Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Propulse SE 250
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Propulse
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Propulse SE 250
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
420,00 kr/l  (12. sep. 2023)
Formulering
Suspoemulsion
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
125  g/l  prothioconazol
125  g/l  fluopyram
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,500 l/ha  2,00 BI/l
Kartofler 0,450 l/ha  2,22 BI/l
Majs 0,824 l/ha  1,21 BI/l
Vinterraps 0,824 l/ha  1,21 BI/l
Vintersæd 0,889 l/ha  1,13 BI/l
Vårsæd 0,889 l/ha  1,13 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 4,34 l/ha 0,230 B/l
Miljøeffekt 39,4 l/ha 0,0254 B/l
I alt 3,91 l/ha 0,256 B/l
 
Pesticidafgift: 41 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-597
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, raps, majs, kartofler og frøgræs på friland.
Behandlingsfrist
Må i raps ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Må i majs ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 69. Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 61. Må i kartofler ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 89. Må i kartofler ikke anvendes senere end 1. oktober. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 10. mar. 2020 31. jan. 2025 Godkendelse af Propulse SE 250 (reg. nr. 18-597) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i havefrø til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. aug. 2021 31. jan. 2025 Godkendelse af Propulse SE 250 (reg.nr. 18-597) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i kepaløg, skalotteløg og hvidløg
Godkendt 20. feb. 2024 15. aug. 2026 Propulse SE 250, reg.nr. 18-597, godkendelse udvidet til at omfatte frøgræs

Anvendelse  
Resistensrisiko
Propulse indeholder to aktivstoffer, med forskellige virkemekanismer: - Fluopyram tilhører SDHI-gruppen (FRAC gruppe 7). Risikoen for resistensudvikling vurderes at være moderat til høj. - Prothioconazol tilhører DMI-gruppen (FRAC gruppe 3). Risikoen for resistensudvikling vurderes at være moderat. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende effektive midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel. Det kan ikke udelukkes, at svampe udvikler nedsat følsomhed mod Propulse. Sælger kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. nedsat følsomhed.
Resistensklasse
3 + 7
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandbarhed Propulse kan blandes med relevante herbicider, fungicider og insekticider samt med Mangansulfat af god kvalitet. Eksempler på mulige tankblandninger: Herbicider: Hussar Plus OD, Starane®XL, Express®, Ally®, Primera Super og MCPA- holdige produkter og andre relevante herbicider. Fungicider: Folicur, Proline, Prosaro, Folicur Xpert, Proline Xpert, strobilurinholdige produkter og andre gængse svampemidler. Insekticider: Pyrethroider, Biscaya Vækstreguleringsmidler: Cerone, Cycocel®, Medax® Top, Moddus® og Terpal® Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.. Fremstilling af sprøjtevæsken: Anvend en rengjort sprøjte. Propulse tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyr Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Opbevaring
Bør opbevares køligt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Balaya, Cerone, Comet Pro, Cycocel 750, Entargo, Evure Neo, Folicur Xpert EC 240, Hussar Plus OD, Input EC 460, Kaiso Sorbie, Lamdex, Lenvyor, Medax Top, Metaxon, Moddus M, Moddus Start, Primera Super, Proline EC 250, Revus, Starane XL, Terpal, U46 M
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Himalaya Pro, Mavrik, Revus Top SC, Zorvec Enicade
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hvede Meldug, Septoria 1 lAfgrødens stadium 30-61 Moderat effekt på gulrust, brunrust, og hvedebladplet (DTR). Reducerende effekt på knækkefodsyge og Fusarium. Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha. Kan udbringes som én behandling eller i split (2). I vårhvede dog maks. én behandling pr sæson.
Byg Bygbladplet, meldug, ramularia, skoldplet 1 lAfgrødens stadium 30-61 Moderat effekt på bygrust. Reducerende effekt på Fusarium. Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha. Kan udbringes som én behandling eller i split (2). I vårbyg dog maks. én behandling pr sæson.
Havre Havrebladplet, meldug 1 lAfgrødens stadium 30-61 Moderat effekt på kronrust.Reducerende effekt på Fusarium. Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha. Maks. én behandling pr sæson.
Rug Meldug, skoldplet 1 lAfgrødens stadium 30-61 Moderat effekt på brunrust. Reducerende effekt på knækkefodsyge og Fusarium. Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha. Kan udbringes som én behandling eller i split (2).
Triticale Hvedebrunplet, hvedegråplet, meldug, Septoria, skoldplet 1 lAfgrødens stadium 30-61 Moderat effekt på brunrust og gulrust. Reducerende effekt på knækkefodsyge og Fusarium. Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha. Kan udbringes som én behandling eller i split (2).
Raps Gråskimmel, skulpesvamp, storknoldet knoldbægersvamp 1 lAfgrødens stadium 57-69 Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha. Maks. én behandling pr sæson.
Majs Majsbladplet, øjeplet i majs 1 lAfgrødens stadium 33-69 Moderat effekt mod de nævnte skadevoldere. Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha. Kan udbringes som én behandling eller i split (2).
Kartofler Kartoffelbladplet 0,45 lAfgrødens stadium 40-89 Maks dosis pr. sæson: 0,90 l/ha. Maks. 2 behandlinger og min. 10 dages interval. Sidste behandling i september.
Frøgræs Bladplet, mastigosporium-bladplet, meldug, rust 0,5 lAfgrødens stadium 53-69 Maks. dosis/sæson: 0,5 l/ha. Anbefalet vandmængde 100-300 l/ha. Maks. en behandling pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 6 ºC 15-18 ºC 25 ºC
Luftfugtighed   høj, >70% RH  
Timers tørvejr ½ 1-2    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Propulse består af to aktivstoffer, med forskellige virkemekanismer: • Fluopyram tilhører SDHI-gruppen. Fluopyram hæmmer respirationen i svampenes celler. • Prothioconazol tilhører DMI-gruppen (triazoler). Prothioconazol hæmmer opbygningen af svampenes cellemembraner. Kombinationen af de to aktivstoffer betyder, at Propulse påvirker forskellige dele af svampes livsprocesser. Begge aktivstoffer virker systemisk og fordeles i bladene med saftstrømmen. Den bedste effekt opnås ved at foretage behandling på et tidligt tidspunkt i svampens udviklingsstadium. Propulse bør anvendes ved begyndende angreb eller efter prognosemodeller baseret på risikovurdering. Virkningsperioden for Propulse afhænger af forhold som behandlingstidpunkt, dosering, afgrødens udviklingsstadium og væksthastighed, infektionstryk samt klima.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bedemeldug 1,0 l/ha  
Bederust 1,0 l/ha  
Brunrust 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Cercospora-bladplet 1,0 l/ha  
Gråskimmel 1,0 l/ha  
Gulrust 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knoldbægersvamp 1,0 l/ha  
Knækkefodsyge 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Kålskimmel 1,0 l/ha  
Lys bladplet 1,0 l/ha  
Ramularia 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1,0 l/ha  
Rodhalsråd 1,0 l/ha  
Septoria 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skoldplet 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skulpesvamp 1,0 l/ha  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søge læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH208 Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 220-239-6] Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H360d Bemærk: Der dannes et nedbrydningsprodukt (prothioconazol-desthio), som er reproduktionstoksisk i kategori 1B: Kan skade det ufødte barn (H360d).
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Propulse SE 250
Sikkerhedsdatablad
Propulse SE 250
Vejledning i Planteværn  2024
Side 267 til 268
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.