Middeldatabasen   9. december 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Confidor WG 70
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Confidor
Pakningsstørrelse
0,2 kg
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
3.666,65 kr/kg  (12. jul. 2013)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
700  g/kg  imidacloprid
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 30,3 kg/ha 0,0330 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
I alt 30,3 kg/ha 0,0330 B/kg
 
Pesticidafgift: 41 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-365
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i agurker, tomater og peberfrugt i lukket væksthus.
Behandlingsfrist
Må ved sprøjtning i agurk, tomat og peberfrugt i væksthus ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må ved vanding i agurk, tomat og peberfrugt i væksthus ikke anvendes senere end 1 dag før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. dec. 2020 31. mar. 2021 Confidor WG 70, reg.nr. 18-365
På forbudsliste 1. aug. 2022 31. dec. 2099 Confidor WG 70, reg.nr. 18-365, forbud mod opbevaring og anvendelse pga. manglende fornyelse af aktivstoffet imidacloprid i EU

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller middel med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.
Resistensklasse
4A
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Se etiketten.
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Der foreligger ikke dokumentation for tankblandinger. Fremstilling af sprøjtevæske: Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Agurk i lukket væksthus Agurkbladlus, ferskenbladlus 0,35 kgVed begyndende angreb Sprøjtning: 8,4 gram Confidor WG 70 pr. 1.000 planter. Eksempel: Ved en plantebestand på 2.500 planter/1.000 m2 tilsættes 21 gram Confidor WG 70 (2,5 x 8,4 = 21 gram). Det kan udsprøjtes med 100 - 130 liter vand/1.000 m2.Udvanding: 8,4 gram Confidor WG 70 pr. 1.000 planter. Eksempel: Ved udvanding af 100 - 130 liter vandingsvand pr. 1.000 planter tilsættes 8,4 gram Confidor WG 70. Maks. 1 behandling i kulturens vækstperiode.
Peberfrugt i lukket væksthus, Tomater i lukket væksthus Agurkbladlus, ferskenbladlus 0,35 kgVed begyndende angreb Sprøjtning: 14 gram Confidor WG 70 pr. 1000 planter. Eksempel: Ved en plantebestand på 2.500 planter/1000 m2 tilsættes 35 gram Confidor WG 70 (2,5 x 14 g = 35 gram). Det kan udsprøjtes med 100 - 130 liter vand/1000 m2. Udvanding: 14 gram Confidor WG 70 pr. 1000 planter. Eksempel: Ved udvanding af 100 - 130 liter vandingsvand pr. 1000 planter tilsættes 14 gram Confidor WG 70. Maks. 1 behandling i kulturens vækstperiode.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Humlebier anvendt som bestøvere: Confidor WG 70 er farlig for humlebier ved udsprøjtning. Tilføres Confidor WG 70 via drypvanding kan der forekomme en mindre effektiv bestøvning i op til 10 dage efter behandlingen (repellerende effekt). Påvirkningen er dosisafhængig. Øvrige nyttedyr: Anvendt som drypvanding har Confidor WG 70 ingen direkte effekt på snyltehvepse, galmyg og rovmider. Biologisk bekæmpelse: Midlet er ikke foreneligt med biologisk bekæmpelse med Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Coccinella septempunctata, Chrysoperla carnea og Poecilus cupreus.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5-10 ºC 20-30 ºC  
Luftfugtighed   60-90 %  
Timers tørvejr 1   2-4    
Virkemåde
Midlet er et systemisk virkende insektmiddel, der virker som kontakt- og mavegift. Midlet har en god fordelingsevne og yder derfor en god beskyttelse af de behandlede planter over for angreb af lus. Midlet virker i en relativt lang periode og har en god effekt gennem alle lusens udviklingsstadier. Over for mellus er virkningen dog nedsat i det sene nymfestadie, hvor insekterne ikke er aktive og optager føde. Se under afsnittet “Optimale virkningsbetingelser”.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Bring den forulykkede ud i det fri. Undgå afkøling (tildækning med f.eks. tæppe). Bevidstløse lægges med hovedet lavt (aflåst sideleje). Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt. Opsøg læge eller tilkald ambulance. Medbring brugsanvisning eller etikette. Indånding: Se generelt. Hud: Forurenet hud vaskes med vand og sæbe. Øjne: Skyl straks med rigeligt vand. Kontakt læge. Indtagelse: Fremkald opkastning hos personer, der er ved bevidsthed. Giv først rigeligt at drikke (ikke alkohol eller mælk). Bevidstløse må ikke tvinges til at kaste op. Søg læge. Modgift:: Ingen kendt. Symptomatisk behandling.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Confidor WG 70
Sikkerhedsdatablad
Confidor WG 70
Vejledning i Planteværn  2021
Side 316
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.