Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Proxanil
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.)
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Firmaets produktside
Proxanil
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
250,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
333,6  g/l  propamocarb
50  g/l  cymoxanil
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 1,71 l/ha  0,586 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,25 l/ha 0,798 B/l
Miljøadfærd 28,9 l/ha 0,0346 B/l
Miljøeffekt 270 l/ha 0,0037 B/l
I alt 1,20 l/ha 0,836 B/l
 
Pesticidafgift: 125 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
361-15
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. jun. 2012 15. jun. 2026 Proxanil, reg.nr. 361-15
Under revurdering 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Proxanil, reg.nr. 361-15, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Resistensrisiko: Propamocarb tilhører gruppen carbamater (FRAC gruppe 28) og Cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime (FRAC gruppe 27) som begge vurderes at have en lav - medium risiko for udvikling af resistens. Der er ikke kendskab til krydsresistens til andre aktivstoffer. Resistensstrategi: Da Proxanil indeholder to aktivstoffer med forskellig virkemekanisme, er risikoen for resistens lav. Proxanil alene bør dog ikke anvendes mere end to gange i træk. Hvis der blandes med et produkt indeholdende et tredje aktivstof, er der ingen restriktioner.
Resistensklasse
28 + 27
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
7 dage.
Opblandingsanvisninger
Opblanding 1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring. 2) Tilsæt Proxanil via præparatfyldeudstyret. 3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt eventuel blandingspartner under vejs. Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen. Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling.
Rengøring
Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26.11.2018 eller eventuel senere udgave.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Fibro, Mospilan SG, Narita, Teppeki, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Afinto, Fibro EC, Hinode, Zorvec Enicade
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 2-2,5 lForebyggende behandling Der anvendes 200-300 l vand. Laveste dosering anvendes ved blanding med andre midler mod kartoffelskimmel. Maksimalt 6 behandlinger pr. sæson fra kartoflerne er ca. 15 cm høje. Minimum interval 7 dage mellem behandlinger. Proxanil anvendes bedst i et sprøjteprogram afvekslende med andre produkter. Er ikke velegnet til de sidste sprøjtninger mod knoldskimmel.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr   2    
Virkemåde
Proxanil er et svampemiddel mod kartoffelskimmel bestående af to aktivstoffer, propamocarb og cymoxanil. Begge aktivstoffer er virksomme mod skimmel, men de virker på hver sin måde. Propamocarb er systemisk virkende, mens cymoxanil er et kontaktmiddel med lokalsystemisk virkning. Kombinationen af de to aktivstoffer sikrer en god virkning og modvirker resistensdannelse.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). INDÅNDING: Frisk luft og hvile. Kontakt læge ved fortsat ildebe ndende. ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i ere minutter. INDTAGELSE: Rens munden med vand hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H290 Kan ætse metaller.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1760
RID_ADR
Klasse 8,III
IMDG
Klasse 8,III
IATA
Klasse 8,III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Proxanil
Sikkerhedsdatablad
Proxanil
Vejledning i Planteværn  2024
Side 388
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.