Middeldatabasen   9. december 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Avaunt 150 EC
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 og 3 l
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Avaunt 150 EC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.075,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
150  g/l  indoxacarb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Grøntsager) 0,170 l/ha  5,88 BI/l
(Majs) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Vinterraps) 0,170 l/ha  5,88 BI/l
(Vårraps) 0,170 l/ha  5,88 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,25 l/ha 0,798 B/l
Miljøadfærd 15,1 l/ha 0,0663 B/l
Miljøeffekt 0,304 l/ha 3,29 B/l
I alt 0,241 l/ha 4,15 B/l
 
Pesticidafgift: 477 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
11-68
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps, vårraps og rybs.
Behandlingsfrist
Må i vinterraps, vårraps og rybs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 59 før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Farligt for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller beholdere der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102) Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. nov. 2018 19. mar. 2022 Avaunt 150 EC, reg.nr. 11-68 - godkendelse overført fra Du Pont Danmark ApS
På forbudsliste 20. sep. 2022 31. dec. 2099 Avaunt 150 EC, reg.nr. 11-68, forbud mod opbevaring og anvendelse pga. manglende fornyelse af aktivstoffet indoxacarb i EU

Anvendelse  
Resistensrisiko
Indoxacarb hører til IRAC virkemådegruppe 22A. For at undgå opbyggelse af resistente insekt populationer er det vigtigt, at veksle mellem midler med forskellige virkemekanismer. Når resistens opstår, ses det ved, at de anbefalede doseringer udbragt optimalt, ikke har den forventede dokumenterede effekt. Avaunt er ikke krydsresistent med andre løsninger anvendt i raps og rybs i Danmark. Avaunt anvendes maximalt 1 gang per sæson/kultur.
Resistensklasse
22A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandinger: Avaunt 150 EC kan blandes med de fleste aktuelle bekæmpelsesmidler, dog ikke med alkaliske produkter. Læs altid blandingspartnerens etikette før en blanding foretages. Man bør ikke blande flere midler sammen, hvis afgrøden ikke er i meget god vækst. Ved blanding af flere end 2 produkter, er der øget risiko for dyse- og filterstop på grund af udfældninger, fortykninger o. lign.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Den uåbnede pakning opbevares tørt og frostfrit. Åbnet pakning holdes tæt tillukket.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Agil 100 EC, Cantus, Lamdex, Nexide CS, Mangansulfat 32, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rybs, Vinterraps, Vårraps Glimmerbøsser 0,17 lAfgrødens stadium 30-59 Ved angreb over vejledende skadetærskel. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1   2    
Virkemåde
Avaunt 150 EC er et kontaktmiddel, hvor det aktive stof indoxacarb binder sig i planternes vokslag. Det er derfor yderst vigtigt, at der sørges for en god dækning af de plantedele, hvor skadeinsekterne befinder sig. Avaunt 150 EC indeholder aktivstoffet indoxacarb, der hører til virkemådegruppen: oxadiazin, som virker ved at blokerer natrium kanalerne i insekternes central nervesystem. Glimmerbøsser, der har optaget Avaunt 150 EC, holder op med at spise og får ukoordinerede bevægelser i løbet at få timer. De lammes, falder til jorden og dør indenfor 1-2 døgn. Avaunt 150 EC optages i glimmerbøsserne især ved indtagelse, og i mindre grad gennem kontakt med midlet. Langtidsvirkning: opnås kun på plantedele, der er dækket af sprøjtevæsken. Virkningen er afhængig af doseringens størrelse, samt sprøjtevæskens dækning på afgrøden, men er normalt på ca. 14 dage. Temperatur: Virkningen af Avaunt 150 EC er ikke temperaturafhængig, men effekten er generelt bedst under lune forhold, når insekterne er aktive. Regnfasthed: Avaunt 150 EC er særdeles regnfast. Produktet påvirkes ikke af selv store nedbørsmængder kun få timer efter udbringning, når blot sprøjtevæsken er indtørret på planterne.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen ud i frisk luft. Søg læge. Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etikette. Fremkald IKKE opkastning uden lægelig instruktion. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, som vaskes inden det anvendes igen. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Ved tilfælde af hudirritation eller en allergisk reaktion, søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder indoxacarb. Kan udløse en allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H371 Kan forårsage organskader.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask forurenede hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P311 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Avaunt 150 EC
Sikkerhedsdatablad
Avaunt 150 EC
Vejledning i Planteværn  2021
Side 317 til 319
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.