Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Greteg Star
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Greteg Star
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
320,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
125  g/l  difenoconazol
125  g/l  azoxystrobin
Parallelprodukt, identisk med Amistar Gold
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Kartofler) 0,750 l/ha  1,33 BI/l
Vinterraps 0,667 l/ha  1,50 BI/l
Vintersæd 0,667 l/ha  1,50 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 8,03 l/ha 0,125 B/l
Miljøadfærd 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøeffekt 24,2 l/ha 0,0414 B/l
I alt 1,94 l/ha 0,515 B/l
 
Pesticidafgift: 78 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-284
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps og sukkerroer hvert 3. år, samt i rug, hvede og triticale hvert år.
Behandlingsfrist
Må i sukkerroer ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i rug, hvede, triticale og vinterraps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 69.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifluconazol, med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. mar. 2022 31. dec. 2025 Greteg Star, reg.nr. 1-284, godkendelse udvidet til at omfatte splitbehandling i bederoer

Anvendelse  
Resistensrisiko
Azoxystrobin tilhører gruppen af strobiluriner (FRAC gruppe 11), som vurderes at have en høj risiko for udvikling af resistens. Difenoconazol tilhører gruppen af triazoler (FRAC gruppe 3), som vurderes at have medium risiko for udvikling af resistens. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle svampe. Der er i Danmark udbredt resistens overfor strobiluriner hos hvedegråplet. Der er ligeledes fundet reduceret sensitivitet overfor visse triazoler, herunder difenoconazol. Effekten af Greteg Star overfor hvedegråplet må derfor forventes at være moderat. Risikoen for resistens overfor fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
3 + 11
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant.
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Med vore nuværende kundskaber er Greteg Star fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer af god kvalitet. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed m.m. kan indvirke på blandingen. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Knoldbægersvamp 1 lAfgrødens stadium 60-69 Max 1 behandling om foråret. Vandmængde: 200-400 l/ha.
Bederoer, Sukkerroer Bedemeldug, bederust, Cercospora-bladplet, ramularia 1 lAfgrødens stadium 39-49 Max. 1,0 L/ha per sæson. Som enkelt eller split behandling, f.eks. 2 x 0,5 L/ha. Min. 21 dages interval ved split behandling. Må kun anvendes hvert 3. år. Vandmængde: 200-400 l/ha.
Hvede Brunrust, gulrust, hvedegråplet 1 lAfgrødens stadium 33-69 Max 1 behandling. Vandmængde: 100-400 l/ha.
Rug Brunrust, hvedegråplet 1 lAfgrødens stadium 33-69 Max 1 behandling. Vandmængde: 100-400 l/ha.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedegråplet 1 lAfgrødens stadium 33-69 Max 1 behandling. Vandmængde: 100-400 l/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8-10 ºC    
Timers tørvejr 1   2    
Virkemåde
Azoxystrobin er et bredspektret fungicid fra gruppen af strobiluriner. Azoxystrobin virker systemisk i planten og har desuden en bladgennemtrængende (translaminar) effekt. Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en antisporulerende effekt på visse svampesygdomme. difenoconazole er et systemisk triazol fungicid som giver en vis kurativ og beskyttende effekt.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag. Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Greteg Star
Sikkerhedsdatablad
Greteg Star
Vejledning i Planteværn  2024
Side 159 til 161
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.