Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

K-Obiol ULV 6
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
15, 200 og 1000 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Firmaets produktside
K-Obiol ULV 6
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
54  g/l  piperonylbutoxid
6  g/l  deltamethrin
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
I alt 13,3 l/ha 0,0750 B/l
 
Pesticidafgift: 11 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-547
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af kornsnudebiller i korn.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (anvendes i kornlagre).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 30. okt. 2011 26. jan. 2012 K-Obiol ULV 6 - på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 28. maj 2012 17. jul. 2012 K-Obiol ULV 6 - på forbudsliste efter udløb af dispensation
Godkendt 18. jul. 2012 3. okt. 2022 K-Obiol ULV 6, reg.nr. 18-547
På forbudsliste 4. apr. 2024 31. dec. 2099 K-Obiol ULV 6, reg.nr. 18-547, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
3A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kornlagre Kornsnudebille 4,2 lSe bemærkninger NB! Dosering er 4,2 liter pr. 100 tons korn. K-Obiol ULV6 udbringes med en lavtryksdyse, som er placeret over transportbåndet, eller i kornelevatoren - special udstyr kan fås til montering på korntransport udstyret. Behandlingen af kornet bør foregå så tæt ved det endelige lager som muligt. Dosering: 4.2 liter til 100 tons korn (0,25 g deltamethrin per tons). Antal behandlinger: 1 gang pr parti, idet der skal genbehandles efter 8 uger.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
K-Obiol ULV6 er et flydende klar-til-brug insektmiddel til beskyttelse af korn mod kornskadedyr. K-Obiol ULV6 er kendetegnet ved en hurtig knockdown og kontrollerende effekt overfor kornsnudebiller i op til 8 uger. Der skal genbehandles efter 8 uger. Virkningen indtræffer når insektet kommer i kontakt med midlet eller spiser af det behandlet korn. Deltamethrin er et insekticid, der tilhører den kemiske gruppe pyrethroider. Deltamethrin har effekt på insekternes nervesystem og medfører lammelse ved at blokere for natriumkanalerne i insekternes nerveceller (’Sodium-Channel Modulator’).

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, åndedræt og øjne søges straks læge. Fjern straks forurenet tøj og bortskaf det forsvarligt. Indånding: Bring den forulykkede ud i frisk luft (undgå afkøling). Holdes i ro under opsyn. Hvis symptomerne er vedvarende, søg læge. Hud: Kommer stoffet på huden, vaskes straks grundigt med rigeligt vand og sæbe. Hvis irritation opstår, kontakt læge. Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand (15 min.). Evt. kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation søg læge. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastninger. Kontakt omgående læge og vis dette sikkerhedsdatablad.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
K-Obiol ULV 6
Sikkerhedsdatablad
K-Obiol ULV 6
Vejledning i Planteværn  2023
Side 228 til 229
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.