Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Signum
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 516 00F, Signum WG
Pakningsstørrelse
2,5 og 10 kg
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Signum
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
750,00 kr/kg  (21. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
67  g/kg  pyraclostrobin
267  g/kg  boscalid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,749 kg/ha  1,34 BI/kg
Grøntsager 0,749 kg/ha  1,34 BI/kg
Kartofler 0,749 kg/ha  1,34 BI/kg
(Vintersæd) 0,970 kg/ha  1,03 BI/kg
(Vårsæd) 0,970 kg/ha  1,03 BI/kg
Ærter 0,749 kg/ha  1,34 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 30,3 kg/ha 0,0330 B/kg
Miljøadfærd 1,93 kg/ha 0,519 B/kg
Miljøeffekt 4,64 kg/ha 0,215 B/kg
I alt 1,30 kg/ha 0,767 B/kg
 
Pesticidafgift: 115 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-151
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i gulerødder, persillerod, pastinak, hvid-, rød-, savoy-, rosen- og blomkål, broccoli, ærter, bønner, løg, kirsebær og blommer, jordbær, porrer, salat, spinat, rucola, solbær, ribs, hindbær, brombær og kartofler.
Behandlingsfrist
Må i kartofler, kirsebær, blommer, jordbær, solbær, ribs, hindbær og brombær ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i løg, salat, rucola og spinat ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i grønne ærter (uden bælg), gulerod, persillerod, pastinak, porrer, hoved-, rosen- og blomsterkål ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i tørrede ærter og bønner ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholde-re, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfla-devand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i landbrugsafgrøder ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i buskfrugt ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i frugtavl ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 15. sep. 2010 15. sep. 2026 Signum WG, reg.nr. 19-151
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. jan. 2011 15. sep. 2026 Off-label godkendelse af Signum WG til svampebekæmpelse i prydplanter i væksthus og på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. jan. 2011 15. sep. 2026 Off-label-godkendelse af Signum WG til bekæmpelse af lagersygdomme i æbler og pærer
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. jan. 2011 15. sep. 2026 Off-label godkendelse af Signum WG til svampebekæmpelse i blåbær
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. apr. 2011 15. sep. 2026 Off-label godkendelse af Signum WG i havefrøkulturer til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. maj 2013 15. sep. 2026 Godkendelse af Signum WG til mindre anvendelse mod gråskimmel i hyben. Brugsanvisning til mindre anvendelse fås hos Hyben Vital, Klausebøllevej 2, 5953 Tranekær.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. sep. 2014 15. sep. 2026 Godkendelse af Signum WG (19-151) til mindre anvendelse mod Alternaria arter i peberrod og skorzonerrod
Mindre anvendelse / Off-label godk. 10. dec. 2015 15. sep. 2026 Godkendelse af Signum, reg.nr. 19-151 til mindre anvendelse mod hestebønnebladplet, rust og chokoladeplet i hestebønner (splitsprøjtning tilladt).
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. dec. 2021 15. sep. 2026 Godkendelse af Signum (19-151) til mindre anvendelse mod gråskimmel i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. nov. 2023 15. sep. 2026 Godkendelse af Signum (reg.nr. 19-151) til mindre anvendelse mod dollarspot på greens på golfbaner
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. jul. 2024 15. sep. 2026 Godkendelse af Signum (reg.nr. 19-151) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i planteskolekulturer på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange svampemidler er der almindelig risiko for forekomst af svampestammer, der er modstandsdygtige (resistente) overfor det aktive stof. Under særligt dårlige betingelser kan en ændring i midlets virkning derfor ikke udelukkes. Da det generelt ikke er muligt at forudsige den konkrete risiko for resistensdannelse på grund af de mange kultur- og anvendelsesbetingede påvirkningsmuligheder, fraskriver vi os ansvaret for eventuelle skader som følge af resistensdannelser. Den af BASF anbefalede dosering skal ubetinget overholdes for at undgå virknings tab. Mange forskellige, især også lokalt og regionalt betingede faktorer kan påvirke produktets virkning. Herunder hører f.eks. vejr- og jordforhold, kulturplantesorter, sædskifte, behandlingstidspunkter, doseringer, blandinger med andre produkter, forekomst af organismer, som er resistente overfor det aktive stof, sprøjteteknik osv. Under særlig ugunstige betingelser kan en ændring i midlets virkning eller beskadigelse af kulturplanterne derfor ikke udelukkes. Fabrikanten og forhandleren fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne følger.
Resistensklasse
11 + 7
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken Efter at have fyldt tanken halvt med rent vand startes omrøringen. Den ønskede mængde produkt tilsættes og tanken fyldes op med vand. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Signum bør opbevares frostfrit i uåbnede og ubeskadigede originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Candit, Delan Pro, Delan WG, Kumulus S, Scala, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Option WG, Zorvec Enicade, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Blomkål, Broccoli, Hvidkål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål Hvidplet, hvidrust, kålbladplet, skulpesvamp 1 kgForebyggende behandling eller straks efter begyndende angreb Anvendes bedst forebyggende eller så tidligt efter begyndende angreb som muligt. Behandling gentages med 2-3 ugers interval afhængig af smittetryk. Maksimalt 3 behandlinger. Sprøjtefrist: 14 dage.
Gulerødder, Pastinak, Rodpersille Cercospora-bladplet, gulerodbladplet, meldug 1 kgStraks efter begyndende angreb Behandling startes ved de første tegn på angreb i marken. Der følges op efter 2 uger efter behov. Der kan påregnes en vis effekt mod knoldbægersvamp. Max 2 behandlinger. Sprøjtefrist: 14 dage.
