Middeldatabasen   6. december 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Difcor 250
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,5, 1 og 5 l
Registreringsindehaver
Globachem NV
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Difcor 250
Anvendes indenfor
Frugtavl
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  difenoconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Kartofler) 0,600 l/ha  1,67 BI/l
(Vinterraps) 0,500 l/ha  2,00 BI/l
(Vintersæd) 0,500 l/ha  2,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,75 l/ha 0,174 B/l
Miljøadfærd 3,54 l/ha 0,283 B/l
Miljøeffekt 32,5 l/ha 0,0308 B/l
I alt 2,05 l/ha 0,487 B/l
 
Pesticidafgift: 69 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
613-28
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler og pærer.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes før begyndende blomstring / BBCH 60. Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder mefentrifluconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. feb. 2022 31. dec. 2024 Difcor 250, reg.no. 613-28

Anvendelse  
Resistensrisiko
Aktivstoffet difenoconazol er en triazol (FRAC gruppe 3), hvor risikoen for udvikling af resistens vurderes at være medium. FRAC oplyser, at der på verdensplan er fundet resistens over for skurv. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle sygdomme.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fyld tanken halvt op med vand, tilsæt den ønskede mængde Difcor 250 og tilsæt efterfølgende den resterende vandmængde under omrøring. Udsprøjtes direkte efter opblanding. Blandingspartner på fast form (pulver eller granulat) tilsættes før Difcor, flydende blandingspartnere efter Difcor. Klargør ikke mere sprøjtevæske end der skal bruges umiddelbart. Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og fl ere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26. november 2018.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Æbler Æbleskurv 0,15 lFra begyndende blomstring til 14 dage før høst Må tidligst anvendes ved begyndende blomstring (stadium 60). Max 2 behandlinger pr. år. Minimum 7 dage mellem behandlinger. Vandmængde 200-400 l/ha. Behandlingsfrist 14 dage før høst.
Pærer Pæreskurv 0,15 lFra begyndende blomstring til 14 dage før høst Må tidligst anvendes ved begyndende blomstring (stadium 60). Max 2 behandlinger pr. år. Minimum 7 dage mellem behandlinger. Vandmængde 200-400 l/ha. Behandlingsfrist 14 dage før høst.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Difcor 250 er generelt ikke skadeligt for bier, humlebier eller andre gavnlige insekter og er derfor et nyttigt redskab i integreret plantebeskyttelse. Der er dog en forbigående påvirkning af næbtægen Anthocoris nemoralis.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 12 ºC 16 ºC  
Timers tørvejr 2      
Virkemåde
Difcor 250 er et kontakt- og systemisk virkende middel som er effektivt mod skurv på æbler og pærer. Der kan behandles fra knopbrydning frem til 14 dage før høst, men da virkningen er bedst, når temperaturen ikke er lav, vil anvendelse fra blomstring og frem være at foretrække. Effekten er først og fremmest kurativ (helbredende), mens den forebyggende effekt er mere moderat. Difcor 250 virker først og fremmest kurativt og har fuld virkning i 48 timer efter en infektionsperiode (følg varslingssystemerne og situationen i plantagen meget nøje). Der er effekt frem til 4 døgn efter infektion, men de sidste to døgn kan virkningen være reduceret. Høj temperatur fremmer effekten. Den præventive (forebyggende) virkning er ikke tilstrækkelig. Her skal der evt. blandes med et virksomt produkt med gode præventive egenskaber.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i fl ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let (P305 + P351 + P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 + P313). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9, III
IMDG
Klasse 9, III
IATA
Klasse 9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Difcor 250
Sikkerhedsdatablad
Difcor 250
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.