Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Switch 62,5 WG
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 kg
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Switch 62,5 WG
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.205,00 kr/kg  (22. sep. 2020)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
375  g/kg  cyprodinil
250  g/kg  fludioxonil
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Ærter 1,00 kg/ha  1,00 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 1,74 kg/ha 0,576 B/kg
Miljøeffekt 7,85 kg/ha 0,127 B/kg
I alt 1,42 kg/ha 0,703 B/kg
 
Pesticidafgift: 111 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-201
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær, ærter med og uden bælg, samt prydplanter i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i jordbær på friland ikke anvendes senere end 10 dage før høst. Må i jordbær i væksthus ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. sep. 2012 15. mar. 2026 Godkendelse til mindre anvendelse af Switch 62,5 WG til bekæmpelse af gråskimmel på frilandsvinstokke/-druer til brug for vinproduktion
Godkendt 14. jun. 2013 15. mar. 2026 Switch 62,5 WG, reg.nr. 1-201
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. dec. 2013 15. mar. 2026 Godkendelse af Switch 62,5 WG, reg.nr. 1-201, til mindre anvendelse mod svampesygdomme i æble, pære, kirsebær, blomme, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hindbær og brombær.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. maj 2014 15. mar. 2026 Godkendelse af Switch 62,5 WG, reg.nr. 1-201, til mindre anvendelse mod svampesygdomme i agurk, courgetter, tomat, peber, aubergine, salat og krydderurter i væksthus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. sep. 2014 15. mar. 2026 Godkendelse af Switch 62,5 WG (1-201) til mindre anvendelse mod sneskimmelsvamp på golfgreens. Vejledning fås hos Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. maj 2016 15. mar. 2026 Godkendelse af Switch 62,5 WG (1-201) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i frilandsgrønsager
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. maj 2016 15. mar. 2026 Godkendelse af Switch 62,5 WG (1-201) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i bønner og lupiner til modenhed
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. maj 2016 15. mar. 2026 Godkendelse af Switch 62,5 WG (1-201) til mindre anvendelse mod svampeangreb ved produktion af havefrø samt planteskolekulturer/prydplanter på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 2. jul. 2021 15. mar. 2026 Godkendelse af Switch 62,5 WG (reg.nr. 1-201) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i prydplanter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. sep. 2021 15. mar. 2026 Godkendelse af Switch 62,5 WG (reg.nr. 1-201) til mindre anvendelse mod gråskimmel og jordbær sortråd i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. nov. 2021 15. mar. 2026 Godkendelse af Switch 62,5 WG (reg.nr. 1-201) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i agurk, courgette, tomat, peberfrugt, aubergine, salat og krydderurter i åbne væksthuse

Anvendelse  
Resistensrisiko
De to aktivstoffer fludioxonil og cyprodinil er fra kemikalieklasser med forskellig virkning, og der er ingen risiko for krydsresistens. Switch er altså udviklet med henblik på at minimere risikoen for resistensdannelse. For at undgå udvikling af mindre følsomme stammer af svampesygdommen bør Switch alligevel anvendes i et program med forskellige midler med forskellig virkemekanisme og som har tilstrækkelig effekt mod sygdommen.
Resistensklasse
9 + 12
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Med vore nuværende kundskaber er Switch® fysisk blandbar med de vigtigste svampe- og insektmidler. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på blandingen. Lavderfor altid en prøveblanding først. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.
Rengøring
Fyld tanken halvt med vand, start omrøringen og tilsæt den nødvendige mængde Switch® til tanken. Omrør blandingen omhyggeligt før brug og fortsæt omrøring under sprøjtning. Rengøring af sprøjteudstyr: Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart efter brug. HUSK, at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken.
TANKSPULEDYSE MONTERET: Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivér alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at over-tryksventilen fra det selvrensende filter udløses.
1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.
2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l / 1000 l tank), tilsæt 0,5 l All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre mængde skyllevand, end få gange med en større mængde skyllevand.
4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding.
5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom/dyser. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2) også ude i marken. Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan punkt 3) også startes i marken og omrøringen fortsættes, mens man kører hjem.
INGEN TANKSPULEDYSE MONTERET: I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten under punkt 3) (vaskningen), skal tanken fyldes helt.Spild og rengøring: Ved spild på jord fjernes kraftigt forurenede jordlag. Ved spild på gulv blandes med sand, jord eller andet ikke reaktivt adsorberende materiale. Indendørs forurenet område rengøres grundigt med sæbe og vand. Udslip til afløb forhindres. Opsamlet forurenet materiale opbevares i lukkede beholdere. Opsamlet materiale er farligt afffald, som bortskaffes gennem den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Ærter med bælg, Ærter uden bælg Gråskimmel, storknoldet knoldbægersvamp, ærtesyge 1 kgBegyndende blomstring Behandling sker ved begyndende sygdomsangreb ved begyndende blomstring. Max. en sprøjtning senest 14 dage før plukning eller høst. Hvor kulturen skal anvendes til konsum kontakt kontrakt-holder før Switch anvendes. Anvend 200-400 liter vand pr. ha. Ærter kan behandles uden risiko for skader. Man bør dog ikke behandle stressede planter.
