Middeldatabasen   16. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Previcur Energy
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Previcur Energy
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
541,75 kr/l  (12. jul. 2013)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
530  g/l  propamocarb
310  g/l  fosetyl-Al
(~ 96,3  g/l  fosetyl)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Grøntsager 1,06 l/ha  0,939 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,23 l/ha 0,449 B/l
Miljøadfærd 4,50 l/ha 0,222 B/l
Miljøeffekt 19,1 l/ha 0,0522 B/l
I alt 1,38 l/ha 0,723 B/l
 
Pesticidafgift: 119 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-544
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i salat på friland og i væksthus, småplanter af hovedkål, blomsterkål og rosenkål samt tomat og agurk dyrket i stenuld eller i jord.
Behandlingsfrist
Må i tomater og agurker ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Der er ikke sat behandlingsfrist for hovedkål, blomsterkål og rosenkål.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i salat på friland efter vækststadie (BBCH) 40 ikke udbringes i en vandmængde under 1000 L/Ha for at beskytte fugle. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. jul. 2012 15. mar. 2026 Previcur Energy, reg.nr. 18-544
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. aug. 2014 15. mar. 2026 Godkendelse af Previcur Energy, reg. nr. 18-544, til mindre anvendelse mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. aug. 2021 15. mar. 2026 Godkendelse af Previcur Energy (reg. nr. 18-544) til mindre anvendelse mod Pythium spp. i tomat, agurk og salat i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. sep. 2021 15. mar. 2026 Godkendelse af Previcur Energy (reg. nr. 18-544) til mindre anvendelse til udsprøjtning mod Pythium og Peronospora i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. sep. 2021 15. mar. 2026 Godkendelse af Previcur Energy (reg. nr. 18-544) til mindre anvendelse til udvanding mod Pythium i prydplanter dyrket i potter i åbne væksthuse
Under revurdering 16. mar. 2026 31. dec. 2099 Previcur Energy, reg.nr. 18-544, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller middel med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse, og kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.
Resistensklasse
28 + 33
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Se etiketten.
Opblandingsanvisninger
Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares køligt men frostfrit, beskyttet mod sollys.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Salat i væksthus, Salat på friland Pythium spp. 30 lSe bemærkninger NB! Dosering 3 ml/m2. Udvandet før udplantning. 1. behandling lige efter såning og inden fremspiring. 2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage senere. Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m2. Maks. 2 behandlinger pr. afgrøde.
Salat i væksthus, Salat på friland Salatskimmel 2,5 lSe bemærkninger Forebyggende behandling ved sprøjtning efter udplantning. Efterfølgende behandling ca. 10 dage senere. Udbringes i 250-1000 ltr. vand/ha. Maks. 2 behandlinger pr. afgrøde.
Blomsterkål i væksthus, Hovedkål i væksthus, Rosenkål i væksthus Pythium spp. 30 lSe bemærkninger NB! Dosering 3 ml/m2. Udvandet før udplantning. 1. behandling lige efter såning og inden fremspiring. 2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage senere. Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m2. Maks. 2 behandlinger pr. afgrøde.
Agurk dyrket i stenuld, Tomater dyrket i stenuld Pythium spp. 30 lSe bemærkninger NB! Dosering 3 ml/m2. Udvandet før udplantning. 1. behandling lige efter såning og inden fremspiring. 2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage senere. Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m2. Maks. 2 behandlinger pr. afgrøde.
Agurk dyrket i stenuld, Tomater dyrket i stenuld Pythium spp. 3 lSe bemærkninger Efter udplantning tilført via drypvanding (ikke i recirkulerende anlæg). 1. behandling lige efter plantning. Efterfølgende behandlinger med ca. 10 dages interval. Maks. 4 behandlinger pr. afgrøde.
Agurk dyrket i jord, Tomater dyrket i jord Pythium spp. 30 lSe bemærkninger NB! Dosering 3 ml/m2. Udvandet før udplantning. 1. behandling lige efter såning og inden fremspiring. 2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage senere. Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m2. Maks. 2 behandlinger pr. afgrøde.
Agurk dyrket i jord, Tomater dyrket i jord Pythium spp. 3 lSe bemærkninger Efter udplantning tilført via drypvanding (ikke i recirkulerende anlæg). 1. behandling lige efter plantning. 2. behandling 10-14 dage senere. Maks. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Previcur Energy er et systemisk svampemiddel, der indeholder en kombination af to aktivstoffer, propamocarb og fosetyl, som effektivt beskytter rødder og overjordiske plantedele af bredbladede afgrøder mod Oomyceter. Kombinationen har multi-site virkning og er derfor velegnet som del af en strategi for at undgå resistens. Midlet har direkte effekt ved at modvirke mycelievækst/indtrængning samt sporeproduktion og -spiring. Indirekte har midlet effekt ved at stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremmer væksten.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand. Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Previcur Energy
Sikkerhedsdatablad
Previcur Energy
Vejledning i Planteværn  2024
Side 389 til 391
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.