PowerMax XL (MON 79991), reg.nr. 18-671
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. jun. 2023 31. dec. 2024 Godkendelse af Roundup PowerMax XL (reg. nr. 18-671) til mindre anvendelse mod ukrudt i asparges på friland
Afmeldt / registrering trukket 1. okt. 2023 31. dec. 2024 Roundup PowerMax XL, reg.nr. 18-671, godkendelse trukket i forbindelse med forbud mod anvendelse af glyphosat i foderafgrøder. Må lovligt anvendes i foderafgrøder hvor det er godkendt frem til 30. juni 2024.
På forbudsliste 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Roundup PowerMax XL, reg.nr. 18-671, anvendelses- og opbevaringsforbud som følge af forbud mod anvendelse af glyphosat i foderafgrøder.

Anvendelse  
Resistensrisiko
Produktet tilhører resistensklasse 9 (EPSP synthase hæmmer). For at forhindre eller forsinke en mulig udvikling i forbindelse med brugen af Roundup PowerMax XL bør følgende retningslinier følges: * Undgå ensidig gentagen brug af Roundup PowerMax XL eller andre glyphosatprodukter. * Etabler et sædskifte, der sikrer brugen af andre midler med en anden virkemekanisme, og som kontrollerer de samme ukrudtsplanter som Roundup PowerMax XL. * Anvend mekanisk ukrudtsbekæmpelse eller andre dyrkningsmetoder, når det er praktisk muligt. * Undgå at ukrudtsfrø fra evt. resistente planter flyttes til andre marker ved f.eks. at rengøre høstmaskiner.
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fremstilling af sprøjtevæsken: Produktet tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes kemikalieresistente handsker og beskyttelsesbriller.
Rengøring
Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Da nogle afgrøder er meget følsomme overfor selv små rester Roundup PowerMax XL er grundig rengøring meget vigtig. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Må ikke opbevares ved temperaturer på over 40 °C. Emballagen må ikke opbevares på et vådt gulv. Emballagen skal altid være tør.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Før plantning af afgrøder, Før såning af afgrøder, Såede afgrøder før fremspiring Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 0,5-2 kgForår eller efterår Før såning eller før plantning af alle afgrøder forår eller efterår. Roundup PowerMax XL anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt. Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have minimum 3-4 blade på sprøjtetidspunktet. Om foråret vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt. Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædmark kan bekæmpes når der er vækst i planterne. Ved direkte såning, fjernes halm og andet plantemateriale inden behandlingen. Ved behandling umiddelbart efter direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Korn Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt 1,5-2 kgSenest 10 dage før høst Korn før høst og nedvisning. Roundup PowerMax XL kan anvendes til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet ukrudt før høst. Behandlingen udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl. Vandprocenten skal være under 30 pct. (fra vækststadie 87). Kvikken bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Korn til udsæd må ikke behandles. Det ikke er tilladt at anvende Roundup PowerMax XL i maltbyg, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale/rughvede og spelt) efterfremspiring af afgrøden. Øvrigt korn må behandles indtil 10 dage før høst. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Korn Nedvisning 2-2 kgSenest 10 dage før høst Korn før høst og nedvisning. Roundup PowerMax XL kan anvendes til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet ukrudt før høst. Behandlingen udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl. Vandprocenten skal være under 30 pct. (fra vækststadie 87). Kvikken bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Korn til udsæd må ikke behandles. Det ikke er tilladt at anvende Roundup PowerMax XL i maltbyg, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale/rughvede og spelt) efterfremspiring af afgrøden. Øvrigt korn må behandles indtil 10 dage før høst. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Kartofler før fremspiring Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt 0,5-2 kgFør afgrødens fremspiring Kartofler - behandling efter lægning og før fremspiring. Behandling udføres efter lægning og før fremspiring af kartoflerne til bekæmpelse af tidligt fremspiret ukrudt. Roundup PowerMax XL skal udbringes mindst 5 dage før de første spirer bryder igennem jorden. Når kartoffelspirerne begynder at løfte jordskorpen, er det for sent at anvende Roundup PowerMax XL da spirerne kan tage skade. Vær opmærksom på, om der er dybe revner i jorden eller hvis jorden er meget knoldet, så kan en behandling være risikabel, idet spirerne kan rammes flere centimeter nede i jorden med Roundup PowerMax XL. Roundup PowerMax XL må ikke anvendes i læggekartofler. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Hestebønner før fremspiring, Majs før fremspiring, Sukkerroer før fremspiring, Såede afgrøder før fremspiring Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt 0,5-2 kgFør afgrødens fremspiring Roer, hestebønner, majs eller andre såede afgrøder - behandling efter såning og før fremspiring. Behandling udføres efter såning og før fremspiring af afgrøderne til bekæmpelse af tidligt fremspiret ukrudt. Lav et godt såbed og sørg for, at frøene er dækket af jord. Roundup PowerMax XL skal udbringes mindst 5 dage før de første spirer bryder igennem. Når spirerne begynder at løfte jordskorpen, er det for sent at anvende Roundup PowerMax XL, da spirerne kan tage skade. Vær opmærksom på, om der er revner i jorden eller hvis jorden er meget knoldet, så kan en behandling være risikabel, idet spirerne kan rammes med Roundup PowerMax XL. Ukrudtsbekæmpelse i roer kan også foregå med weedviper teknik. Anbefalet dosering 16-22 pct. opløsning (1,45-2,0 kg/ha). Behandlingsfrist 60 dage før høst. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Hamp, Hør, Lupiner, Raps, Sennep Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt 1-1,5 kgSenest 10 dage før høst Raps, sennep, lupin, hør og hamp før høst og nedvisning. Afgrøden behandles, når vandindholdet i frøene er under 30 pct. (fra vækststadie 87). Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Behandlingsfrist 10 dage. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Hamp, Hør, Lupiner, Raps, Sennep Nedvisning 1,5 kgSenest 10 dage før høst Raps, sennep, lupin, hør og hamp før høst og nedvisning. Afgrøden behandles, når vandindholdet i frøene er under 30 pct. (fra vækststadie 87). Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Behandlingsfrist 10 dage. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Bønner, Ærter Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt 1,5-2 kgSenest 10 dage før høst Ærter og bønner før høst samt nedvisning. Ærter: Ærterne behandles, når 70-75 pct. af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. Vandindholdet i frøene er da under 30 pct. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med to fingre. Nedvisningsperioden kan, afhængig af temperaturen, strække sig udover 10 dage. Det er vigtigt at sprøjtebetingelser og sprøjteteknik er de bedst mulige. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Konsumærter må ikke behandles. Øvrige ærter må behandles indtil 10 dage inden høst. Bønner: Behandling af bønner udføres 10 - 14 dage før planlagt høst. Det rigtige sprøjtetidspunkt er når ca. 3/4 af bælgene har skiftet farve fra grøn til helt sort. Vandindholdet i frøene er da under 30 pct. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Bønner til konsum må ikke behandles. Øvrige bønner må behandles indtil 10 dage inden høst. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Bønner, Ærter Nedvisning 2 kgSenest 10 dage før høst Ærter og bønner før høst samt nedvisning. Ærter: Ærterne behandles, når 70-75 pct. af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. Vandindholdet i frøene er da under 30 pct. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med to fingre. Nedvisningsperioden kan, afhængig af temperaturen, strække sig udover 10 dage. Det er vigtigt at sprøjtebetingelser og sprøjteteknik er de bedst mulige. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Konsumærter må ikke behandles. Øvrige ærter må behandles indtil 10 dage inden høst. Bønner: Behandling af bønner udføres 10 - 14 dage før planlagt høst. Det rigtige sprøjtetidspunkt er når ca. 3/4 af bælgene har skiftet farve fra grøn til helt sort. Vandindholdet i frøene er da under 30 pct. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Bønner til konsum må ikke behandles. Øvrige bønner må behandles indtil 10 dage inden høst. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Stub Etårigt ukrudt, spildkorn 1,1-1,5 kgEfter høst Stubmarker efter høst. Roundup PowerMax XL anvendes til bekæmpelse af et- og toårigt ukrudt samt spildkorn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. I tilfælde af, at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt på marken, så halmen ikke dækker for kvik og andet ukrudt. Når kvikken har 3 - 6 aktive blade, kan der behandles med Roundup PowerMax XL. Behandling bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3°C før behandling vil ikke have indflydelse på virkningen. Doseringen på 2,25 kg/ha kan anvendes på kvik, når følgende betingelser er tilstede: Høj luftfugtighed, temperaturer over 15° C, solskin og tørre planter, gerne behandling om formiddagen for at opnå optimal effekt. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Stub Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 2,25-3 kgEfter høst Stubmarker efter høst. Roundup PowerMax XL anvendes til bekæmpelse af et- og toårigt ukrudt samt spildkorn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. I tilfælde af, at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt på marken, så halmen ikke dækker for kvik og andet ukrudt. Når kvikken har 3 - 6 aktive blade, kan der behandles med Roundup PowerMax XL. Behandling bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3°C før behandling vil ikke have indflydelse på virkningen. Doseringen på 2,25 kg/ha kan anvendes på kvik, når følgende betingelser er tilstede: Høj luftfugtighed, temperaturer over 15° C, solskin og tørre planter, gerne behandling om formiddagen for at opnå optimal effekt. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Brakarealer Etårigt ukrudt, spildkorn 0,5-3,5 kgUkrudt i god vækst Brakmarker. Brakmarker bør ikke jordbearbejdes før behandling. Jordbearbejdning kan påbegyndes 5 dage efter Roundup PowerMax behandlingen. Der kan anvendes hydraulisk sprøjteudstyr eller rygsprøjte. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Græs Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 0,5-3 kgUkrudt i god vækst Græsningsarealer, omlægning af græsmarker eller græsarealer. Ukrudtet og kvikken (kvik 3 - 6 aktive blade) bør være veludviklet og i god vækst på sprøjtetidspunktet. Vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Behandlingsfrist 10 dage. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Under bærbuske, Under frugttræer Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 0,5-3 kgUkrudt i god vækst Mellem eller under frugttræer og bærbuske. Frugttræer omfatter bl.a. æble, pære, blomme og kirsebær. Bærbuske omfatter bl.a. solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hindbær, brombær, hyben, aronia, hyld, hassel, slåen, honningbær, ellebladet bærmispel, mirabel, sølvblad, jostabær, kirsebærkornel, druer og havtorn. Der kan behandles med Roundup PowerMax XL mellem eller under frugttræer og bærbuske på ukrudt i aktiv vækst. Frugttræer og bærbuske skal være rodfæstede før behandling med Roundup PowerMax XL. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Afgrøderne bør ikke behandles med Roundup PowerMax XL fra sidst i juni. Fra sidst i juni når saftstrømmen vender, vil der være risiko for skader på træerne eller buskene, hvis bladene rammes. Behandlingsfrist 30 dage. Mellem eller under frugttræer og bærbuske anvendes afskærmet sprøjtning eller rygsprøjte. Pas på vinddrift. Bemærk at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træart kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af Roundup PowerMax XL fra et behandlet træ til nabotræet. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 3,0 kg/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 3,5 kg/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 3,5 kg/ha.
