Middeldatabasen   16. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Reglone, reg.nr. 1-305 (purløg 2024)
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Reglone, reg.nr. 1-305 (purløg 2024)
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
374  g/l  diquat dibromid
(~ 200  g/l  diquat)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Kartofler) 4,00 l/ha  0,250 BI/l
(Vinterraps) 3,00 l/ha  0,333 BI/l
(Vårraps) 3,00 l/ha  0,333 BI/l
(Ærter) 3,00 l/ha  0,333 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,692 l/ha 1,45 B/l
Miljøadfærd 7,87 l/ha 0,127 B/l
Miljøeffekt 3,49 l/ha 0,286 B/l
I alt 0,538 l/ha 1,86 B/l
 
Pesticidafgift: 221 kr. pr. l

Godkendelse  Salg og anvendelse af midlet er forbudt i Danmark, men Miljøstyrelsen har meddelt dispensation for en begrænset periode til nedennævnte afgrøder.
Registreringsnummer
1-305
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til nedvisning af purløg til frø med en maksimal dosering på 0,5 L/ha udbragt med 40 L vand/ha. Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler. Dispensation til anvendelse gælder i perioden: 21. juni til 1. september 2024. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 1. september 2024.
Behandlingsfrist
Ved nedvisning af purløg må halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker, visir og beskyttelsesdragt ved blanding og påfyldning og ved udbringning anvende kemisk bestandige handsker, arbejdsdragt og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. Ved inspektion af marker med behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte leddyr (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Dispensation 21. jun. 2024 1. sep. 2024 Dispensation til nedvisning af purløg til frø med Reglone, reg.nr. 1-305, i 2024
På forbudsliste 2. sep. 2024 31. dec. 2099 Reglone, reg.nr. 1-305, forbud mod opbevaring og anvendelse efter udløb af dispensation

Anvendelse  
Resistensrisiko
Diquat bromid tilhører gruppen af Bipyridyliums (HRAC gruppe 22 (tidligere gruppe D)).
Resistensklasse
D / 22
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Generelt: Reglone skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Afdriftsreducerende udstyr med minimum 90% afdriftsreduktion anvendes ved udbringning. Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Afdriftsreducerende udstyr med minimum 90% afdriftsreduktion anvendes ved udbringning. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Opblanding: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken (dunken omrystes kraftigt inden tilsætning). Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Reglone® i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Frostfrit (tåler dog frost)
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Purløg til frøavl Nedvisning 0,5 lAfgrødens stadium 85-89 Tilsæt 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 l vand. Maksimal vandmængde 40 L vand/ha. Max 1 behandling.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Midlet er skånsomt overfor rovinsekter som: Løbebille (Pterostichus cupreus) og jagtedderkopper (Pardosa spp.).
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen, dog kan inaktivering på meget lette sandjorde tage op til 3 døgn. Der bør derfor gå 3 dage fra sprøjtning til såning på meget sandede jorder.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   temp. uafhængig  
Timers tørvejr 0,15 (10 min.) ½  
Lysintensitet   høj  
Andet  
Virkemåde
Reglone er et kontaktmiddel. Det virker på planternes grønne dele, hvor Reglone ved hjælp af lyset danner brintoverilte, der ødelægger plantecellerne. Virkningen af Reglone ses meget hurtigt, og nedvisning sker i løbet af 3-10 dage.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS06
Giftig
Giftig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Opkastning, smerte, diarré.
Førstehjælp
Inhalation: Afbryd arbejdet, bring personen ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro. Søg straks lægehjælp. Hud: Fjern straks forurenet tøj og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbe og vand. Dette er vigtigt for at minimere kontakten med huden. Forurenet tøj skal vaskes, før det må anvendes igen. Øjne: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg straks læge. Indtagelse: Hurtig reaktion er yderst vigtig. Søg straks læge. Overflyt straks til hospital. Fremkald ikke opkastning.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H290 Kan ætse metaller.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H331 Giftig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P234 Opbevares kun i den originale beholder.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P311 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1760
RID_ADR
8, III
IMDG
8, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Reglone, reg.nr. 1-305 (purløg 2024)
Sikkerhedsdatablad
Reglone, reg.nr. 1-305 (purløg 2024)
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.