Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Comet Pro
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Comet 200
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Comet Pro
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
390,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
200  g/l  pyraclostrobin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Grøntsager 1,25 l/ha  0,800 BI/l
(Kartofler) 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Majs 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Roer 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Vintersæd 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Vårsæd 1,25 l/ha  0,800 BI/l
(Ærter) 1,25 l/ha  0,800 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,66 l/ha 0,273 B/l
Miljøadfærd 8,61 l/ha 0,116 B/l
Miljøeffekt 2,55 l/ha 0,392 B/l
I alt 1,28 l/ha 0,782 B/l
 
Pesticidafgift: 114 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-184
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, majs og bederoer.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst i hvede, og må ikke anvendes senere end 42 dage før høst i rug, triticale, byg og havre.Må i majs ikke anvendes senere end i vækststadium 65. Må i frøgræs kun anvendes i vækststadium 30-69, og halm fra høstet frøgræs må ikke bruges til opfodring. Må i bederoer ikke anvendes senere end i vækststadium 49 og ikke senere end 28 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Halm fra høstet frøgræs må ikke bruges til opfodring. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkervarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jul. 2021 31. jan. 2025 Godkendelse af Comet Pro (reg.nr. 19-184) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i asparges og rødbede på friland
Godkendt 9. dec. 2021 15. sep. 2026 Comet Pro, reg.nr. 19-184, godkendelse udvidet til at omfatte bederoer (sukkerroer)

Anvendelse  
Resistensrisiko
Comet Pro indeholder pyraclostrobin, der tilhører gruppen af strobiluriner (FRAC-gruppe 11), som vurderes at have en høj risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der fundet udbredt resistens overfor strobiluriner blandt svampe som forårsager hvedegråplet, hvedebladplet, meldug i byg og hvede samt ramularia i korn. I sukkerroer er der fundet enkelte tilfælde af nedsat følsomhed overfor populationer af bedemeldug og Cercospora. Der er dog ikke set nedsat effekt på markniveau i Danmark. Strobiluriner anbefales altid udbragt i blanding eller program hvor midler med anden virkemekanisme anvendes. For at undgå udviklingen af resistens anbefales det, at produktet eller andre produkter, der indeholder strobilurin ikke anvendes mere end 2 gange per sæson. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
11
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Som hovedregel tilsættes blandingspartneren til sidst. Det er altid vigtigt at følge vejledningen på blandingspartnerens etikette. Alle tankblandinger udsprøjtes straks. Tilberedning af sprøjtevæske: Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skyldes præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Comet Pro i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen. Comet Pro skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås. Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet, og low-drift dyser bør så vidt muligt anvendes, for yderligere at reducere risikoen for afdrift. Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler. Der er ikke konstateret skader på afgrøderne som følge af sprøjtning med Comet Pro, men svampemidler herunder Comet Pro bør ikke udbringes under meget tørre og varme forhold med kraftig sol indstråling. Undgå at sprøjte på en stresset afgrøde f.eks. Som følge af tørke eller en ukrudts sprøjtning.
Rengøring
Rengøring Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Comet Pro bør opbevares frostfrist i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 40 °C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agroxone, Cuadro NT, Cycocel 750, Cycocel Extra, Entargo, Flexity, Input EC 460, Juventus 90, Medax Max, Medax Top, Optimus Max, Propulse SE 250, Rexade 440, Terpal, Trimaxx M, Trimmer 500 WG, YaraVita Bortrac, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Evure Neo, Mavrik, Orius Gold, Proline Xpert EC 240, PRO-Tector, Stemper, Tombo
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Brunrust, gulrust 0,6-1,25 lAfgrødens stadium 30-69 NB: Comet Pro bør altid tankblandes med et kornfungicid med en anden virkningsmekanisme. Maks. 2 beh. og maks. 2,5 l/ha pr. sæson. 21 dages interval. Sprøjtefrist 35 dage.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet, bygrust, skoldplet 0,6-1,25 lAfgrødens stadium 30-59 NB: Comet Pro bør altid tankblandes med et kornfungicid med en anden virkningsmekanisme. Maks. 2 beh. og maks. 2,5 l/ha pr. sæson. 21 dages interval. Sprøjtefrist 42 dage.
Havre Kronrust 0,6-1,25 lAfgrødens stadium 30-59 NB: Comet Pro bør altid tankblandes med et kornfungicid med en anden virkningsmekanisme. Maks. 2 beh. og maks. 2,5 l/ha pr. sæson. 21 dages interval. Sprøjtefrist 42 dage.
