Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cabrio Duo
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Cabrio Duo
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
183,00 kr/l  (28. sep. 2021)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
72  g/l  dimethomorph
40  g/l  pyraclostrobin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Grøntsager 3,29 l/ha  0,304 BI/l
(Kartofler) 3,29 l/ha  0,304 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,22 l/ha 0,822 B/l
Miljøadfærd 13,2 l/ha 0,0760 B/l
Miljøeffekt 11,0 l/ha 0,0909 B/l
I alt 1,01 l/ha 0,989 B/l
 
Pesticidafgift: 141 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 20-05-2025, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-219
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i agurker, løg, hvidløg, skalotteløg og salat på friland.
Behandlingsfrist
Må i løg, skalotteløg, hvidløg og salat ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i agurk ikke anvendes senere end 1 dag før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfl adevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra §3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 13. apr. 2015 19. maj 2024 Cabrio Duo, reg.nr. 19-219
Mindre anvendelse / Off-label godk. 19. apr. 2021 19. maj 2025 Godkendelse af Cabrio Duo (reg.nr. 19-219) til mindre anvendelse mod hvidrust i havefrø til frøproduktion på friland
Afmeldt / registrering trukket 20. maj 2024 19. maj 2025 Cabrio Duo, reg.nr. 19-219, godkendelse tilbagekaldt af Miljøstyrelsen som følge af, at EU-godkendelsen af aktivstoffet dimethomorph ikke er blevet forlænget
På forbudsliste 20. maj 2025 31. dec. 2099 Cabrio Duo, reg.nr. 19-219, forbud mod opbevaring og anvendelse som følge af, at EU-godkendelsen af aktivstoffet dimethomorph ikke er blevet forlænget

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Cabrio Duo består a 2 aktivstoffer: Dimethomorph tilhører en gruppe af svampemidler, der påvirker cellevægsdannelsen kaldet CAA fungicider (Carboxylic Acid Amides) (FRAC gruppe 40), hvor risikoen for udvikling af fungicid resistens vurderes til at være middel til høj. Der vil være krydsresistens til andre CAAfungicider. Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner (FRAC gruppe 11), som vurderes at have en høj risiko for udvikling af resistens. Der vil være krydsresistens til andre fungicider i samme gruppe. Da udvikling af resistens for begge aktivstoffer vurderes til at være middel til høj anbefales det at Cabrio Duo maksimalt anvendes 3 gange pr sæson. Det anbefales desuden at andelen af produkter der indeholder CAA fungicider maksimalt udgør 50 % af sprøjtningerne i salat og løg. For agurk anbefales det at maksimalt 1/3 af sprøjtningerne udgøres af produkter der indeholder strobiluriner. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i vækstforløbet/ infektionsforløbet.
Resistensklasse
40 + 11
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
7-10 dage
Opblandingsanvisninger
Cabrio Duo kan blandes med Focus Ultra, Fastac 50, Dithane NT og Amistar. Hvor der blandes med faste formuleringer tilsættes Cabrio Duo til sidst.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.
Opbevaring
Cabrio Duo bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Focus Ultra
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hvidløg, Løg, Skalotteløg Løgskimmel 2,5 lAfgrødens stadium 13-48 Max. 3 behandlinger pr. sæson. 7-10 dage mellem behandlinger. Sprøjtefrist 7 dage.
Agurk på friland, Asieagurk på friland, Drueagurk på friland, Squash (zucchini) på friland Agurkeskimmel 2,5 lAfgrødens stadium 11-89 Max. 3 behandlinger pr. sæson. 7-10 dage mellem behandlinger. Sprøjtefrist 1 dag.
Salat på friland Salatskimmel 2,5 lAfgrødens stadium 10-49 Max. 3 behandlinger pr. sæson. 7-10 dage mellem behandlinger. Sprøjtefrist 7 dage.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Cabrio Duo består af 2 aktivstoffer: Dimethomorph og pyraclostrobin. Dimethomorph er lokal systemisk med god forebyggende effekt og påvirker cellevægsdannelsen i svampen. Cellevæggene misdannes og går til grunde og alle stadier i svampens livscyklus, hvor der sker celledelinger, påvirkes af dimethomorph. Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi opbygning påvirkes. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælpsforanstaltninger Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H360F Kan skade forplantningsevnen
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cabrio Duo
Sikkerhedsdatablad
Cabrio Duo
Vejledning i Planteværn  2024
Side 234
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.