Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Ortiva Top
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Ortiva Top
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
590,00 kr/l  (17. sep. 2018)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
125  g/l  difenoconazol
200  g/l  azoxystrobin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Kartofler) 0,612 l/ha  1,63 BI/l
(Vinterraps) 0,556 l/ha  1,80 BI/l
(Vintersæd) 0,556 l/ha  1,80 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,47 l/ha 0,224 B/l
Miljøadfærd 2,11 l/ha 0,474 B/l
Miljøeffekt 17,6 l/ha 0,0569 B/l
I alt 1,32 l/ha 0,755 B/l
 
Pesticidafgift: 113 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-203
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på friland i asparges, broccoli, blomkål, rosenkål, hovedkål (hvid-, rød- og savoykål), grønkål, kinakål, peberrod, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, vårsalat, hovedsalat, endivie, rucola, porre, ærter uden bælg samt agurk i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i agurk ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i gulerod, peberrod, pastinak, persillerod, knoldselleri, vårsalat, hovedsalat, endivie, rucola, broccoli, blomkål, grønkål, kinakål og ærter uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i rosenkål, hovedkål (hvid-, rød- og savoykål) og porre ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Ved håndtering af agurk i drivhus skal der anvendes kemisk bestandige handsker. Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder mefentrifluconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. feb. 2022 31. dec. 2025 Ortiva Top, reg.nr. 1-203, ændret etikette som følge af nye triazol-regler
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. jan. 2023 31. dec. 2025 Godkendelse af Ortiva Top (reg.nr. 1-203) til mindre anvendelse mod meldug i agurk og squash i åbne væksthuse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Blandingen af triazolet difenoconazole og strobilurinet azoxystrobin med forskellige virkemekanismer fungerer som en effektiv resistens strategi. Difenoconazol, som tilhører FRAC gruppe 3, er et systemisk fungicid med kurativ effekt, mens azoxystrobin, som tilhører FRAC gruppe 11, har kontaktvir- kende og systemisk aktivitet. Der er ingen krydsresistens mellem de to fungicid typer. For at undgå udvikling af resistens bør der ikke behandles med Ortiva Top og andet strobilurin mere end to gange, som en del af et behandlingsprogram. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
3 + 11
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Der skal anvendes en sprøjteteknik, der giver god dækning og nedtrængning i afgrøden, hvilket sikrer god virkning. Ortiva Top tilsættes når tanken er halvt fyldt under omrøring og inden eventuelle blandingspartnere tilsættes. Blandbarhed: Med vore nuværende kundskaber er Ortiva Top fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer af god kvalitet. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på blandingen. Lav derfor altid en prøveblanding først. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Asparges Løg-ringplet, rust 1 lSe bemærkninger Maks. 1 behandling hvert andet år. Der må kun behandles efter høst. Vandmængde: 400-800 l/ha.
Blomkål, Broccoli, Grønkål, Hvidkål, Kinakål, Peberrod, Rosenkål, Rødkål, Savoykål Hvidrust, knoldbægersvamp, korsblomstmeldug, kålbladplet, lille skulpesvamp, Phoma, stor skulpesvamp 0,8 lAfgrødens stadium 40-49 Maks. 1 behandling. Vandmængde: 400-800 l/ha.
Gulerødder, Pastinak, Peberrod, Rodpersille Cercospora-bladplet, gulerodbladplet, knoldbægersvamp, meldug 1 lAfgrødens stadium 40-46 Maks. 1 behandling. Vandmængde: 400-800 l/ha.
Knoldselleri Knoldbægersvamp, meldug, selleribladpletsyge 1 lAfgrødens stadium 40-49 Max. 1 behandling. Vandmængde: 400-800 l/ha.
Endivie, Hovedsalat, Rucola, Vårsalat Knoldbægersvamp, salatskimmel 0,8 lAfgrødens stadium 40-49 Maks. 1 behandling. Vandmængde: 300-1200 l/ha.
Porrer Løgbladplet, løgrust, purpurskimmel 0,8 lFra afgrødens stadium 40 Max. 1 behandling hvert andet år. Vandmængde: 400-800 l/ha.
Ærter til modenhed Ærtemeldug, ærtesyge 1 lAfgrødens stadium 59-77 Maks. 1 behandling. Vandmængde: 300-1200 l/ha.
Agurk i væksthus Agurkmeldug 1 lAfgrødens stadium 51-89 Maks. 3 behandlinger med minimum 10 dages interval. Vandmængde: 500-1500 l/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8-10 ºC    
Timers tørvejr 2      
Andet Virkningen af produktet er i øvrigt ikke særlig temperaturafhængig.
Virkemåde
Azoxystrobin er et bredspektret fungicid fra gruppen af strobiluriner. Azoxystrobin virker systemisk i planten og har desuden en bladgennemtrængende (translaminar) effekt. Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en antisporulerende effekt på visse svampesygdomme. Difenoconazol er et systemisk triazol fungicid som giver kurativ og beskyttende effekt.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag. Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ortiva Top
Sikkerhedsdatablad
Ortiva Top
Vejledning i Planteværn  2024
Side 159 til 161
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.