Middeldatabasen   24. september 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Acrobat New
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 551 09F, Acrobat WG, Acrobat Top
Pakningsstørrelse
10 kg
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Acrobat New
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
280,00 kr/kg  (11. sep. 2014)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
75  g/kg  dimethomorph
667  g/kg  mancozeb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Grøntsager 1,68 kg/ha  0,595 BI/kg
Kartofler 1,68 kg/ha  0,595 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,87 kg/ha 0,349 B/kg
Miljøadfærd 15,9 kg/ha 0,0628 B/kg
Miljøeffekt 4,98 kg/ha 0,201 B/kg
I alt 1,63 kg/ha 0,613 B/kg
 
Pesticidafgift: 109 kr. pr. kg

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2022, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-222
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler, løg og skalotteløg.
Behandlingsfrist
Må i kartofler ikke anvendes inden vækststadie BBCH 32 og ikke senere end 14 dage før høst. Må i løg og skalotteløg ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 24. apr. 2014 31. jan. 2021 Acrobat New, reg.nr. 19-222
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. okt. 2014 31. dec. 2021 Godkendelse af Acrobat New (19-222) til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus
Afmeldt / registrering trukket 1. feb. 2021 31. dec. 2021 Acrobat New, reg.nr. 19-222, godkendelse trukket pga. manglende fornyelse af aktivstoffet mancozeb i EU
På forbudsliste 1. jan. 2022 31. dec. 2099 Acrobat New, reg.nr. 19-222, forbud mod opbevaring og anvendelse pga. manglende fornyelse af aktivstoffet mancozeb i EU

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange svampemidler er der almindelig risiko for forekomst af svampetyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor det aktive stof. Under særligt dårlige betingelser kan en ændring i midlets virkning derfor ikke udelukkes. Da det generelt ikke er muligt at forudsige den konkrete risiko for resistensdannelse på grund af de mange kultur- og anvendelsesbetingelser og påvirkningsmuligheder, fraskriver vi os ansvaret for eventuelle skader som følge af resistensdannelser. Den af BASF anbefalede dosering skal ubetinget overholdes for at undgå virkningstab.
Resistensklasse
40 + M
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Acrobat WG kan blandes med Fastac og andre pyrethroider, Pirimor samt Manganchelat. Tilsæt produktet, efter Acrobat WG er opløst i sprøjtevæsken.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Tørt og køligt
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Fastac 50, Signum WG, Manganchelat 8% Mn, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Penncozeb DG, Tridex 75 DG
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 2 kgForebyggende behandling Forebyggende behandling i vækststadie BBCH 33-89. Behandlinger gentages med 7-10 dages interval. Behandlingsfrist: 14 dage. Max. 8 behandlinger pr. sæson.
Løg, Skalotteløg Løgskimmel 2 kgForebyggende behandling Ikke til forårsløg. Forebyggende behandling i vækststadie BBCH 14-48. Behandlingsfrist: 28 dage. Max. 4 behandlinger pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Dimethomorph forhindrer dannelsen af svampens cellevægge. Dimethomorph optages hurtigt i plantevævet og bevæger sig systemisk i blade og stængler. Acrobat New skal primært anvendes forebyggende.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Forklæde
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Bring den forulykkede ud i det fri, men beskyttet mod afkøling. Bevidstløse lægges med hovedet lavt (aflåst sideleje).Søg straks lægehjælp. Hud: Skyld straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Indtagelse: Skyld straks munden og drik rigeligt vand.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9.12 (c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Acrobat New
Sikkerhedsdatablad
Acrobat New
Vejledning i Planteværn  2017
Side 339
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.