Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Zorvec Enicade
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 og 2,5 l
Registreringsindehaver
Corteva Agriscience
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Zorvec Enicade
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
2.060,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
OD-formulering
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  oxathiapiprolin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,150 l/ha  6,67 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 6,73 l/ha 0,149 B/l
Miljøadfærd 1,21 l/ha 0,824 B/l
Miljøeffekt 94,7 l/ha 0,0106 B/l
I alt 1,02 l/ha 0,983 B/l
 
Pesticidafgift: 140 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-128
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må dette eller andre produkter, der indeholder oxathiapiprolin ikke anvendes oftere end hvert 3. år (SPe1). Skal opbevares frostfrit. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. feb. 2022 3. mar. 2028 Zorvec Enicade, reg.nr. 64-128
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. jul. 2022 3. mar. 2028 Godkendelse af Zorvec Enicade (reg.nr. 64-128) til mindre anvendelse mod løgskimmel i løg inkl. skalotteløg og hvidløg på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Zorvec Enicade indeholder Oxathiapiprolin der tilhører FRAC gruppe F9#49 (virker som en oxysterol protein bindings modulator i svampe celler). Resistensrisiko vurderes som medium til høj. Der er ingen krydsresistens mellem oxathiapiprolin og andre fungicider mod oomyceter. For at reducere risikoen for udvikling af resistens, bør Zorvec Enicade anvendes i programmer med andre svampemidler med en anden virkningsmekanisme. Ydermere bør Zorvec Enicade altid anvendes i blanding med et produkt med en anden virkningsmekanisme med god effekt mod kartoffelskimmel.
Resistensklasse
49
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
7-10 dage
Opblandingsanvisninger
Zorvec Enicade kan blandes med relevante plantebeskyttelsesmidler til kartofler. Ved blanding med andre midler følges midlets brugsanvisning. Det anbefales ikke at iblande mere end en blandingspartner. Kontakt producenten for mulige blandingspartnere. Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr fyldes fyldestationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren til der ikke er synlige spor af Zorvec Enicade i fyldestationen. Direkte injektion: Der henvises til sprøjtefabrikantens vejledning.
Rengøring
Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/ afslutning af sprøjteopgave. Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal under kørsel uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank samt slanger og bom gennemskylles straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår ad 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0.5 liter All Clear1 Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand. - Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser Udvendig rengøring af sprøjteudstyr Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. nov. 2018.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Cymbal 45, Evure Neo, Fibro, Kaiso Sorbie, Lamdex, Mavrik, Mospilan SG, Narita, Propulse SE 250, Proxanil, Revus, Revus Top SC, Shirlan Ultra, Signum, Teppeki, Vendetta, Zignal 500 SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 0,15 lAfgrødens stadium 59-79 Maks. 2 behandlinger pr. sæson. 7-10 dages interval mellem behandlingerne, kortest interval ved højt smittetryk. Må kun anvendes hvert 3. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner i forhold til omsåning eller efterfølgende afgrøde.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 0,33 (20 min.) 0,5    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Zorvec Enicade er et svampemiddel til bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) i kartofler. Zorvec Enicade anvendes forebyggende og virker både translaminært og systemisk i planten. Den translaminære bevægelse sikrer ensartet beskyttelse af behandlede blade og den xylem systemiske bevægelse hjælper til at beskytte nytilvækst, samt blade som på behandlingstidpunktet endnu ikke er fuldt udviklede. Zorvec Enicade er et svampemiddel der specifikt virker mod oomyceter (kartoffelskimmel), og forhindrer både mycelievækst og sporeudvikling.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælp: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+352) Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+313) Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+364) Der henvises endvidere til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Zorvec Enicade
Sikkerhedsdatablad
Zorvec Enicade
Vejledning i Planteværn  2024
Side 363
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.