Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

K-Obiol EC 25
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Firmaets produktside
K-Obiol EC 25
Anvendes indenfor
Indendørs anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
795,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
225  g/l  piperonylbutoxid
25  g/l  deltamethrin
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,61 l/ha 0,623 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
I alt 1,61 l/ha 0,623 B/l
 
Pesticidafgift: 88 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-541
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre, opbevaringsrum i skibe og lastbiler samt transport- og procesanlæg for korn
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakafløb Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 30. okt. 2011 26. jan. 2012 K-Obiol EC 25 - på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 28. maj 2012 3. jun. 2012 K-Obiol EC 25 - på forbudsliste efter udløb af dispensation
Godkendt 4. jun. 2012 3. okt. 2022 K-Obiol EC 25, reg.nr. 18-541
På forbudsliste 4. apr. 2024 31. dec. 2099 K-Obiol EC 25, reg.nr. 18-541, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Deltamethrin tilhører pyrethroiderne (IRAC gruppe 3 'Sodium Channel Modulators’), som vurderes at have en risiko for udvikling af resistens. Gentagne behandlinger med pyrethroider med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens.
Resistensklasse
3A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyr: K-Obiol EC 25 er blandbart med vand. Sprøjteudstyr og værktøj skylles 3 gange med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.
Opbevaring
Opbevares tørt, køligt og frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kornlagre Kornsnudebille 0 lSe bemærkninger Grove overflader: 30 ml K-Obiol EC 25 opløses i 5 ltr vand. 5ltr opløsning rækker 50 m2 overflade. (15 mg deltamethrin per m2). Max. 1 behandling pr. år.
Kornlagre Kornsnudebille 0 lSe bemærkninger Jævne overflader: 60 ml K-Obiol EC 25 opløses i 5 ltr vand. 5 ltr opløsning rækker 100 m2 overflade.(15 mg deltamethrin per m2). Max. 1 behandling pr. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
K-Obiol EC 25 er et flydende insektmiddel til bekæmpelse af kornskadedyr bl.a. kornsnudebiller og rismel-biller. K-Obiol EC 25 er kendetegnet ved en hurtig knockdown og kontrollerende effekt overfor kornskadedyr. Virkningen indtræffer, når insekterne kommer i kontakt med den behandlede overflade. Langtidsvirkningen af behandlingen er afhængig af hvor rene de behandlede overflader er. Effekten er meget variabel på porøse overflader som umalet træ og beton.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS02
Brandfarlig
Brandfarlig
 
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen (P304+P340). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P310).
Bortskaffelse af emballage
Ingen oplysninger
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af damp.
P261 Undgå indånding af spray.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
K-Obiol EC 25
Sikkerhedsdatablad
K-Obiol EC 25
Vejledning i Planteværn  2023
Side 228 til 229
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.