Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Isomate CLR
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
CBC (Europe) S.r.l.
Distributør
Borregaard BioPlant
Anvendes indenfor
Frugtavl
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
2,20 kr/Stk  (10. maj 2011)
Formulering
Feromon-dispenser
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
54,767  g/kg  codlelure
52,326  g/kg  (Z)-11-tetradecen-1-yl acetate
10,465  g/kg  (Z)-9-tetradecen-1-yl acetate
8,488  g/kg  dodecan-1-ol
1,802  g/kg  tetradecan-1-ol
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,1 Stk/ha 0,0990 B/Stk
Miljøadfærd 0,0000 Stk/ha 0,0000 B/Stk
Miljøeffekt 36,7 Stk/ha 0,0272 B/Stk
I alt 7,92 Stk/ha 0,126 B/Stk
 
Pesticidafgift: 36 kr. pr. Stk

Godkendelse  
Registreringsnummer
699-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i æbler og pærer
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. apr. 2011 31. aug. 2024 Isomate CLR, reg.nr. 699-1
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. apr. 2017 31. aug. 2024 Godkendelse af Isomate CLR (reg. nr. 699-1) til mindre anvendelse mod æblevikler, frugtskrælsvikler, chokoladebrun frugtskrælvikler, skarp-spidset frugtbladvikler og hækvikler i kirsebær og blomme
Under revurdering 1. sep. 2024 31. dec. 2099 Isomate CLR, reg.nr. 699-1, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af damp.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Isomate CLR
Sikkerhedsdatablad
Isomate CLR
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.