Middeldatabasen   1. oktober 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Proline EC 250
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAY F9811, BAY 9811, JAU 6476, Proline, Proline 250 EC
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Proline EC 250
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
480,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  prothioconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,800 l/ha  1,25 BI/l
(Kartofler) 0,450 l/ha  2,22 BI/l
(Majs) 0,700 l/ha  1,43 BI/l
(Vinterraps) 0,700 l/ha  1,43 BI/l
Vintersæd 0,800 l/ha  1,25 BI/l
Vårsæd 0,800 l/ha  1,25 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 58,4 l/ha 0,0171 B/l
Miljøeffekt 44,8 l/ha 0,0223 B/l
I alt 8,74 l/ha 0,114 B/l
 
Pesticidafgift: 22 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-473
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst og kun med 2 behandlinger pr. sæson.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 29. jun. 2010 15. aug. 2026 Proline 250 EC, reg.nr. 18-473
Mindre anvendelse / Off-label godk. 10. jan. 2013 15. aug. 2026 Godkendelse af Proline 250 EC til mindre anvendelse i vinterspelt
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. mar. 2013 15. aug. 2026 Godkendelse af Proline EC 250 til mindre anvendelse på golfbaner mod sneskimmel. Vejledning fås hos Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Under revurdering 16. aug. 2026 31. dec. 2099 Proline 250 EC, reg.nr. 18-473, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Samlet set vurderes risikoen for resistensudvikling hos DMI-fungicider, hvortil Proline EC 250 hører, at være moderat. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. For at mindske risikoen for resistensudvikling bør DMI-fungicider maximalt anvendes 2-3 gange pr. vækstsæson. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse. Det kan ikke udelukkes, at svampe udvikler nedsat følsomhed mod Proline EC 250. Sælger kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. nedsat følsomhed.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Se brugsanvisning.
Opblandingsanvisninger
Proline EC 250 kan blandes med relevante plantebeskyttelsesmidler. Eksempler på mulige tankblandinger: Herbicider: Starane, Gratil, Primera Super og MCPA-holdige produkter. Fungicider: Folicur, Tern og strobilurinholdige produkter Insekticider: Pyrethroider Vækstreguleringsmidler: Cerone, Moddus og Terpal Desuden kan blandes med Mangansulfat af god kvalitet. Fremstilling af sprøjtevæsken: Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand. Omrøring sættes i gang. Under stadig omrøring hældes Proline EC 250 direkte i sprøjtetanken samtidig med vandpåfyldning.
Rengøring
Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Køligt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Alliance, Amistar, Azaka, Balaya, Broadway, Catch, Cerone, Cuadro 25 EC, Cuadro NT, Cycocel 750, DFF, Entargo, Folicur Xpert EC 240, Hussar OD, Hussar Plus OD, Input EC 460, Kayak, Lamdex, Lenvyor, M-750, Metaxon, Moddus M, Moddus Start, Mustang forte, NF-M 750, Othello, Pixxaro EC, Primera Super, Primus, Propulse SE 250, Rexade 440, Starane XL, Terpal, Zypar, Mangansulfat 32, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
ATR Floclopy, Evure Neo, Express Gold 33 SX, Himalaya Pro, Mavrik, Medax Max, Medax Top, Moddevo, Optimus Max, Proline Xpert EC 240, PRO-Tector, Saracen Delta Max, Starane 333 HL, Talius, Talius EC, Tomahawk 200 EC, Tombo, Trimaxx M
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hvede Aksfusarium, brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedebrunplet, hvedegråplet, hvedemeldug, knækkefodsyge 0,8 lAfgrødens stadium 30-71 I hvede må udføres maksimalt 2 behandlinger pr. vækstsæson med 2-3 ugers interval i vækststadie 30-71. Højeste dosering pr. behandling er 0,8 l pr. ha. Mod knækkefodsyge behandles om foråret ved de første tegn på sygdom fra vækststadie 30-32. Mod meldug, gulrust og brunrust sprøjtes, når de første sygdomstegn viser sig i marken. Mod gulrust giver Proline EC 250 generelt god forebyggende effekt, mens effekten kan være ringere, hvis midlet må udføres kurativt. Mod brunrust vurderes effekten at være moderat. Mod hvedebrunplet og hvedegråplet (septoria) sprøjtes efter risikovurdering eventuelt ved begyndende angreb. Tidlig behandling kan have sanerende effekt. For at opnå beskyttelse af de øverste blade og akset, behandles fra vækststadie 37 frem til vækststadie 71. Mod hvedebladplet behandles ved de første sygdomstegn. Behov for tidlig behandling i foråret kan navnlig opstå i hvedesædskifter med reduceret jordbehandling. Mod aksfusarium vil det optimale tidspunkt for behandling være mellem begyndende blomstring st. 61 og afsluttet blomstring st. 69. Bekæmpelse af aksfusarium kan bl.a. nedsætte dannelsen af mycotoxiner.
Byg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, ramularia, skoldplet 0,8 lAfgrødens stadium 31-65 I byg må udføres maksimalt 2 behandlinger pr. vækstsæson med 2-3 ugers interval i vækststadie 31-65. Højeste dosering pr. behandling er 0,8 l pr. ha. Mod bygrust, bygbladplet, meldug, skoldplet og ramularia sprøjtes ved begyndende angreb.
Havre Havrebladplet, meldug 0,8 lAfgrødens stadium 32-65 I havre må udføres maksimalt 2 behandlinger pr. vækstsæson med 2-3 ugers interval i vækststadie 32-65. Højeste dosering pr. behandling er 0,8 l pr. ha. Mod meldug og havrebladplet sprøjtes ved begyndende angreb. Effekten mod havrebladplet angives at være moderat.
Rug Brunrust, rugmeldug, skoldplet 0,8 lAfgrødens stadium 31-65 I rug må udføres maksimalt 2 behandlinger pr. vækstsæson med 2-3 ugers interval i vækststadie 31-65. Højeste dosering pr. behandling er 0,8 l pr. ha. Mod meldug, brunrust og skoldplet sprøjtes ved begyndende angreb.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, meldug, skoldplet 0,8 lAfgrødens stadium 31-65 I triticale må udføres maksimalt 2 behandlinger pr. vækstsæson med 2-3 ugers interval i vækststadie 31-65. Højeste dosering pr. behandling er 0,8 l pr. ha. Mod gulrust, brunrust, meldug, skoldplet, hvedebrunplet og hvedegråplet sprøjtes ved begyndende angreb.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen, men se forbehold vedr. efterfølgende afgrøde.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 6 ºC 15-18 ºC  
Luftfugtighed   Over 70%  
Timers tørvejr 1   2    
Generelle vækstbetingelser Vækst God vækst  
Andet Der er også virkning, selv om de optimale virkningsbetingelser ikke er tilstede, men det begrænser muligheden for at anvende nedsatte doseringer. Behandling på saftspændte planter giver den hurtigste optagelse og den bedste fordeling i planterne. Undgå sprøjtning under ekstreme vejrforhold, f.eks. tørke med stærk solskin og temperatur over 25 °C.
Virkemåde
Proline EC 250 er et systemisk svampemiddel til bekæmpelse af en lang række svampesygdomme i korn. Midlet tilhører triazolerne. Proline EC 250 optages hurtigt i planten og fordeles ensartet i bladene med saftstrømmen. Produktet virker såvel forebyggende som helbredende.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Septoria 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skoldplet 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Kl. 9 III
IMDG
Kl. 9 III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Proline EC 250
Sikkerhedsdatablad
Proline EC 250
Vejledning i Planteværn  2021
Side 413
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.