Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Spruzit Neu
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
Neudorff GmbH KG
Distributør
ECOstyle A/S
Firmaets produktside
Spruzit Neu
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
4,59  g/l  pyrethrin I og II
825  g/l  rapsolie
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 21,3 l/ha 0,0469 B/l
Miljøeffekt 15,5 l/ha 0,0644 B/l
I alt 8,99 l/ha 0,111 B/l
 
Pesticidafgift: 33 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
364-67
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadevoldere i æbler, pærer, kirsebær, blommer, solbær, stikkelsbær, ribs, blåbær, gulerod, rødbede, knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, spinat, portulak og cikorie på friland, samt i prydplanter, salat, persille og krydderurter i væksthus og på friland, samt tomat og aubergine i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i æbler, pærer, kirsebær, blommer, bær, gulerod, rødbede, knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, spinat, portulak, cikorie og salat på friland, samt tomat og aubergine i væksthus, ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i persille og krydderurter ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i salat i væksthus ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Farligt for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Må i æbler, pærer, kirsebær og blommer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i prydplanter ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i salat, spinat, portulak, persille og urter, gulerødder, rødbeder, knoldselleri, persillerødder, pastinak, skorzonerrødder, peberrod og cikorie ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i bærbuske ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 6. apr. 2016 15. dec. 2025 Spruzit Neu, reg.nr. 364-67
Mindre anvendelse / Off-label godk. 10. maj 2016 15. dec. 2025 Godkendelse af Spruzit Neu (364-67) til mindre anvendelse mod ædelgranlus, stammelus, spindemider og sommerfuglelarver (undtagen borende og minerende arter) i juletræer og klippegrønt. Vejledning fås hos Danske Juletræer - træer & grønt, Blokken 15, DK-3460 Birkerød, email info@christmastree.dk.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. maj 2018 15. dec. 2025 Godkendelse af Spruzit Neu (reg.nr. 364-67) til mindre anvendelse mod skadedyr i baby leaf og persille på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. aug. 2018 15. dec. 2025 Godkendelse af Spruzit Neu (reg.nr. 364-67) til mindre anvendelse mod insekter i økologisk produktion af hovedkål, bladkål, blomsterkål, porre, løg, samt økologisk produktion af rød- og hvidkløver til frøproduktion og hestebønner til foder
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jun. 2021 15. dec. 2025 Godkendelse af Spruzit Neu (reg.nr. 364-67) til mindre anvendelse mod bladlus, aspargesbille og aspargesflue i asparges på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. nov. 2021 15. dec. 2025 Godkendelse af Spruzit Neu (reg.nr. 364-67) til mindre anvendelse mod insekter og mider i aubergine, tomat, salat og krydderurter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. jan. 2022 15. dec. 2025 Godkendelse af Spruzit Neu (reg.nr. 364-67) til mindre anvendelse mod bladlus, mellus, trips, spindemider, uldlus, skjoldlus, bladbiller og sommerfuglelarver i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 19. mar. 2024 15. dec. 2025 Godkendelse af Spruzit Neu (reg.nr. 364-67) til mindre anvendelse mod insekter i agurk dyrket i åbne og lukkede væksthuse
Under revurdering 16. dec. 2025 31. dec. 2099 Spruzit Neu, reg.nr. 364-67, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Spruzit Neu indeholder de to aktivstoffer pyrethrin I +II og tilhører gruppen pyrethroider - IRAC gruppe 3 A. I mange europæiske lande herunder Danmark er der observeret nedsat eller manglende effekt af pyrethroider mod glimmerbøsser som følge af resistens. Gentagne behandlinger med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens bør der bl.a.: Skiftes mellem midler med andre virkemekanismer. Sikres at sprøjtningen udføres under optimale klimatiske forhold, og at den rigtige sprøjteteknik anvendes.
Resistensklasse
3A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Spruzit Neu bør ikke blandes med andre produkter. Færdig sprøjtevæske skal anvendes inden for samme dag.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares frostfrit og mørkt.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Aubergine i væksthus, Tomater i væksthus Bladlus, mellus, trips, væksthusspindemide 6-12 lVed forventet klækning af æg og/eller konstateret allerførste angreb af skadevolder, eller ved overskridelse af officielle skadetærskler 1. Afgrødehøjde: < 50 cm: 6 l/ha, 800-1200 l vand. 2. Afgrødehøjde > 50 cm < 125 cm: 9 l/ha, 1200-1800 l vand. 3. Afgrødehøjde: > 125 cm: 12 l/ha, 1800-2400 l vand. Max. 2 behandlinger med 5-7 dages interval. Behandlingsfrist 3 dage.
