Middeldatabasen   9. december 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Orius Max 200 EW
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 og 10 l
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Orius Max 200 EW
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
172,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
200  g/l  tebuconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Vinterraps 1,88 l/ha  0,533 BI/l
Vintersæd 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Vårraps 1,88 l/ha  0,533 BI/l
Vårsæd 1,25 l/ha  0,800 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,36 l/ha 0,425 B/l
Miljøadfærd 7,99 l/ha 0,125 B/l
Miljøeffekt 31,3 l/ha 0,0320 B/l
I alt 1,72 l/ha 0,582 B/l
 
Pesticidafgift: 77 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2023, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
347-39
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, raps og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug, havre, triticale, byg og raps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 69.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 12. feb. 2019 31. dec. 2021 Orius Max 200 EW, reg.nr. 347-39 - godkendelse overført fra Adama Northern Europe B.V.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. feb. 2019 31. dec. 2022 Godkendelse af Orius Max 200 EW (347-39) til mindre anvendelse mod rust i alsikkekløver og kællingetand til frøavl. Vejledning findes på etiketten.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. feb. 2019 31. dec. 2022 Godkendelse af Orius Max 200 EW (347-39) til mindre anvendelse i solbær, ribs og blåbær. Vejledning findes på etiketten.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. feb. 2019 31. dec. 2022 Godkendelse af Orius Max 200 EW (347-39) til mnidre anvendelse mod rust i porre og purløg på friland. Vejledning findes på etiketten.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. feb. 2019 31. dec. 2022 Godkendelse af Orius Max 200 EW (347-39) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i i hestebønner. Vejledning findes på etiketten.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. nov. 2019 31. dec. 2022 Godkendelse af Orius Max 200 EW (reg. nr. 347-39) til mindre anvendelse mod rust i hyben på friland
Afmeldt / registrering trukket 1. jan. 2022 31. dec. 2022 Orius Max 200 EW, reg.nr. 347-39, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen. Må sælges i detailledet frem til 30. april 2022
På forbudsliste 1. jan. 2023 31. dec. 2099 Orius Max 200 EW, reg.nr. 347-39, forbud mod opbevaring og anvendelse som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Tebuconazol, aktivstoffet i Orius Max 200 EW, tilhører FRAC-gruppe 3, som vurderes at have en medium risiko for at udvikle resistens. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Der er observeret nedsat følsomhed hos Septoria tritici svampen over for triazoler. For at for at mindske risikoen for resistensudvikling bør den enkelte triazol kun anvendes 2 gange pr sæson.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fyld tanken halvt med vand, tilsæt Orius Max 200 EW under omrøring. Der omrøres under udsprøjtningen, som bør afsluttes inden for få timer efter opblanding.
Rengøring
Rengøring af sprøjte: Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivèr alle haner/ ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3. Fyld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med 10-15 % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Saracen M® er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Accurate Max, Agroxone, Ally 20 SX, Amistar, Atlantis OD, Balaya, CCC 750, Cliophar 600 SL, Comet Pro, Cossack OD, Cuadro NT, Cycocel 750, Entargo, Express 50 SX, Flurostar 180, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Hussar OD, Hussar Plus OD, Kaiso Sorbie, Lamdex, Matrigon 600 SL, Matrigon 72 SG, Metaxon, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Nicanor SG, Nuance Max 75 WG, Optimus Max, Primus, Primus XL, Saracen M, Stabilan Extra, Starane 333 HL, Starane XL, Tomahawk 200 EC, Trece 750, Tridus 250, Trimaxx M, U46 M, Magnesiumsulfat 10% Mg, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Himalaya Pro, Mavrik, Mirror, Talius
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Belkar
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hvede Aksfusarium, brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, hvedemeldug 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. Kun moderat effekt på hvedegråplet og aksfusarium. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling.
Vinterbyg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. Kun moderat effekt på skoldplet og bygbladplet. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling.
Vårbyg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. Kun moderat effekt på skoldplet og bygbladplet. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, meldug, skoldplet 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. Kun moderat effekt på skoldplet. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling.
Rug Brunrust, meldug, skoldplet 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. Kun moderat effekt på skoldplet. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling.
Havre Kronrust, meldug 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling.
Raps Gråskimmel, skulpesvamp, storknoldet knoldbægersvamp 1,25 lAfgrødens stadium 60-69 Der kan kun sprøjtes enten efterår (phoma) eller forår. Forår maks. 1,25 l/ha.
Raps Rodhalsråd (phoma) 0,875 lEfterår på afgrødens stadium 14-20 Der kan kun sprøjtes enten efterår (phoma) eller forår. Efterår maks. 0,875 l/ha.
Frøgræs Meldug, rust 0,6 lAfgrødens stadium 31-55 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.
Hundegræs Mastigosporium-bladplet, skoldplet 0,6 lAfgrødens stadium 31-55 Kun moderat effkt mod skoldplet og Mastigosporium bladplet. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.
Rajgræs Bladplet 0,6 lAfgrødens stadium 31-55 Kun moderat effekt mod bladplet (Helmintosporium spp) i rajgræs. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 6 ºC 20 ºC  
Luftfugtighed   >90 %  
Timers tørvejr 0,5   1    
Andet  
Virkemåde
Tebuconazol optages gennem bladene og transporteres systemisk ud i planterne. Tebuconazol forbliver forholdsvis jævnt fordelt i bladmassen. Når tebuconazol optages i svampene hæmmes disses ergosteroldannelse.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Septoria 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skoldplet 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Indånding: Søg frisk luft. Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Forurenet tøj bør vaskes, før det anvendes igen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313)
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 2-ethylhexyllactat kolophonium. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Orius Max 200 EW
Sikkerhedsdatablad
Orius Max 200 EW
Vejledning i Planteværn  2021
Side 447 til 448
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.