Vinterrug Brunrust, skoldplet 0,6-1,25 lAfgrødens stadium 30-59 NB: Comet Pro bør altid tankblandes med et kornfungicid med en anden virkningsmekanisme. Maks. 2 beh. og maks. 2,5 l/ha pr. sæson. 21 dages interval. Sprøjtefrist 42 dage.
Triticale Brunrust, gulrust 0,6-1,25 lAfgrødens stadium 30-59 NB: Comet Pro bør altid tankblandes med et kornfungicid med en anden virkningsmekanisme. Maks. 2 beh. og maks. 2,5 l/ha pr. sæson. 21 dages interval. Sprøjtefrist 35 dage.
Alm. rajgræs, Italiensk rajgræs Kronrust, netnekrose, pletnekrose 0,6-1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Halm fra høstet frøgræs må ikke bruges til opfodring. Maks. 2 beh. og maks. 2,5 l/ha pr. sæson. 21 dages interval. Ikke senere end vækststadium 69.
Hundegræs til frøavl Mastigosporium-bladplet, skoldplet 0,6-1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Halm fra høstet frøgræs må ikke bruges til opfodring. Maks. 2 beh. og maks. 2,5 l/ha pr. sæson. 21 dages interval. Ikke senere end vækststadium 69.
Strandsvingel til frøavl Bladplet, rust 0,6-1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Halm fra høstet frøgræs må ikke bruges til opfodring. Maks. 2 beh. og maks. 2,5 l/ha pr. sæson. 21 dages interval. Ikke senere end vækststadium 69.
Engrapgræs til frøavl Rust 0,6-1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Halm fra høstet frøgræs må ikke bruges til opfodring. Maks. 2 beh. og maks. 2,5 l/ha pr. sæson. 21 dages interval. Ikke senere end vækststadium 69.
Engsvingel til frøavl Bladplet, rust 0,6-1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Halm fra høstet frøgræs må ikke bruges til opfodring. Maks. 2 beh. og maks. 2,5 l/ha pr. sæson. 21 dages interval. Ikke senere end vækststadium 69.
Stivbladet svingel (bakkesvingel) Bladplet, rust 0,6-1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Halm fra høstet frøgræs må ikke bruges til opfodring. Maks. 2 beh. og maks. 2,5 l/ha pr. sæson. 21 dages interval. Ikke senere end vækststadium 69.
Rødsvingel til frøavl Bladplet, rust 0,6-1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Halm fra høstet frøgræs må ikke bruges til opfodring. Maks. 2 beh. og maks. 2,5 l/ha pr. sæson. 21 dages interval. Ikke senere end vækststadium 69.
Majs Majsbladplet, øjeplet i majs 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-65 Maks. 1 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling. 7-21 dages interval. Ikke senere end vækststadium 65.
Bederoer Bedemeldug, bederust, Cercospora-bladplet, ramularia 0,31-0,625 lAfgrødens stadium 39-49 1-2 gange per sæson og maks. 0,625 l/ha pr. sæson solo eller delt behandling. Interval min. 21 dage. Sprøjtefrist 28 dage og senest i vækststadium 49.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr ½ 1    
Andet Der er ikke konstateret skader på afgrøderne som følge af sprøjtning med Comet Pro. Svampemidler herunder Comet Pro bør ikke udbringes under meget tørre og varme forhold med kraftig sol indstråling. Undgå at sprøjte på en stresset afgrøde f.eks. som følge af tørke eller en ukrudtssprøjtning.
Virkemåde
Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi opbygning påvirkes. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet. Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen. Det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det giver en lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen på såvel over- som undersiden af bladene.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Bygrust 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hve-debladplet og bygbladplet samt Ramularia meget begrænset.
Septoria 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hve-debladplet og bygbladplet samt Ramularia meget begrænset.
Skoldplet 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælperen skal tage hensyn til egen sikkerhed. Ved risiko for bevidstløshed placeres og transporteres patienten aflåst sideleje. Forurenet tøj fjernes straks. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352) Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333 + P313) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til Giftinformation eller læge. Fremkald IKKE opkastning (P301 + P310 + P331) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at Vejrtrækningen lettes (P304 + P340) I tilfælde af ubehag ring til GIFTINFORMATION eller læge (P312) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338) Ved vedvarende øjenirritation: søg lægehjælp (P337 + P313) Forurenet tøj tages af og vaskes før det bruges igen (P362)
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af damp.
P261 Undgå indånding af spray.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P330 Skyl munden.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Comet Pro
Sikkerhedsdatablad
Comet Pro
Vejledning i Planteværn  2024
Side 412 til 413
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.