Cikorie, Gulerødder, Knoldselleri, Pastinak, Peberrod, Portulak, Rodpersille, Rødbeder, Salat på friland, Skorzonerrod, Spinat Bladlus, sommerfuglelarver 6 lVed forventet klækning af æg og/eller konstateret allerførste angreb af skadevolder, eller ved overskridelse af officielle skadetærskler Friland. NB! Skadevoldere: Bladlus undtagen salatbladlus (Nasonovia ribisnigri), sommerfuglelarver undtagen borende og minerende arter. Vandmængde: 800-1200 l/ha. Max. 2 behandlinger med 5-7 dages interval. Behandlingsfrist 3 dage.
Krydderurter i væksthus, Krydderurter på friland, Persille i væksthus, Persille på friland, Salat i væksthus Bladlus, sommerfuglelarver 6 lVed forventet klækning af æg og/eller konstateret allerførste angreb af skadevolder, eller ved overskridelse af officielle skadetærskler NB! Skadevoldere: Bladlus undtagen salatbladlus (Nasonovia ribisnigri), sommerfuglelarver undtagen borende og minerende arter. Vandmængde: 800-1200 l/ha. Max. 2 behandlinger med 5-7 dages interval. Behandlingsfrist 7 dage.
Pærer, Æbler Grøn æblebladlus, æblesnudebille 5-20 lVed forventet klækning af æg og/eller konstateret allerførste angreb af skadevolder, eller ved overskridelse af officielle skadetærskler NB! Dosering: 5,0 l/ha pr. meter kronhøjde. Vandmængde: 500 l/ha pr. meter kronhøjde. Max. 4 behandlinger med 7 dages mellemrum. Behandlingsfrist 3 dage.
Blommer, Kirsebær Bladlus 3,5-14 lVed forventet klækning af æg og/eller konstateret allerførste angreb af skadevolder, eller ved overskridelse af officielle skadetærskler NB! Dosering: 3,5 l/ha pr. meter kronhøjde. Vandmængde: 500 l/ha pr. meter kronhøjde. Max. 4 behandlinger med 7 dages mellemrum. Behandlingsfrist 3 dage.
Blåbær, Ribs, Solbær, Stikkelsbær Bladlus 10 lVed forventet klækning af æg og/eller konstateret allerførste angreb af skadevolder, eller ved overskridelse af officielle skadetærskler Vandmængde: 1000 l/ha. Max. 2 behandlinger med 7 dages interval. Behandlingsfrist 3 dage.
Prydplanter i væksthus, Prydplanter på friland Bladbiller, bladlus, mellus, skjoldlus, sommerfuglelarver, trips, uldlus, væksthusspindemide 6-12 lVed forventet klækning af æg og/eller konstateret allerførste angreb af skadevolder, eller ved overskridelse af officielle skadetærskler 1. Afgrødehøjde: < 50 cm: 6 l/ha, 800-1200 l vand. 2. Afgrødehøjde > 50 cm < 125 cm: 9 l/ha, 1200-1800 l vand. 3. Afgrødehøjde: > 125 cm: 12 l/ha, 1800-2400 l vand. Max. 2 behandlinger med 5-7 dages interval. Behandlingsfrist 3 dage.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Det er ikke oplyst om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 10-15 ºC 20 ºC
Andet Sprøjt aldrig i direkte sollys eller ved temperaturer under 5°C eller over 20°C.
Virkemåde
Spruzit Neu er et lysnedbrydeligt pyretrumprodukt udvundet af Chysanthemum, der virker som kontaktgift over for specielt gnavende og sugende insekter. Midlet påvirker insekternes nervesystem og øjeblikkeligt standses indtagelse af føde samt evnen til at formere sig. Skadevolderne dør i løbet af få timer.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælp: Kommer midlet i øjnene skylles grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Spruzit Neu
Sikkerhedsdatablad
Spruzit Neu
Vejledning i Planteværn  2024
Side 416 til 418
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.