Planteskoler, Skovbrug Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt, kvik 0,5-3 kgUkrudt i god vækst Skovbrug og planteskole. Klargøring af areal inden såning, prikling eller plantning. Inden såning, prikling eller plantning behandles arealet med Roundup PowerMax XL. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst. Afskærmet sprøjtning. Behandling med Roundup PowerMax XL foretages afskærmet i ukrudtets vækstperiode med udstyr, som afskærmer sprøjtevæsken, således at kulturtræet ikke rammes på blade, nåle eller bark. Pas på afdrift. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst. Kulturtræarterne skal være rodfæstede. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 3,0 kg/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 3,5 kg/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 3,5 kg/ha.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt 0,5-1,5 kgUkrudt i god vækst Juletræer over toppen. Behandling med Roundup PowerMax XL kan foretages i rødgran, nordmannsgran og kæmpegran (grandis). Der er ikke afprøvninger af andre træarter. Ukrudt bekæmpes i juletræer over toppen på små træer om efteråret, når træernes årsskud er afmodnede (forveddede), og endeknopperne er dannede. Behandlingen foretages tidligst, når juletræerne er groet godt fast på det permanente voksested, og ukrudtet er i aktiv vækst. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Stødbehandling af fældede træer Genvækst fra træstubbe, rodskud 0,5 kgOktober-februar Stødbehandling af fældede træer. Nyfældede træer behandles straks efter fældning med Roundup PowerMax XL som sikring mod genvækst og rodskud. Roundup PowerMax XL påføres med pensel i en 10 pct. opløsning. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de vedagtige dele nærmest barken. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående. Behandling i træernes saftstigningsperiode har ringere effekt. Bemærk, at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af Roundup PowerMax XL fra et behandlet træ til nabotræet. Pas endvidere på ved behandling af evt. rodskud. Maks 1 behandling pr. vækstår.
Udyrkede arealer Etårigt ukrudt, flerårigt ukrudt 0,5-3 kgOktober-februar Udyrkede og utilplantede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Roundup PowerMax XL kan anvendes på utilplantede arealer, såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable gennem hele vækstsæsonen. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Pas på vinddrift. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Der kan anvendes bomsprøjte eller rygsprøjte. 1-3 behandlinger pr. vækstår med mindst 28 dages interval. Maks total dosis ved 1 behandling: 3,0 kg/ha, maks total dosis ved 2 behandlinger: 3,5 kg/ha, maks total dosis ved 3 behandlinger: 3,5 kg/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen effekt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC 15-20 ºC 30 ºC
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   2-4    
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Roundup PowerMax XL er et ikke-selektivt ukrudtsmiddel, der bruges til at bekæmpe de fleste typer af etårigt og flerårigt rod- og frøukrudt. Produktet optages gennem grønne blade og transporteres rundt i hele planten via plantens saftstrøm. Produktets virkninger bliver synlige 5–10 dage efter sprøjtning. Ukrudtet er helt bekæmpet efter 1–3 uger

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Inhalation: Anbring personen i frisk luft, og kontakt en læge. Hudkontakt: Skyl straks berørte områder grundigt med vand og sæbe. Kontakt en læge, hvis irritationen varer ved. Øjenkontakt: Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis relevant, og fortsæt med at skylle. Kontakt en læge, hvis irritationen varer ved. Indtagelse af produktet: Skyl straks munden, og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt straks en læge. Information til lægen: Symptomatisk behandling (afgiftning, genoprettelse af vitale funktioner). Ingen specifik modgift er tilgængelig. I tilfælde af forgiftning, kontakt da Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12 eller 112
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Roundup PowerMax XL
Sikkerhedsdatablad
Roundup PowerMax XL
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.