Middeldatabasen   9. december 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Fibro EC
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
20 l
Registreringsindehaver
Certis Belchim B.V.
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Fibro EC
Anvendes indenfor
Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
126,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
797  g/l  paraffinolie (1)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 10,0 l/ha  0,100 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,2 l/ha 0,0495 B/l
Miljøadfærd 2,73 l/ha 0,366 B/l
Miljøeffekt 73,5 l/ha 0,0136 B/l
I alt 2,33 l/ha 0,429 B/l
 
Pesticidafgift: 76 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
631-11
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i kartofler, spindemider i kerne- og stenfrugt eller pærebladlopper i pære.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte jordorganismer må dette produkt eller andre produkter, der indeholder paraffinolie, ikke anvendes mere end 8 gange pr. sæson hvert 3. år på samme areal med kartofler. (SPe1) Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i kartofler ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra §3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. jan. 2023 31. dec. 2024 Fibro EC, reg.nr. 631-11

Anvendelse  
Resistensrisiko
Paraffinolie hører til gruppen af overvejende fysisk virkende midler. Der er derfor lav risiko for resistens.
Resistensklasse
Uklass.
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: I kartofler kan der blandes med midler mod kartoffelskimmel som eksempelvis Ranman, Cymbal og Proxanil. Der må ikke blandes med Shirlan. Desuden kan der blandes med insektmidlerne Teppeki og Mospilan samt pyrethroider. I træfrugt må ikke blandes med svovlholdige midler. Opblanding: 1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring. 2) Tilsæt Fibro EC via præparatfyldeudstyret. 3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt eventuel blandingspartner undervejs. Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Cymbal 45, Kaiso Sorbie, Proxanil, Teppeki
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Kumulus S
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler, Læggekartofler Bladlus 10 lSe bemærkninger Anvendes forebyggende. Fra fremspiring til ca. 1 uge før nedvisning. Vandmængde 200-400 l/ha. Maksimalt 8 behandlinger med minimum 7 dages interval.
Kernefrugt, Stenfrugt Frugttræsspindemide 20-30 lSe bemærkninger Når der findes vinteræg. BBCH 53-57 (knopbrydning - tæt klynge/svulmende knop). Vandmængde 100 l/ha pr. 2 l Fibro EC. Maksimalt 1 behandling pr. år.
Pærer Pærebladlopper 20-30 lSe bemærkninger 1. behandling ved klækning af æg. En eventuel 2. behandling 2-3 dage senere. BBCH 53-57 (knopbrydning - tæt klynge). Vandmængde 100 l/ha pr. 2 l Fibro EC. Maksimalt 2 behandlinger pr. år med minimum 2 dages interval. Maksimalt 40 l/ha pr. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur     30 ºC
Nattefrostrisiko   ingen  
Andet Ukrudtssprøjtning efter brug af Fibro EC kan være risikabelt for afgrøden.
Virkemåde
Fibro EC er et insektmiddel på basis af paraffinolie. Det anvendes til bekæmpelse af insekter i kartofler, æbler, pærer, kirsebær og blommer.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331). INDÅNDING: Frisk luft og hvile. Kontakt læge ved fortsat ildebefi ndende. HUDEN: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i fl ere minutter. Kontakt læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Fibro EC
Sikkerhedsdatablad
Fibro EC
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.