Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Balaya
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 751 00 F
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Balaya
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
490,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  pyraclostrobin
100  g/l  mefentrifluconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 0,938 l/ha  1,07 BI/l
Vårsæd 0,938 l/ha  1,07 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,49 l/ha 0,672 B/l
Miljøadfærd 4,94 l/ha 0,202 B/l
Miljøeffekt 4,57 l/ha 0,219 B/l
I alt 0,915 l/ha 1,09 B/l
 
Pesticidafgift: 158 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-240
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifuconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter, insekter og leddyr (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 15. mar. 2021 15. sep. 2026 Balaya, reg.nr. 19-240
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. mar. 2021 15. sep. 2026 Godkendelse af Balaya (reg.nr. 19-240) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i markfrø til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. maj 2021 15. sep. 2026 Godkendelse af Balaya (reg.nr. 19-240) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i spelt

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungiciderer der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Der er 2 aktive stoffer i Balaya: Mefentrifluconazol som tilhører gruppen af triazoler, såkaldte DMI-fungicider (FRAC-gruppe 3), som vurderes at have middel risiko for udvikling af resistens. Mefentrifluconazol er et nyt aktivstof i denne gruppe. Pyraclostrobin, dertilhører gruppen af strobiluriner (FRAC-gruppe 11), som vurderes at have en høj risiko for udvikling af resistens. Der er generelt fundet resistens over for hvedegråplet i hvede, hvedebladplet, meldug og ramularia i byg. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens, hvorfor det anbefales så vidt det er muligt, at skifte mellem midler med forskellige virkemekanismer. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i vækstforløbet/ (infektionsforløbet).
Resistensklasse
11 + 3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant.
Opblandingsanvisninger
Blandingspartnere: Balaya kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandings muligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges. Tillberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr/Direkte injektion: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Balaya i fyldestationen. Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, således at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Midlet må kun opbevares i originalemballagen. Balaya bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Amistar Gold, Cuadro NT, Cycocel 750, Cycocel Extra, Entargo, Express 50 SX, Flexity, Flurostar 180, Input EC 460, Juventus 90, Kaiso Sorbie, Lamdex, Mavrik, Medax Max, Medax Top, Metaxon, Mirador 250 SC, Nuance Max 75 WG, Optimus Max, Pirimor 500 WG, Primus, Proline EC 250, Propulse SE 250, Rexade 440, Starane 333 HL, Trimaxx M, Trimmer SG, U46 M
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Cerone, Terpal
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedebrunplet, hvedemeldug, Septoria 0,75-1 lAfgrødens stadium 33-37 God effekt mod septoria, brunrust og hvedebrunplet, god til moderat effekt mod gulrust og hvedemeldug, moderat effekt mod hvedebladplet. Maks 1 behandling per sæson. Maks 1,5 L/ha per sæson og ikke senere end BBCH 40.
Vinterhvede, Vårhvede Brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedebrunplet, hvedemeldug, Septoria 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 38-40 God effekt mod septoria, brunrust og hvedebrunplet, god til moderat effekt mod gulrust og hvedemeldug, moderat effekt mod hvedebladplet. Maks 1 behandling per sæson. Maks 1,5 L/ha per sæson og ikke senere end BBCH 40.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, ramularia, skoldplet 0,75-1 lAfgrødens stadium 33-37 God effekt mod bygrust, god til moderat effekt mod bygbladplet og bygmeldug, moderat effekt mod skoldplet og ramularia. Maks 1 behandling per sæson. Maks 1,5 L/ha per sæson og ikke senere end BBCH 40.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, ramularia, skoldplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 38-40 God effekt mod bygrust, god til moderat effekt mod bygbladplet og bygmeldug, moderat effekt mod skoldplet og ramularia. Maks 1 behandling per sæson. Maks 1,5 L/ha per sæson og ikke senere end BBCH 40.
Vinterrug, Vårrug Brunrust, rugmeldug, skoldplet 0,75-1 lAfgrødens stadium 33-37 God effekt mod brunrust, god til moderat effekt mod skoldplet og rugmeldug. Maks 1 behandling per sæson. Maks 1,5 L/ha per sæson og ikke senere end BBCH 40.
Vinterrug, Vårrug Brunrust, rugmeldug, skoldplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 38-40 God effekt mod brunrust, god til moderat effekt mod skoldplet og rugmeldug. Maks 1 behandling per sæson. Maks 1,5 L/ha per sæson og ikke senere end BBCH 40.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, meldug 0,75-1 lAfgrødens stadium 33-37 God effekt mod hvedegråplet, hvedebrunplet og brunrust, god til moderat effekt mod gulrust og meldug. Maks 1 behandling per sæson. Maks 1,5 L/ha per sæson og ikke senere end BBCH 40.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, meldug 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 38-40 God effekt mod hvedegråplet, hvedebrunplet og brunrust, god til moderat effekt mod gulrust og meldug. Maks 1 behandling per sæson. Maks 1,5 L/ha per sæson og ikke senere end BBCH 40.
Havre Havrebladplet, kronrust, meldug 0,75-1 lAfgrødens stadium 33-37 God effekt mod havrebladplet, meldug og kronrust. Maks 1 behandling per sæson. Maks 1,5 L/ha per sæson og ikke senere end BBCH 40.
Havre Havrebladplet, kronrust, meldug 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 38-40 God effekt mod havrebladplet, meldug og kronrust. Maks 1 behandling per sæson. Maks 1,5 L/ha per sæson og ikke senere end BBCH 40.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr   1/4 (15 min.) ½
Andet Balaya optages meget hurtigt i bladene men fordeles langsomt med saftstrømmen i bladene, hvilket sikrer en god langtidseffekt.
Virkemåde
Der er 2 aktive stoffer i Balaya: Mefentrifluconazol og Pyraclostrobin. Mefentrifluconazol tilhører triazol gruppen. Her er den primære virkemåde at blokere dannelsen af ergosterol, hvilket betyder at cellemembrandannelsen forstyrres, hvorved væksten forhindres. Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne, hvorved svampens ånding og energiopbygning påvirkes.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1,5 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Brunrust 1,5 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Bygbladplet 1,5 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Bygmeldug 1,5 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Bygrust 1,5 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Gulrust 1,5 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1,5 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1,5 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1,5 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Ramularia 1,5 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Septoria 1,5 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Skoldplet 1,5 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag (P301 + P312). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352) Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333 + P313). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag (P304 + P340 + P312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge (P305 + P351 + P338 + P310). Nødstilfælde: Giftlinjen tlf.: 8212121 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P391 Udslip opsamles.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Balaya
Sikkerhedsdatablad
Balaya
Vejledning i Planteværn  2024
Side 334 til 335
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.