Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Candit
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 490 02F, Candit WG
Pakningsstørrelse
0,5 kg
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Candit
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.945,00 kr/kg  (20. sep. 2022)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  kresoxim-methyl
(~ 478  g/kg  kresoxim)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vintersæd) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
(Vårsæd) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
Miljøadfærd 1,28 kg/ha 0,784 B/kg
Miljøeffekt 13,1 kg/ha 0,0765 B/kg
I alt 0,914 kg/ha 1,09 B/kg
 
Pesticidafgift: 164 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-92
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æble, pære, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og tranebær, jordbær i væksthus og på friland, roser i væksthus og på friland samt krysantemum i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i jordbær (friland og væksthus) ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i ribs, solbær, stikkelsbær, blåbær og tranebær ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. For at beskytte grundvandet må dette produkt i jordbær og roser på friland kun anvendes i selve rækkerne (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning. Ved håndtering af krysantemum dyrket i væksthuse skal der anvendes kemisk bestandige handsker. Efter tågesprøjtning skal væksthuset være afspærret mindst 16 timer. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og tranebær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i jordbær og roser ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. dec. 2016 31. dec. 2024 Candit, reg.nr. 19-92
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. dec. 2020 31. dec. 2024 Godkendelse af Candit (19-92) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. feb. 2021 31. dec. 2024 Godkendelse af Candit (19-92) til mindre anvendelse mod meldug i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Kresoxim-methyl tilhører gruppen af strobiluriner også benævnt QoI fungicider (FRAC gruppe 11). Fungicider tilhørende denne gruppe er vurderet til at have høj risiko for opbygning af resistens. I Danmark er der konstateret resistens hos Skurv (Venturia ineaqualis). Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen bør produktet ikke anvendes oftere end de i vejledningen angivne antal gange per sæson. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle sygdomme. Risikoen for resistens overfor fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i vækstforløbet/ infektionsforløbet.
Resistensklasse
11
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Se brugsanvisningen.
Opblandingsanvisninger
I væksthus bør Candit ikke blandes med andre sprøjtemidler, sprede- klæbemidler, gødningsstoffer eller lignende. I frugt- og bæravl kan Candit blandes med Scala, Delan WG, Delan Pro, Signum og Fastac 50.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Candit bør ikke opbevares ved temperaturer lavere end -10º i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 40 ºC.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Delan Pro, Delan WG, Kumulus S, Regalis Plus, Scala, Signum, YaraVita Bortrac, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
LFS Pyraclostrobin+Boscalid
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Pærer, Æbler Meldug 0,2 kgAfgrødens stadium 53-81 Max. 1 behandling. Senest 28 dage før høst. Udbringning med tågesprøjte eller med sprøjte med lodret bom.
Blåbær, Ribs, Solbær, Stikkelsbær, Tranebær Meldug, stikkelsbærdræber 0,16 kgAfgrødens stadium 51-85 Max. 1 behandling. Senest 14 dage før høst. Udbringning med tågesprøjte eller tunnelsprøjte.
Jordbær på friland Meldug 0,2 kgAfgrødens stadium 11-89 Max. 2 behandlinger pr. vækstsæson. Minimum 7 dage mellem behandlinger. Senest 7 dage før høst. Må kun udsprøjtes i selve rækkerne som båndsprøjtning.
Roser på friland Meldug, rosenstråleplet 0,06 kgAfgrødens stadium 11-89 NB! Dosering 0,03 pct. i sprøjtevæsken. Max. 3 behandlinger i vækstperioden, minimum 7 dage mellem behandlinger. Må kun udsprøjtes i selve rækkerne. Manuel udbringning med rygsprøjte eller tilsvarende udstyr.
Jordbær i væksthus Meldug 0,2 kgAfgrødens stadium 11-89 Max. 2 behandlinger pr. vækstsæson. Minimum 7 dage mellem behandlinger. Senest 7 dage før høst. Manuel udbringning med rygsprøjte eller tilsvarende udstyr eller med automatisk væksthus sprøjtesystem.
Roser i væksthus Meldug, rosenstråleplet 0 kgAfgrødens stadium 11-89 NB! Dosering 0,03 pct. i sprøjtevæsken. Max. 3 behandlinger i vækstperioden, minimum 7 dage mellem behandlinger. Manuel udbringning med rygsprøjte eller tilsvarende udstyr eller med automatisk væksthus sprøjtesystem.
Chrysanthemum i væksthus Hvid krysantemumrust 0 kgAfgrødens stadium 11-89 NB! Dosering 0,03-0,10 pct. i sprøjtevæsken. Max. 3 behandlinger i vækstperioden, minimum 7 dage mellem behandlinger. Manuel udbringning med rygsprøjte eller tilsvarende udstyr eller med automatisk væksthus sprøjtesystem.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Candit er forenelig med biologisk bekæmpelse, og Candit er skånsomt over for populationer af Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Trichogramma cacoeciae, Poecilus cupreus og Coccinella septempunctata. Foreneligheden med anvendelsen af andre nyttedyr er ukendt, derfor anbefales det at foretage en prøvebehandling inden egentlig udsættelse.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr ½ 1    
Andet Candit bør kun anvendes på planter i god vækst og uden symptomer på stress forårsaget af tørke, varme, næringsmangel eller lignende.
Virkemåde
Aktivstoffet i Candit Kresoxim-methyl tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energiopbygning påvirkes. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet. Kresoxim-methyl omfordeles efter udsprøjtningen løbende på planten (overfladesystemisk), således at også plantedele, der ikke direkte rammes af sprøjtevæsken beskyttes effektivt mod svampeangreb.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9.12 c
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Candit
Sikkerhedsdatablad
Candit
Vejledning i Planteværn  2024
Side 314 til 315
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.