Middeldatabasen   30. november 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Steward 30 WG
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
250 g
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Steward 30 WG
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
3,26 kr/g  (28. sep. 2021)
Formulering
Pulver
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
300  g/kg  indoxacarb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Grøntsager) 85,0 g/ha  0,0118 BI/g
(Majs) 125 g/ha  0,0080 BI/g
(Vinterraps) 85,0 g/ha  0,0118 BI/g
(Vårraps) 85,0 g/ha  0,0118 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3.759 g/ha 0,0003 B/g
Miljøadfærd 7.541 g/ha 0,0001 B/g
Miljøeffekt 152 g/ha 0,0066 B/g
I alt 143 g/ha 0,0070 B/g
 
Pesticidafgift: 0,803 kr. pr. g

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
11-71
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i æbler, pærer, vin, agurk, courgetter, græskar, tomat, peberfrugt, chili, aubergine, melon, rødkål, hvidkål, savojkål, rosenkål, blomkål, broccoli, fodermajs og sukkermajs.
Behandlingsfrist
Må i courgetter, græskar, agurk, tomat, peberfrugt, chili, aubergine, melon, rødkål, hvidkål, savojkål, blomkål og broccoli ikke anvendes senere end 1 dag før høst. Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i vin ikke anvendes senere end 10 dage før høst. Må i rosenkål ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i sukkermajs ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i foder majs ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03.00 til kl. 21.00 (dansk sommertid). Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i vin ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i rød-, hvid- og savojkål, broccoli, blomkål, rosenkål, courgetter, græskar, fodermajs og sukkermajs ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 17. jul. 2018 19. mar. 2022 Steward 30 WG, reg.nr. 11-71 - godkendelse overført fra Du Pont Danmark ApS
På forbudsliste 20. sep. 2022 31. dec. 2099 Steward 30 WG, reg.nr. 11-71, forbud mod opbevaring og anvendelse pga. manglende fornyelse af aktivstoffet indoxacarb i EU

