Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Mavrik
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 og 5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Mavrik
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
667,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
240  g/l  tau-fluvalinat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Kartofler 0,200 l/ha  5,00 BI/l
Vinterraps 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Vintersæd 0,200 l/ha  5,00 BI/l
Vårraps 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Vårsæd 0,200 l/ha  5,00 BI/l
Ærter 0,200 l/ha  5,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 3,92 l/ha 0,255 B/l
Miljøeffekt 0,392 l/ha 2,55 B/l
I alt 0,356 l/ha 2,81 B/l
 
Pesticidafgift: 398 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-82
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i korn, raps, rybs, hør, ærter, bønner, kartofler, kål og juletræer.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end 30 dage før høst . Må i kartofler, kål og friske ærter og bønner ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i tørrede ærter og bønner ikke anvendes senere end 14 dage før høst.Må i raps, ryps og hør ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i korn, raps, rybs, hør, ærter, bønner og kartofler (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i kål (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i juletræer (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. nov. 2020 31. jan. 2028 Mavrik, reg.nr. 396-82
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. feb. 2021 31. jan. 2028 Godkendelse af af Mavrik (396-82) til mindre anvendelse mod insekter i havefrø til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. nov. 2022 31. jan. 2028 Godkendelse af Mavrik (reg.nr. 396-82) til mindre anvendelse mod trips og bladlus i jordbær på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. nov. 2022 31. jan. 2028 Godkendelse af Mavrik (reg.nr. 396-82) til mindre anvendelse mod gulerodsfluer, bedefluer, sellerifluer, kålfluer, kålsommerfugle, agerugler og bladlus i gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, majroe og glaskål på friland
Under revurdering 1. feb. 2028 31. dec. 2099 Mavrik, reg.nr. 396-82, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Mavrik (tau-fluvalinat), tilhører den kemiske gruppe af pyrethroider, IRAC MoA gruppe 3A. Selv om der er udbredt resistens mod glimmerbøsser over for almindelige pyrethroider har Mavrik stadig meget god effekt på dette skadedyr. Risikoen for forekomst af resistens for Mavrik betragtes lav. For at undgå udvikling af resistens, være forsigtig med følgende: - Følg skadetærsklen - Sprøjtning bør udføres under optimale betingelser - For gentagen behandling, brug et produkt med en anden virkningsmekanisme - Brug den bedste sprøjteteknologi
Resistensklasse
3A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Fyld tanken halvt med vand og tilsæt derefter den afmålte mængde Mavrik under omrøring. Ved tankblanding med andre midler fortyndes den afmålte mængde Mavrik i en spand vand før tilsætning til den fyldte tank. Omrør under udsprøjtning, som bør afsluttes få timer efter blanding. Bland aldrig Mavrik med mere end ét produkt. Mavrik skal altid tilsættes først i sprøjtevæsken.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares frostfrit, men tåler ned til - 10 gr. C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Balaya, Belkar, Entargo, Folicur Xpert EC 240, Lenvyor
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Betasana 160 SE, Broadway, Comet Pro, Cycocel 750, Himalaya Pro, Input EC 460, Korvetto, Kumulus S, Metaxon, Mirador 250 SC, Mirror, Moddevo, Moddus M, Moddus Start, Optimus Max, Pixxaro EC, Proline EC 250, Proline Xpert EC 240, Propulse SE 250, Starane XL, Terpal, Tomahawk 200 EC, Tombo, Trimaxx M, Zorvec Enicade, Zypar, Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Solubor DF
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vintersæd, Vårsæd Bladlus 0,15-0,2 lAfgrødens stadium 31-75 Sprøjtefristen er 30 dage før høst. Maks. 2 behandlinger. Der skal være 10-14 dage mellem behandlingerne.
Vintersæd, Vårsæd Hvedegalmyg, sadelgalmyg 0,15-0,2 lAfgrødens stadium 47-75 Sprøjtefristen er 30 dage før høst. Maks. 2 behandlinger. Der skal være 10-14 dage mellem behandlingerne.
Vintersæd Bladlus, trips 0,15-0,2 lAfgrødens stadium 10-75 Sprøjtefristen er 30 dage før høst. Maks. 3 behandlinger. Maks. 1 behandling om efteråret, og maks. 2 behandlinger om foråret. Der skal være 10-14 dage mellem behandlingerne.
Vårsæd Bladlus, trips 0,15-0,2 lAfgrødens stadium 10-75 Sprøjtefristen er 30 dage før høst. Maks. 2 behandlinger. Der skal være 10-14 dage mellem behandlingerne.
Hør, Raps, Rybs Rapsjordloppe 0,2 lAfgrødens stadium 10-12 Maks. én behandling. Sprøjtefristen er 60 dage.
Raps, Rybs Glimmerbøsser, kåltrips, skulpegalmyg, skulpesnudebille 0,2 lAfgrødens stadium 30-71 Maks. 2 behandlinger. 7-21 dage mellem behandlinger. Sprøjtefristen er 60 dage før høst.
Grønne ærter, Ærter Bladlus, stribet bladrandbille, ærtevikler 0,15-0,2 lAfgrødens stadium 10-79 Sprøjtefrist 7 dage i grønne ærter, og 14 dage til modne ærter. Maks. 2 behandlinger. Mindst 14 dage mellem behandlinger.
Hestebønner Bladlus 0,15-0,2 lAfgrødens stadium 50-79 Sprøjtefrist 14 dage. Maks. to behandlinger. Mindst 14 dage mellem behandlinger.
Kartofler Bladlus 0,1-0,2 lAfgrødens stadium 12-49 Sprøjtefrist 7 dage. Maks. to behandlinger. Mindst 14 dage mellem behandlinger.
Blomkål, Broccoli Bladlus, glimmerbøsser 0,2-0,3 lAfgrødens stadium 10-49 Sprøjtefrist 7 dage. Maks. én behandling.
Hovedkål, Rosenkål Bladlus, glimmerbøsser 0,2-0,3 lAfgrødens stadium 10-49 Sprøjtefrist 7 dage. Maks. én behandling.
Juletræer, Nordmannsgran Ædelgranlus, ædelgranstammelus 0,2 lSe bemærkninger Der behandles inden granernes udspring. 14 dage mellem behandlinger. Maks. to behandlinger.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Mavrik er skånsom over for flere nytteinsekter som løbe- og rovbiller, snyltehveps og voksne mariehøns.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 15-20 ºC 30 ºC
Timers tørvejr 1   1-2   2  
Virkemåde
Tau-fluvalinat er et pyrethroid, der specielt er virksomt mod bladlus. Pyrethroiderne er bredt virkende midler med kontaktvirkning mod mange insekter. Ved kontakt med midlet påvirkes skadedyrenes nervesystem, hvilket medfører lammelse. Midlerne optages i planternes vokslag og er regnfaste hurtigt efter udsprøjtning. De virker ved relativt lave temperaturer og er skånsomme over for planterne.Virkningstid: 2-3 uger. Der er på visse lokaliteter konstateret nedsat virkning af pyrethroider mod glimmerbøsser. Det henstilles derfor kun at sprøjte, når bekæmpelsestærsklen er overskredet. Sprøjt under optimale vejrforhold (vindstille).

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask eksponeret hud med mild sæbe og vand fulgt af en skylning med varmt vand. Søg lægeråd. Øjenkontakt: Skyl straks med store mængder vand. Kontakt straks en øjenlæge. Indtagelse: FREMKALD IKKE OPKASTNING. Skyl munden med vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget i munden. Søg straks læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Mavrik
Sikkerhedsdatablad
Mavrik
Vejledning i Planteværn  2024
Side 435 til 436
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.