Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Azatin EC
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Mitsui AgriScience International S.A./B.V.
Distributør
Borregaard BioPlant
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
26  g/l  azadirachtin
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 225 l/ha 0,0045 B/l
Miljøeffekt 104 l/ha 0,0097 B/l
I alt 11,2 l/ha 0,0891 B/l
 
Pesticidafgift: 13 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
738-3
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i jordbær, tomater, aubergine, agurk, squash, melon, græskar, spinat, salater, krydderurter og prydplanter i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i jordbær ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i tomat, aubergine, agurk, squash, meloner og græskar ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i spinat, salater og krydderurter ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugs-anvisningen nævnte. Ved håndtering af behandlede tomat, agurk, squash, melon, græskar, salat, spinat og krydderurter og prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker . Sprøjteførere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning. Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 2. jul. 2019 31. jan. 2028 Azatin EC, reg.nr. 738-3
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. dec. 2020 31. jan. 2028 Godkendelse af Azatin EC (reg.nr. 738-3) til mindre anvendelse til insektbekæmpelse i prydplanter dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. dec. 2020 31. jan. 2028 Godkendelse af Azatin EC (reg.nr. 738-3) til mindre anvendelse til insektbekæmpelse i tomat, aubergine, agurk, squash, melon, græskar, salat, spinat, endiviesalat, endivie, rucola, bedeblade og krydderurter dyrket i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. feb. 2021 31. jan. 2028 Godkendelse af Azatin EC (reg.nr. 738-3) til mindre anvendelse til insektbekæmpelse i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder azadirachtin. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Azatin EC
Sikkerhedsdatablad
Azatin EC
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.