Bønner, Ærter Gråskimmel, ærteskimmel 1 kgVed begyndende blomstring eller første symptomer Anvendes forebyggende i ærter ved begyndende blomstring eller første sygdomstegn. Ved behov for supplerende behandling i ærter til modenhed skal dette ske ved begyndende bælgsætning (midt - til slut. Af juni). Max 2 behandlinger, dog max 1 behandling i grønne ærter. Sprøjtefrist grønne ærter uden bælg: 14 dage. Sprøjtefrist i tørre ærter og bønner: 21 dage.
Porrer Porrebladplet, purpurskimmel 1,5 kgStraks efter begyndende angreb Ved begyndende angreb. 3 behandlinger kan anvendes med 5 - 10 dages interval. Har nogen virkning mod porrerust og papirplet, men virkningen er utilstrækkelig ved kraftige angreb. Max 3 behandlinger. Sprøjtefrist: 14 dage.
Løg Løgbladgråskimmel, løgbladplet 1 kgStraks efter begyndende angreb Ved begyndende angreb. 2 behandlinger kan anvendes med 5 - 10 dages interval. Signum WG har nogen virkning mod løgskimmel, men virkningen er utilstrækkelig ved kraftige angreb. Max 2 behandlinger. Sprøjtefrist: 7 dage.
Rucola, Salat, Spinat Gråskimmel, knoldbægersvamp 1,5 kgForebyggende behandling I salat: Kan anvendes i 2 forebyggende behandlinger med 7-14 dages interval eller indgå i behandlingsprogram med produkter med anden virkemåde. Max 2 behandlinger. Sprøjtefrist: 7 dage.
Spinat til frøavl Gråskimmel, knoldbægersvamp 1,5 kgFørste angrebssymptomer Opfølgende behandling kan ske efter 14 dage. Max. 2 behandlinger.
Blommer, Kirsebær Grå monilia 0,75 kgUnder blomstring Max 3 behandlinger med Signum i alt. Sprøjtefrist: 3 dage.
Blommer, Kirsebær Kirsebærbladplet, tørresyge 0,75 kgFra blomstring til høst Max 3 behandlinger med Signum i alt. Sprøjtefrist: 3 dage.
Blommer, Kirsebær Gul monilia 0,75 kgBegyndende modning og indtil høst Fra begyndende modning og indtil høst. Max 3 behandlinger med Signum i alt. Sprøjtefrist: 3 dage.
Jordbær Gråskimmel 1,8 kgUnder blomstring Første behandling ved begyndende blomstring. Efterfølgende behandling skal ske 10-14 dage senere. Signum bør ikke indgå i behandlingsprogram med mere end 2 behandlinger. Max 2 behandlinger med Signum i alt. Sprøjtefrist: 3 dage.
Jordbær Jordbærmeldug 1,8 kgForebyggende behandling Bekæmpelse af meldug skal ske forebyggende. Efterfølgende behandling skal ske 10-14 dage senere. Max 2 behandlinger med Signum i alt. Sprøjtefrist: 3 dage.
Jordbær Jordbærsortråd 1,8 kgFra blomstring til høst Bekæmpelse af jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst. Max 2 behandlinger med Signum i alt. Sprøjtefrist: 3 dage.
Ribs, Solbær Filtrust, gråskimmel, meldug, skivesvamp 1,5 kgVed begyndende blomstring eller første symptomer Fra begyndende blomstring og indtil 3 dage før høst. Maksimalt 2 behandlinger. Sprøjtefrist: 3 dage.
Ribs, Solbær Filtrust, gråskimmel, meldug, skivesvamp 1 kgSe bemærkninger Efter høst. Maksimalt 1 behandling. Sprøjtefrist: 3 dage.
Brombær, Hindbær Gråskimmel 1,5 kgVed begyndende blomstring eller første symptomer Fra begyndende blomstring og indtil 3 dage før høst. Maksimalt 2 behandlinger. Sprøjtefrist: 3 dage.
Kartofler Kartoffelbladplet 0,25 kgForebyggende behandling Forebyggende ved begyndende angreb (ofte primo august måned). Opfølgende behandlinger sker i intervaller på 5-10 dage afhængig af smittetrykket. Da Signum WG kun har begrænset virkning på kartoffelskimmel (Phytophtora infestans), anbefales det altid at blande med et kartoffelskimmelmiddel i fuld dosering. Der kan i alt anvendes 4 x 0,25 kg/ha signum. Sprøjtefrist: 3 dage.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr   2    
Virkemåde
Signum er et systemisk virkende fungicid og de to aktivstoffer har hver sin virkemåde og virker på den måde som sikring mod udvikling af resistens. Aktivstoffet pyraclostrobin er et strobilurin og Signum indgår derfor i det maksimale antal af strobilurinbehandlinger for en afgrøde.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelle oplysninger: Forurenet tøj fjernes. Undgå berøring med hud og øjne og beklædning. Ved besvær: gå til lægen. Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen. Efter indånding: Ro, frisk luft, lægehjælp. Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl grundigt i mindst 15 min. under rindende vand med åbne øjne. Ved indtagelse: Skyl munden og drik derefter rigelige mængder vand. Bemærkninger til lægen: Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen) ingen specifik modgift kendes.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Signum
Sikkerhedsdatablad
Signum
Vejledning i Planteværn  2024
Side 179 til 180
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.