Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Flipper
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
Alpha BioPesticides Ltd.
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Flipper
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
479,9  g/l  fedtsyrer (C7-C18 og C18 umættede kaliumsalte)
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,75 l/ha 0,174 B/l
Miljøadfærd 68,2 l/ha 0,0147 B/l
Miljøeffekt 14,7 l/ha 0,0679 B/l
I alt 3,90 l/ha 0,257 B/l
 
Pesticidafgift: 46 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
937-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af mellus, bladlus og mider i agurk, squash, tomat, aubergine og jordbær i åbne og lukkede væksthuse.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 2. mar. 2022 31. aug. 2024 Flipper (ABP-617), reg.nr. 937-1
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. mar. 2023 31. aug. 2024 Godkendelse af Flipper (937-1) til mindre anvendelse mod skadedyr i krydderurter, baby-leaf og salat i åbne og lukkede væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. apr. 2023 31. dec. 2099 Godkendelse af Flipper (937-1) til mindre anvendelse mod insekter og mider i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne og lukkede væksthuse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Flipper er ikke klassificeret i IRAC. Der er ingen rapporter om resistens eller nedsat følsomhed overfor Flipper. Der er ingen rapporter om krydsresistens med andre insekticider. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.
Resistensklasse
Uklass.
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Flipper er fysisk blandbart med relevante svampe- og insektmidler. Bland ikke Flipper med produkter som indeholder metalioner med undtagelse af produkter med kobbersalte. Husk altid at læse etiketten på blandingspartneren. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger. Afgrødens tolerance overfor blandingen skal testes ved at behandle et lille antal planter under typiske vækstforhold, før blandingen anvendes på store områder. Fremstilling af sprøjtevæsken: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Tilbered sprøjtevæsken på vaskepladsen eller under tag med opsamling. 1. Fyld en fjerdedel af tanken med vand, og begynd omrøring. 2. Tilsæt den anbefalede mængde blødgøringsmiddel, f.eks. Dynex, til den kvartfyldte tank, og fortsæt omrøringen. 3. Fyld tanken med mindst 70% vand og tilsæt Flipper. Det er ikke nødvendigt med kraftig omrøring. Flipper blandes let med vand, og overdreven omrøring kan forårsage skumdannelse. 4. Fyld tanken til den samlede slutvolumen, og fortsæt omrøringen. 5. Hvis du bruger koldt vand, kan blandingstiden være lidt forlænget (læs afsnittet om vandtemperatur). 6. Brug sprøjtevæsken med det samme.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten rengøres på vaskepladsen eller under tag med opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Midlet må kun opbevares i originalemballagen. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares frostfrit i lukket og original emballage. Opbevar ikke fortyndet produkt. Undgå opbevaring ved temperaturer på under 0 °C. Opbevaring ved temperaturer på under 10 °C kan føre til krystallisering. Dette er helt reversibelt og påvirker ikke produktets effektivitet.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Aubergine i lukket væksthus, Aubergine i åbne væksthuse, Tomater i lukket væksthus, Tomater i åbne væksthuse Bladlus, mellus, spindemider 1-16 lSe bemærkninger Der anvendes 1% brugsopløsning (1 l Flipper pr. 100 l vand). Maks. 5 behandlinger. Første sekvens: 2-3 behandlinger med 7 dages interval imellem behandlinger Anden sekvens 3 uger senere: 2-3 behandlinger med 7 dages interval imellem behandlinger.
Agurk i lukket væksthus, Agurk i åbne væksthuse, Zucchini (squash) i lukket væksthus, Zucchini (squash) i åbne væksthuse Bladlus, mellus, spindemider 1-16 lSe bemærkninger Der anvendes 1% brugsopløsning (1 l Flipper pr. 100 l vand). Maks. 5 behandlinger. Første sekvens: 2-3 behandlinger med 7 dages interval imellem behandlinger Anden sekvens 3 uger senere: 2-3 behandlinger med 7 dages interval imellem behandlinger.
Jordbær i lukket væksthus, Jordbær i åbne væksthuse Bladlus, mellus, spindemider 1-16 lSe bemærkninger Der anvendes 1% brugsopløsning (1 l Flipper pr. 100 l vand). Maks. 5 behandlinger. Første sekvens: 2-3 behandlinger med 7 dages interval imellem behandlinger Anden sekvens 3 uger senere: 2-3 behandlinger med 7 dages interval imellem behandlinger.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Når humlebier bruges til bestøvning, skal humlestaderne holdes lukket, indtil de behandlede planter er helt tørre. Midlet er skånsomt overfor populationer af Chrysoperla spp. og Typhlodromus pyri. Midlet er moderat skadeligt for Aphidius rhopalosiphi. Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er ukendt. Kontakt din rådgiver vedrørende brug af Flipper i kombination med bestøvere og nyttedyr.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Flipper er et kontaktmiddel, der virker på æg, larver og voksne skadedyr. Aktivstoffet i Flipper er fedtsyre (umættede kalium salte). De fedtopløselige kulstofkæder trænger ind i skadedyrets ydre lag og den umættede del af kulstofkæderne påvirker flere vigtige metaboliske processer. Dette forstyrrer fordøjelsen, hvilket bevirker, at skadedyret dør. Produktet skal være i direkte kontakt med skadedyret for at have en effekt.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (P304 + P340 + P312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Flipper
Sikkerhedsdatablad
Flipper
Vejledning i Planteværn  2024
Side 244
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.