Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Amistar
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
ICI A5504
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Amistar
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
240,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  azoxystrobin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Kartofler 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vinterraps 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vintersæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårraps 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårsæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Ærter 1,00 l/ha  1,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 2,40 l/ha 0,416 B/l
Miljøeffekt 19,4 l/ha 0,0515 B/l
I alt 1,84 l/ha 0,543 B/l
 
Pesticidafgift: 81 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-172
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, gulerødder, knoldselleri, persillerod, pastinak, raps, ærter med og uden bælg, kartofler, kålroer, majroer og græsfrø, samt i jordbær i væksthuse.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug, triticale og byg ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i havre ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i gulerødder, knoldselleri, persillerødder, pastinak, kålroer og majroer ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i raps ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i kartofler ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i jordbær i væksthuse ikke anvendes senere 3 dage før høst. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder. Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 22. feb. 2018 31. dec. 2024 Amistar, reg.nr. 1-172
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. apr. 2019 31. dec. 2024 Godkendelse af Amistar (reg.nr. 1-172) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i hestebønner
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. maj 2019 31. dec. 2024 Godkendelse af Amistar (reg.nr. 1-172), ATR Azoxystrobin (826-6), LFS Azoxystrobin (318-52), Zaftra AZT 250 SC (1-244), Mirador (1-243), Mirador 250 SC (396-41) og Azaka (11-56) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. jan. 2022 31. dec. 2024 Godkendelse af Amistar (1-172) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. mar. 2022 31. dec. 2024 Godkendelse af Amistar (1-172) til mindre anvendelse mod meldug og jordbærsortråd i jordbær dyrket på tætte borde eller i render i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. jul. 2023 31. dec. 2024 Godkendelse af Amistar (reg. nr. 1-172) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i grøntsager på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre strobilurin-holdige produkter kun anvendes 2 gange pr. sæson. Da der er konstateret tilfælde af resistent meldug, skal Amistar benyttes i blandinger med meldugmidler, når der forekommer meldug på sprøjtetidspunktet.
Resistensklasse
11
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen, men afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller andre sprøjtninger, når midlet anvendes.
Opblandingsanvisninger
Amistar omrystes kraftigt og fyldes i den 3/4 fyldte sprøjtetank under omrøring. Lad omrøringen køre under transport og ved udsprøjtning. Efterlad ikke sprøjtevæsken i sprøjten over længere perioder (f.eks. til næste dag). Efter frokostpause eller lign. foretages en grundig omrøring af sprøjtevæsken. Ved tankblanding med Corbel skal Amistar tilsættes først og fordeles grundigt i sprøjtevæsken inden tilsætning af Corbel. Ved blanding af Amistar+Corbel med ethephon-holdige vækstreguleringsmidler (Terpal og Cerone) skal vækstreguleringsmidlerne tilsættes til sidst. Kontroller altid blandingspartnerens anbefalinger vedr. tankmix.
Rengøring
Rengøring af sprøjte Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart efter brug. Med tankspuledyse monteret: Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivér alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryks-ventilen fra det selvrensende filter udløses. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken. 1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. 2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100 - 150 l / 1000 l tank), tilsæt 0,5 All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaske-vandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre mængde skyllevand, end få gange med en større mængde skyllevand. Eksempel: Såfremt der i sprøjtebeholderen er en 10 l rest (sump og pumpesystem) vil to gange fortynding til 100 l vand give en 100 gange fortynding. Hvis de samme 10 l sprøjterest fortyndes ad 4 omgange til 50 l vand opnås en fortynding på 625 gange. Den anvendte mængde skyllevand er den samme. 4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding. 5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bommen/dyser. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2. også ude i marken. Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan punkt 3) også startes i marken og omrøringen fortsættes, mens man kører hjem. HUSK at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. Ingen tankspuledyse monteret I stedet for at anvende 10 - 15% af tankkapaciteten under punkt 3) (vaskningen), skal tanken fyldes helt.
Opbevaring
Opbevares frostfrit. Undgå direkte sollys.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Atlantis OD, Axiendo 2,5 WG, Balaya, Broadway, Cabrio Duo, Cantus, Catch, Cleave, Cossack OD, Cuadro NT, Foxtrot, Hussar OD, Hussar Plus OD, Input EC 460, Juventus 90, Kayak, Lamdex, Lenvyor, Metaxon, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Mustang forte, Nexide CS, Optimus Max, Othello, Pixxaro EC, Primera Super, Primus XL, Proline EC 250, Propulse SE 250, Revus, Rexade 440, Starane 333 HL, Starane XL, Trimaxx M, Trimmer 500 WG, Zypar, Hu-Man 15, Pioner S Gødning 80, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Ally 20 SX, Artina EC, ATR Floclopy, Curbatur, Cycocel 750, Evure Neo, Express 50 SX, Express Gold 33 SX, Flurostar 180, Flurostar XL, Glacis, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Himalaya Pro, LFS Boscalid, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, LFS Metconazol, LFS Pirimicarb, LFS Prothioconazol, LFS Pyraclostrobin, LFS Trinexapac-ethyl, Mavrik, Mirador Forte EC, Mirror, Mixin, Moddevo, Nicanor SG, Nuance Max 75 WG, Option WG, Orius Gold, Pediment, Pirimor 500 WG, Plexeo 90, Primus, Primus 250 WG, Profound, Proline Xpert EC 240, PRO-Tector, Ratio Super 50 SX, Remocco 90, Revus Top SC, Ricorso, Saracen Delta Max, Saracen M, Savvy, Scala, Sonis, Stabilan Extra, Stemper, Tomahawk 200 EC, Tombo, Tridus 250, Trimmer SG, Turret 90, Zorvec Enicade, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Brunrust, gulrust 0,4-1 lAfgrødens stadium 31-69 Positiv sideeffekt mod Hvedebladplet og hvedebrunplet. Maks. 0,4 l/ha i BBCH 31-33, 1,0 l/ha i BBCH 37-69. Maks. dosis pr. sæson: 1,0 l/ha. Maks. to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dages interval. Behandlingsfrist 35 dage.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet, bygrust 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 Positiv sideeffekt mod skoldplet. Maks. 0,4 l/ha i BBCH 30-35, 0,8 l/ha i BBCH 37-45, 1,0 l/ha i BBCH 45-69. Maks. dosis pr. sæson: 1,0 l/ha. Maks. to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dages interval. Behandlingsfrist 35 dage.