Anvendelse  
Resistensrisiko
For at undgå opbyggelse af resistente insektstammer eller populationer er det vigtigt, at veksle mellem midler med forskellige virkemekanismer, f.eks. bt-midler eller pyrethoider. Når resistens opstår, ses det ved at de anbefalede doseringer ikke har den forventede dokumenterede effekt. Steward anvendes maximalt 4 gange per sæson/kultur. Som forebyggelse af resistensdannelse bør Steward derfor kun anvendes 2 gange i træk, herefter ventes 30 dage hvorefter der kan behandles yderlige 1-2 gange. Valg af middel og dosering tilpasses efter skadedyr, afgrødevalg og sprøjteforhold. Steward er ikke krydsresistent med andre løsninger anvendt i Danmark.
Resistensklasse
22A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandinger: Steward kan blandes med de fleste andre bekæmpelsesmidler, dog ikke med alkaliske produkter. Læs altid blandingspartnerens etikette før en blanding foretages. Man bør ikke blande når der sprøjtes i følsom afgrøde. Ved blanding af flere end 2 produkter, er der øget risiko for dyse- og filterstop på grund af udfældninger, fortykninger o.lign. Fremstilling af sprøjtevæsken: Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indholde rester, der frigøres og giver skade i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede mængde Steward direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes dog straks.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Pærer, Æbler Chokoladebrun frugtbladviklers larve, frugtskrælviklerens larve, grå knopviklers larve, hækviklerens larve, larver af ugler (Orthosia spp.), lille frostmålers larve, Rød knopviklers larve, skarpspidset frugtbladviklers larve, æbleviklerens larve 170-250 gVed begyndende angreb Maksimalt 4 behandlinger pr. år. Behandlingsfrist 7 dage før høst.
Vindruer Dagsommerfuglelarver, larver af møl, larver af målere, larver af viklere, uglelarver 125 gVed begyndende angreb Maksimalt 3 behandlinger pr. år. Behandlingsfrist 10 dage før høst.
Blomkål, Broccoli Glimmerbøsser 85 gAfgrødens stadium 51-59 Maksimalt 3 behandlinger pr. år. Behandlingsfrist 1 dag før høst.
Blomkål, Broccoli, Hvidkål, Rødkål, Savoykål Dagsommerfuglelarver, hvidsværmerens larve, kålmøllarver, kålpyralidelarver, kåluglelarver, kålviklerens larve, larver af møl, larver af målere, larver af viklere, lille kålsommerfugls larve, stor kålsommerfugls larve 85 gVed begyndende angreb Maksimalt 3 behandlinger pr. år. Behandlingsfrist 1 dag før høst.
Rosenkål Dagsommerfuglelarver, hvidsværmerens larve, kålmøllarver, kålpyralidelarver, kåluglelarver, kålviklerens larve, larver af møl, larver af målere, larver af viklere, lille kålsommerfugls larve, stor kålsommerfugls larve 85 gVed begyndende angreb Maksimalt 3 behandlinger pr. år. Behandlingsfrist 28 dage før høst.
Courgetter på friland, Græskar på friland Dagsommerfuglelarver, gammauglelarver, kåluglelarver, larver af Chrysodeixis chalcites (ugleart), larver af møl, larver af målere, larver af viklere, tomatuglelarver, uglelarver 85-125 gVed begyndende angreb Maksimalt 3 behandlinger pr. år. Behandlingsfrist 1 dag før høst.
Fodermajs, Sukkermajs Majshalvmøllets larve 125 gVed begyndende angreb Maksimalt 1 behandling pr. år. Behandlingsfrist 14 dage før høst i fodermajs og 7 dage før høst i sukkkermajs.
Agurk i væksthus, Aubergine i væksthus, Chili i væksthus, Courgetter i væksthus, Græskar i væksthus, Melon i væksthus, Peber i væksthus, Tomater i væksthus Dagsommerfuglelarver, gammauglelarver, kåluglelarver, larver af Chrysodeixis chalcites (ugleart), larver af møl, larver af målere, larver af viklere, tomatuglelarver, uglelarver 85-125 gVed begyndende angreb Maksimalt 6 behandlinger pr. år eller maksimalt 3 behandlinger pr. afgrøde. Behandlingsfrist 1 dag før høst.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Steward er ikke foreneligt med biologisk bekæmpelse med snyltehveps, foreneligheden med anvendelse af de øvrige nyttedyr er ukendt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   lune forhold  
Timers tørvejr 1   2    
Andet Virkningen af midlet er ikke temperaturafhængig, men effekten er generelt bedst under lune forhold, når insekterne er aktive.
Virkemåde
Aktivstoffet indoxacarb har effekt mod larver af målere, viklere, møl, ugler og dagsommerfugle (Lepidoptera sp.), samt visse andre insekter i frugt- og grøntsagsavl. Midlet er et kontaktmiddel der binder sig i plantes vokslag. Det er derfor yderst vigtigt, at der sørges for en god dækning af de plantedele, hvor sommerfuglelarverne befinder sig. Midlet indeholder det aktive stof indoxacarb, der tilhører gruppen af oxadiazin insekticider, der blokerer natrium kanalerne i insekternes central nervesystem. Larver behandlet med midlet holder op med at spise og får ukoordinerede bevægelser i løbet at få timer. De bliver paralyseret (falder til jorden) og dør indenfor 1-2 døgn. Midlet optages i larvene ved indtagelse eller gennem kontakt med midlet. Det virker på alle larvestadier. Midlet har desuden effekt på æg af visse arter, f.eks. æblevikleren. Voksne sommerfugle bekæmpes ikke. Midlet bør udsprøjtes på et tidligt angrebsstadium og i enkelte tilfælde ved forebyggende behandlinger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etikette. Drik 1 til 2 glas vand. Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Ved tilfælde af hudirritation eller en allergisk reaktion, søg læge. Vask forurenet tøj før det anvendes igen. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Hold øjet helt åbent, mens der skylles. Ved vedvarende øjenirritation, søg læge. Nødtelefon: 0046 8 454 2222
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H371 Kan forårsage organskader.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308+P311 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Steward 30 WG
Sikkerhedsdatablad
Steward 30 WG
Vejledning i Planteværn  2021
Side 317 til 319
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.