Jordbær på friland Gråskimmel, jordbærsortråd 1 kgBegyndende blomstring Jordbær på friland og i plasttunnel. Anvendes ved begyndende blomstring og maks. en gang pr. sæson og senest 10 dage før plukning. Anvendes kun i båndsprøjtning med jordbærbom, og doseringen tilpasse den anvendte båndbredde. Anvend 500-1500 liter vand pr. ha. Jordbær kan behandles uden risiko for skader. Man bør dog ikke behandle stressede planter.
Jordbær i væksthus Gråskimmel, jordbærsortråd 1 kgBegyndende blomstring Anvendes ved begyndende blomstring og med maks. to sprøjtninger, heraf kun en før høst og senest 7 dage før plukning. Anvend 500-1500 liter vand pr. ha. Jordbær kan behandles uden risiko for skader. Man bør dog ikke behandle stressede planter.
Prydplanter Gråskimmel 1 kgBegyndende blomstring Behandling foretages ved begyndende sygdomsangreb. Switch® er anvendt på mange kulturer uden skade på kulturen. Men da der findes et utal af arter og varieteter, forskellige vækst forhold osv, bør man altid teste Switch® på en lille antal af planter før hele kulturen behandles. Anvend 500-1200 liter vand pr. ha. Max. 1 gang pr. sæson. Både prydplanter med- og uden blomst kan principielt behandles uden risiko, men blomstrende planter er mere følsomme. Switch® kan anvendes uden risiko i nellike, chrysanthemum, cyclamen*, birkefigen, Gerbera, brudeslør, Hortensia, Primula acaulis, roser og stedmoder. Der er fundet skader på Anemone, Begonia* Kalanchoë* og Lisianthus ved flere behandlinger med Switch®. Bemærk at man kun må sprøjte en gang pr. sæson i Danmark.
* I den mørke del af året er der øget risiko for skade på specielt blomstrende planter. Der er set sprøjteskader i Begonia, Cyclamen, Kalanchoë og Saintpaulia. Der er stor risiko for skader hvis Switch® anvendes i Exacum affine, Impatiens, Pelargonium (Geranium) og Saintpaulia ionantha. Man bør derfor ikke anvende Switch® i disse kulturer eller anvende produktet med yderste forsigtighed, hvis man vil tage risikoen.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   15-20 ºC  
Timers tørvejr   4    
Virkemåde
Switch 62,5 WG indeholder de to aktivstoffer cyprodinil og fludioxonil, der begge bør anvendes forebyggende eller i det meget tidlige udviklingsstadie af sygdommen. Cyprodinil er et bredspektret systemisk svampemiddel, der virker på svampens biokemiske mekanismer. Den hæmmer myceliets indtrængning i planten og forstyrrer mycelievæksten i planten. Cyprodinil har lipofile egenskaber, som gør, at den optages i vokslaget og kutikula. Stoffet diffunderer ind i xylemet og bevæger sig med vandstrømmen op og ud i hele planten. Fludioxonil er ikke systemisk og virker ved at hæmme spiringen af svampesporer og mycelievækst på planteoverfladen. Der sker nogen optagelse af stoffet i kutikula.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Hav dunk, etiket eller dette sikkerhedsdatablad ved hånden når Giftlinjen, eller lægen kontaktes.
Indånding: Bring patienten ud i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile. Giv kunstigt åndedræt, hvis vejrtrækningen bliver uregelmæssig eller ophører. Søg straks lægehjælp som en forholdsregel.
Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj, og vask umiddelbrat herefter huden med rigeligt vand, efterfulgt af sæbe og vand. Dette er vigtigt for at minimere kontakten med huden. Søg lægehjælp, hvis irritation varer ved. Forurenet tøj bør vaskes, før det anvendes igen.
Øjenkontakt: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Fjern kontaktlinser. Søg straks lægehjælp.
Indtagelse: Søg omgående læge og vis etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Fremkald ikke opkastning.
Modgift: Der kendes ingen specifik modgift. Giv symptomatisk behandling.
Ved forgiftningstilfælde: Alarm 112. Ellers kontakt læge. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 8212 1212.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Switch 62,5 WG
Sikkerhedsdatablad
Switch 62,5 WG
Vejledning i Planteværn  2024
Side 215 til 217
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.