Rug, Triticale Brunrust, gulrust 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 Positiv sideeffekt mod Skoldplet, hvedebladplet og hvedebrunplet. Maks. 0,4 l/ha i BBCH 30-35, 0,8 l/ha i BBCH 37-45, 1,0 l/ha i BBCH 45-69. Maks. dosis pr. sæson: 1,0 l/ha. Maks. to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dages interval. Behandlingsfrist 35 dage.
Havre Havrebladplet, kronrust 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 Maks. 0,4 l/ha i BBCH 30-35, 0,8 l/ha i BBCH 37-45, 1,0 l/ha i BBCH 45-69. Maks. dosis pr. sæson: 1,0 l/ha. Behandlingsfrist 35 dage.
Frøgræs Rust 0,5 lAfgrødens stadium 30-69 Moderat effekt mod arter af Puccinia spp. I frøgræs skoldplet i hundegræs, bladplet i rajgræs og svingel. Max. 0,5 l/ha i BBCH 30-69. Maks. dosis pr. sæson: 0,5 l/ha.
Raps Knoldbægersvamp, skulpesvamp 0,5-1 lAfgrødens stadium 60-69 0,5-1,0 l/ha i BBCH 60-69. Maks. to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dages interval. Maks. 1,0 l pr. sæson. Behandlingsfrist 21 dage.
Kålroer, Majroe Skulpesvamp 0,8 lAfgrødens stadium 40-49 0,8 l/ha i BBCH 40-49. Maks. 1 behandling pr. sæson. Behandlingsfrist 14 dage.
Kartofler Kartoffelbladplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 51-85 Maks. 0,5 l/ha i BBCH 51-85. Maks. to behandlinger og anden behandling efter afgrødestadie 59. Mindst 7 dages interval. Maks. 1,0 l pr. sæson. Behandlingsfrist 7 dage.
Gulerødder, Knoldselleri, Pastinak, Rodpersille Meldug 0,8 lAfgrødens stadium 40-49 Moderat til fuld effekt mod bladplet og gulerodbladplet. Maks. 0,8 l/ha i BBCH 40-49. Maks. 1 behandling. Behandlingsfrist 14 dage.
Ærter Meldug 0,6 lAfgrødens stadium 51-69 Moderat til fuld effekt mod meldug. Lav til moderat effekt mod Ærtesyge, ærteskimmel og ærterust. Maks. 0,6 l/ha i BBCH 51-69. Maks. 1 behandling. Behandlingsfrist 14 dage.
Jordbær i væksthus Jordbærsortråd, meldug 1 lUspecificeret Maks. 2 behandlinger pr. sæson med 14-28 dages interval. Behandlingsfrist 3 dage.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Midlet er ikke skadeligt for en lang række nyttedyr, herunder rovmider, rovbiller, svirrefluer, snyltehvepse, edderkopper og guldøje.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Der må sås/plantes efterfølgende afgrøder og rotationsafgrøder efter et rotationsinterval på 30 dage.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8-10 ºC    
Timers tørvejr 1-2   2    
Virkemåde
Azoxystrobin virker systemisk i planten og har desuden en bladgennemtrængende (translaminar) effekt. Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en antisporulerende effekt på visse svampesygdomme. Amistar bekæmper svampesygdomme mest effektivt inden svampen etablerer sig på planten, derfor skal midlet udbringes så snart de første sygdomstegn kan ses eller ved risiko for forestående angreb. Afgrøden vil være beskyttet mod svampeangreb i 2-4 uger afhængig af vækststadie, væksthastighed, sygdomsangreb og dosering. Amistar er yderst skånsom overfor afgrøden, hvilket sammen med god sygdomsbekæmpelse, god langtidseffekt og vedligeholdelse af planternes grønne bladareal, giver høje udbytter af god kvalitet.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Mod bygbladplet kan også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar/Mirador. En resistens, som for tiden kun forventes at berøre de øvrige strobiluriner i begrænset omfang.
Bygmeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Bygrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Hvedemeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Knækkefodsyge 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Septoria 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Skoldplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger.
Førstehjælp
Inhalation: Bring patienten ud i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile. Søg læge som en sikkerhedsforanstaltning. Berøring med huden: Fjern straks forurenet tøj og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand, efterfulgt af sæbe og vand. Forurenet tøj bør vaskes, før det anvendes igen. Kontakt med øjnene: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 10 minutter med adskilte øjenlåg. Søg straks lægehjælp. Indtagelse: Skyl munden med vand. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående læge og vis etiketten.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Amistar
Sikkerhedsdatablad
Amistar
Vejledning i Planteværn  2024
Side 155 til 158
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.