Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Floramite 240
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,25 l
Registreringsindehaver
Arysta LifeScience Great Britain Ltd.
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Firmaets produktside
Floramite 240
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
4.850,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
240  g/l  bifenazate
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,23 l/ha 0,449 B/l
Miljøadfærd 40,1 l/ha 0,0249 B/l
Miljøeffekt 35,4 l/ha 0,0283 B/l
I alt 1,99 l/ha 0,502 B/l
 
Pesticidafgift: 76 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 31-05-2025, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
558-12
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i prydplanter i lukkede væksthuse.
Behandlingsfrist
Ingen
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 30. sep. 2022 30. nov. 2023 Floramite 240, reg.nr. 558-12
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. sep. 2022 30. maj 2025 Godkendelse af af Floramite 240 (558-12) til bekæmpelse af spindemider i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse. Se vejledning på etiketten.
Afmeldt / registrering trukket 1. dec. 2023 30. maj 2025 Floramite 240, reg.nr. 558-12, afmeldt i forbindelse med skift af registreringshaver
På forbudsliste 31. maj 2025 31. dec. 2099 Floramite 240, reg.nr. 558-12, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Bifenazat tilhører en gruppe med ikke-afklaret virkemekanisme (IRAC gruppe UN). For at formindske risikoen for at der udvikles resistens over for Floramite, anbefales følgende brug: - Antallet af behandlinger pr. kultur eller år må ikke overstige 2. - Benyt et eller helst to andre produkter med forskellig virkemekanisme før næste behandling med Floramite. - Kontrollér kulturen jævnligt og behandl med Floramite så snart angreb konstateres. Vent ikke til angrebet udvikler sig. - Følg brugsanvisningens anvisning vedrørende dosering og vandmængde. - Benyt mulighederne for integreret produktion, da Floramite kan bruges sammen med biologisk kontrol af spindemider. Integrerede metoder anbefales, da de kan begrænse behovet for spindemidemidler.
Resistensklasse
20D
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
7 dage
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Fyld tanken med den halve vandmængde. Start omrøring. Tilsæt Floramite og derefter den resterende vandmængde. Brug vand med pH mellem 5 og 7. Lad ikke opblandet sprøjtevæske stå natten over eller i længere perioder. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018. Blandinger: Floramite kan generelt blandes med andre produkter. Det anbefales dog at lave et forsøg i lille skala for at kontrollere blandbarhed og sikkerhed for kulturen før større arealer behandles.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares køligt, men frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Prydplanter i lukket væksthus Spindemider 0,4-0,6 lSe bemærkninger NB! Dosering 0,04 pct. i sprøjtevæsken (40 ml pr. 100 l vand), dosis baseret på 1000 liter vand pr. ha. Der anvendes normalt 1000-1500 l vand pr. ha. Vandmængde under 1000 l bør undgås. Der behandles når de første spindemider konstateres. I kulturer med tæt løv, hvor det er vanskeligt at ramme spindemiderne, skal behandlingen gentages efter 7 dage. Vandmængden afhænger af kulturens højde og tæthed, da alt løv skal dækkes af sprøjtevæske.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Floramite er uskadelig for bier og humlebier samt relativt uvirksom mod nytteinsekter. Derfor er produktet anvendeligt i integreret produktion (IP).
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Floramite er et selektivt spindemidemiddel til brug i prydplanter. Ved korrekt brug har Floramite hurtig virkning som kontaktmiddel og derudover en langtidsvirkning. Floramite har generelt god virkning mod spindemider, men virkningen er bedst dokumenteret for væksthusspindemiden (Tetranychus urticae). Floramite bekæmper alle mobile stadier, men der er desuden også en rimelig virkning på æg. Ramte mider bliver hyperaktive efter få timer og tager ikke føde til sig. De dør efter 3-4 dage.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Søg lægehjælp ved ubehag (P314). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende. ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge. INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III, Transporteres efter reglerne for begrænset mængde.
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Floramite 240
Sikkerhedsdatablad
Floramite 240
Vejledning i Planteværn  2023
Side 179
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.