Middeldatabasen   24. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Opus
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 480 27F
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Opus
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
365,00 kr/l  (23. sep. 2020)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
125  g/l  epoxiconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Majs) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Roer 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vintersæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårsæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,679 l/ha 1,47 B/l
Miljøadfærd 2,82 l/ha 0,354 B/l
Miljøeffekt 1,92 l/ha 0,520 B/l
I alt 0,426 l/ha 2,35 B/l
 
Pesticidafgift: 258 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 31-10-2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-87
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. Vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. Brugsanvisningerne. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 10. sep. 2014 30. okt. 2021 Godkendelse af Opus (19-87) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i havefrø
Godkendt 20. nov. 2014 30. apr. 2020 Opus, reg.nr. 19-87
Afmeldt / registrering trukket 1. maj 2020 30. okt. 2021 Opus, reg.nr. 19-87, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 31. okt. 2021 31. dec. 2099 Opus, reg.nr. 19-87, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Opus indeholder Epoxiconazol der tilhører gruppen af triazoler såkaldte DMI fungicider (FRAC gruppe 3), som vurderes at have middel risiko for udvikling af resistens. For gruppen af DMI fungicider er der konstateret vigende effekter overfor hvedegråplet. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skyldes præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Opus i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. Gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.
Opbevaring
Opus bør opbevares frostfrist i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 40 °C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Atlantis OD, Bell, Broadway, Catch, Ceando, Cleave, Comet, Comet Pro, Cossack OD, Cycocel 750, Cycocel Extra, Entargo, Fastac 50, Flexity, Folicur EW 250, Folpan 500 SC, Hussar OD, Hussar Plus OD, Juventus 90, Kayak, M-750, Mavrik Vita, Medax Max, Medax Top, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Mustang forte, Opera, Optimus Max, Orius Max 200 EW, Othello, Pixxaro EC, Primera Super, Primus XL, Rexade 440, Riza, Rubric, Starane XL, Tebusha 25% EW, Terpal, Trimaxx M, Trimmer 500 WG, Viverda, Zypar, Pioner S Gødning 80, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Ally 20 SX, Artina EC, ATR Floclopy, Evure Neo, Express 50 SX, Express Gold 33 SX, Flurostar XL, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Hormotex 750, Isomexx, LFS Epoxiconazol-pyraclostrobin, LFS Metconazol, LFS Metrafenon, LFS Pyraclostrobin Pro, LFS Trinexapac-ethyl, Mavrik, Metaxon, Mirror, Mixin, Moddevo, Mystic 250 EC, NF-M 750, Nicanor SG, Plexeo 90, Primus, Primus 250 WG, Ratio Super 50 SX, Ricorso, Saracen M, Savvy, Sonis, Tombo, Tridus 250, Trimmer SG, Turret 90, Viverda ezi
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-69 Moderat effekt mod hvedebladplet. Der behandles ved begyndende angreb. Maks. 1,0 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling. Ikke senere end 35 dage før høst.
Vinterbyg, Vårbyg Bygrust, skoldplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-65 Moderat effekt mod bygmeldug, bygbladplet og Ramularia. Der behandles ved begyndende angreb. Maks. 1,0 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling. Ikke senere end 35 dage før høst.
Havre Kronrust, meldug 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-65 Der behandles ved begyndende angreb. Maks. 1,0 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling. Ikke senere end 35 dage før høst.
Rug Brunrust, meldug, skoldplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-65 Der behandles ved begyndende angreb. Maks. 1,0 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling. Ikke senere end 35 dage før høst.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, meldug 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-69 Kun moderat effekt mod meldug. Maks. 1,0 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling. Ikke senere end 35 dage før høst.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   20 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr ½ 2-3    
Virkemåde
Aktivstoffet i Opus Epoxiconazol tilhører gruppen af triazoler. Den primære virkemåde er at blokere dannelsen af ergosterol, der igen medfører en ophobning af ikke funktionelle steroler. Herved forstyrres celle membran dannelsen, hvorved væksten forhindres. Epoxiconazol optages i bladene og fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god helbredende virkning og sikrer samtidig en hvis beskyttelse af nyvækst mod svampeangreb.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Septoria 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skoldplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Sneskimmel 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Trådkølle 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, helmaske. Filtertype A2P3
•  Beskyttelsesdragt uden hætte
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet(se afsnit 2 i sds) og/eller i afsnit 11. Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre ikke kendte.
Førstehjælp
Forurenet tøj fjernes. Efter indånding: Ro, frisk luft, lægehjælp. Ved hudkontakt: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand. Ved kontakt med øjnene: skyl grundigt i 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontrol hos øjenlæge. Ved indtagelse: Skyl straks munden og drik derefter 200 – 300 ml vand, lægehjælp. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9 III
IMDG
9 III
IATA
9 III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Opus
Sikkerhedsdatablad
Opus
Vejledning i Planteværn  2015
Side 219 til 222
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.